فصل چهارم -ماهیت قرارداد معالجه. 33

بخش اول  نظریه اجاره بودن قرارداد معالجه. 34

بخش دوم نظریه جعاله بودن عقد معالجه. 35

بخش سوم  نظریه وكالت.. 36

بخش چهارم  نظریه عقد نامعین. 36

فصل چهارم  اركان مسؤولیت مدنی پزشك.. 38

بخش اول خطای پزشکی.. 39

\ برای دانلود متن کامل پایان نامه ها اینجا کلیک کنید

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت


فرم در حال بارگذاری ...