(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست

فصل اول: کلیات …………………………………………………………………………………………………………………….1

مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………… 2

بیان مسئله……………………………………………………………………………………………………………………………… 3

اهمیت و ضرورت پژوهش……………………………………………………………………………………………………….. 4

اهداف تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………….. 5

فرضیات……………………………………………………………………………………………………………………………….. 6

تعاریف نظری وعملیاتی…………………………………………………………………………………………………………… 6

فصل دوم : ادبیات و پیشینه تحقیق……………………………………………………………………………… 9

مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………….10

اهمیت حافظه ویادگیری…………………………………………………………………………………….10

عوامل موثر در یادگیری……………………………………………………………………………………..11

سبک های یادگیری………………………………………………………………………………………….20

انواع سبک های یادگیری………………………………………………………………………………………..23

خانواده وتأثیر آن بر پیشرفت تحصیلی فرزندان………………………………………………………………………..34

عوامل موثر بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان………………………………………………………………………. 35

مهارتها………………………………………………………………………………………………………………………….. 37

گروه های کوچک یادگیری…………………………………………………………………………………………….. 38

یادگیری مشارکتی………………………………………………………………………………………………………….. 39

فواید گروههای مشارکتی………………………………………………………………………………………………… 40

امید به موفقیت وترس از شکست………………………………………………………………………………………. 44

انگیزه موفقیت……………………………………………………………………………………………………………….. 47

انگیزس وهوش……………………………………………………………………………………………………………… 47

اضطراب وپیشرفت…………………………………………………………………………………………………………. 48

تکنیک های پیشرفت تحصیلی………………………………………………………………………………………….. 50

پیشینه تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………… 53

 

\ برای دانلود متن کامل پایان نامه ها اینجا کلیک کنید

فصل سوم: روش تحقیق……………………………………………………………………………………… 57

مقدمه.………………………………………………………………………………………………………………………………..58

روش تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………….59

جامعه……………………………………………………………………………………………………………………………….. 59

نمونه……………………………………………………………………………………………………………………………….. 59

ابزار جمع آوری اطلاعات………………………………………………………………………………………………….. 61

روش اجرای تحقیق …………………………………………………………………………………………………………. 61

روش تجزیه و تحلیل داده ها ……………………………………………………………………………………………… 62

 

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده‌ها …………………………………………………66

جدول شماره4–1: وضعیت پاسخگویان بر حسب جنسیت…………………………………………………………..67

جدول شماره 4-2: آزمون همبستگی پیرسون جهت بررسی رابطه بین سبک های یادگیری و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان………………………………………………………………………………………………………….68

جدول شماره 4-3: آزمون همبستگی پیرسون جهت بررسی رابطه بین سبک یادگیری معطوف به بازآفرین و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان………………………………………………………………………………………………68

جدول شماره 4-4: آزمون همبستگی پیرسون جهت بررسی رابطه بین سبک یادگیری مبتنی برکاربرد و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان……………………………………………………………………………………………….69

جدول شماره 4-5: آزمون همبستگی پیرسون جهت بررسی رابطه بین سبک یادگیری غیرمتمرکزو پیشرفت تحصیلی دانش آموزان…………………………………………………………………………………………………………69

جدول شماره 4-6: آزمون همبستگی پیرسون جهت بررسی رابطه بین سبک یادگیری وابسته به زمینه ونابسته به زمینه و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان…………………………………………………………………………………70

جدول شماره 4-7: جدول مربوط به t  مستقل جهت بررسی تفاوت بین پیشرفت تحصیلی دردانش آموزان دختر و پسر…………………………………………………………………………………………………………………………….70

فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری…………………………………………………………………………….71

بحث و نتیجه گیری……………………………………………………………………………………………………………..71

پیشنهادات…………………………………………………………………………………………………………………………..73

منابع………………………………………………………………………………………………………………………………… 74

 

فصل اول:

طرح تحقیق

 

مقدمه:

در گذشته تصور براین بود هوش ذاتی فرد که ازوالدین به ارث می رسد،عامل مهم یادگیری[1] است.براین باورند که بخش مهمی ازرفتارهای هوشمندانه راکارکردهای شناختی تشکیل می دهندوکارکردهای شناختی اکتسابی وتغییرپذیرمحسوب می شوند.(سیف ،1376)

ازاواخردهه 1970به بعد بحث درمورد سبکهای یادگیری[2] رونق پیدا کرده ازسبکهای یادگیری تعاریف گوناگونی ارائه شد.باوجودی که ازاین اصطلاح به طریق گوناگونی تعریف به عمل آمده ولی عمدتا ًبراین نکته تأکید می شود که سبکهای یادگیری شامل باورها،اعتقادات،رجهانهاورفتارهایی است که افرادبه کارمی برند تا درموقعیت یادگیری به خود کمک کنند(حسینی،1377).

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت


فرم در حال بارگذاری ...