مبتنی بر تكنیك چندی سازی برداری به نامهای شبكه كوهنن و ARTMAP معرفی میشوند، كه از آنها برای دسته بندی بردارهای حاصل از پردازش سیگنال گفتار ورودی استفاده میشود، در این تكنیك با بهره گرفتن از زوجهای خط طیفی (LSP) بعنوان یك پارامتر قابل جایگزینی بجای ضرایب LPC میتوان نرخ بیت را كاهش داد در حالیكه كیفیت گفتار سنتز شده تقریباً حفظ میشود و این بدلیل این است كه وقتی از پارامترهای LSP استفاده میشود، فركانس های فرمنت (Formant) خوبی بدست می آید كه مشابه فركانسهای اصلی سیگنال گفتار میباشد. با این روش، نرخ بیت با توجه به واكدار یا بی واك بودن قاب گفتار مربوطه بین 2 تا 33 درصد كاهش می یابد. همچنین در این تحقیق شبكه های عصبی كوهنن و نظریه تشدید تطبیقی به عنوان دو شبكه عصبی بدون سرپرست و روش چندی سازی بردارهای یادگیری به عنوان یك شبكه عصبی با سرپرست

 

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت


فرم در حال بارگذاری ...