1-2-2ضرر وزیان معنوی.. 17
1-3درمذعیان خصوصی و محكوم علیهم. 21
1-4-در پژوهش و فرجام و اجرای احكام مدنی دادگاه جزائی.. 24
فصل دوم مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم اختلاس و سایر جرائم. 30
2-1- مقدمه.. 31
2-1- بررسی ضرر و زیان ناشی از جرم با لحاظ قرار دادن قانون آ.د.ك.. 31
2-2-فرق شاكی با مدعی خصوصی چیست ؟. 32
2-3-شرایط مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم : 35
2-4- مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم با لحاظ قرار دادن ق.آ.د.م و ق.م.م. 36
2-5-بررسی مواد قانون مسئولیت مدنی مصوب 1339 در خصوص مطالبه ضرر و زیان. 38
2-6- بررسی وجود تعارض یا عدم تعارض بین بند 2 ماده 39
2-7- رویه قضایی ایران در خصوص مطالبه ضرر و زیان ناشی از اختلاس : 41
فصل سوم. 43
انواع ضرر و زیان. 43
3 -1- ضرر و زیان مادی و معنوی. 44
3-2 ضرر و زیان مادی. 45
3-3- ضرر و زیان معنوی. 45

 

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت


فرم در حال بارگذاری ...