(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                               صفحه

مقدمه. 1

1.بیان مسئله. 2

2.اهمیت و ضرورت تحقیق.. 4

اهداف تحقیق.. 4
فرضیه های تحقیق.. 4
5.سوالات تحقیق.. 4

6.چهارچوب نظری تحقیق.. 5

7.روش تحقیق.. 5

8.سازماندهی و ساختار تحقیق.. 5

9.پیشینه تحقیق و ضرورت انجام آن. 5

بخش اول: کلیات و اصول. 7

مبحث اول: مداخله و مداخله بشردوستانه. 8
1-1.اهداف كشورهاى مداخله گر از نظر تا عمل.. 11

1-1-2.الف. مداخله به عنوان حمایت از اتباع. 11

1-1-3.ب. مداخله به عنوان حمایت از اتباع كشور مداخله شونده 11

1-2.مداخله بشر دوستانه و مداخله همراه با درخواست… 13

1-3.مداخله براى برقرارى نظام دموكراسى.. 14

1-4.كمك به شورشیان و مداخله بشر دوستانه. 16

1-5.مداخله و مساعدت… 17

1-6.شرایط مداخله بشر دوستانه. 18

1-7.مشروعیت مداخله. 20

1-8.بررسی مشروعیت مداخله بشر دوستانه. 21

1-9.ادلّه موافقان و مخالفان مداخله. 23

1-9-1.الف. ادلّه موافقان. 25

1-9-2.ب. ادلّه مخالفان. 26

2.مبحث دوم: مداخله بشردوستانه و اصول بین المللی در عمل.. 27

2-1. مداخله بشردوستانه و اصل عدم توسل به زور. 27

2-1-1.اصل عدم توسل به زور. 27

2-1-2.منشور ملل متحد. 28

2-1-3.تصمیمات مجمع عمومی سازمان ملل متحد. 29

2-1-4.نظام معاهدات بین‌المللی.. 29

2-1-5.تکوین اصل منع توسل به زور. 30

2-2.مداخلات بشردوستانه و اصل احترام به حاکمیت کشورها 32

2-2-1.مفهوم حاکمیت پیش از تشکیل سازمان ملل متحد. 32

2-2-2.رابطه حاکمیت و مداخله بشر دوستانه در رویه قضایی بین المللی: 34

2-3. مداخلات بشردوستانه و اصل عدم مداخله. 35

2-3-1.تعدیل اصل عدم مداخله در امور داخلی دولت ها: 38

2-3-2.اصل عدم مداخله و سازمان های بین المللی: 40

2-3-3.رابطه حاکمیت و مداخله بشر دوستانه در رویه سازمان ملل متحد: 41

2-3-4.اقدامات مجمع عمومی: 43

2-3-6.توجیه مداخله در قلمرو حاکمیت دولت ها: 47

2-3-7.تحول نظام بینالملل و نقش نوین شورای امنیت: 49

2-4. مداخله بشردوستانه و مسئولیت حمایت… 54

2-4-1.مبانی شورای امنیت برای مداخله بشردوستانه با توسل به دکترین مسئولیت حمایت… 56

2-4-2.شورای امنیت مجری مسئولیت حمایت… 56

2-4-3.سند اجلاس سران در سال ۲۰۰۵. 58

2-4-4.دامنه عمل تحت ماده ۳۹ منشور سازمان ملل متحد. 59

\ برای دانلود متن کامل پایان نامه ها اینجا کلیک کنید

2-5.عملکرد شورای امنیت در مداخلات بشردوستانه. 61

2-5-1. تاریخچه مداخلات بشردوستانه. 61

2-5-2. نمونه های مداخله بشردوستانه. 66

2-5-2-2.مداخله بشردوستانه در عراق.. 67

2-5-2-3.مداخله بشردوستانه در بوسنی.. 68

2-5-2-4.مداخله بشردوستانه در سومالی.. 68

2-5-2-5.مداخله بشردوستانه در روآندا 69

2-5-2-6.مداخله بشردوستانه در هائیتی.. 70

2-5-2-7.مداخله بشردوستانه در کوزوو. 70

بخش دوم: مداخله بشردوستانه در کشور مالی.. 72

3.مبحث اول: کشور مالی و اهداف فرانسه در مالی.. 73

3-1.آشنایی با جغرافیایی طبیعی، سیاسی و اقتصادی مالی.. 73

3-2.ریشه ها و علل شكل گیری بحران مالی.. 83

3-3.نقض اصول بشردوستانه و ارتكاب جنایات بین المللی در بحران مالی.. 88

4.مبحث دوم: دکترین مسئولیت حمایت در قضیه مالی.. 89

4-1.ماهیت «مسئولیت حمایت» 89

4-2.مسئولیت حمایت: یک دهه در مسیر تکامل.. 91

4-3.دکترین «مسئولیت حمایت» در سایر اسناد بین المللی.. 94

4-4.تعهدات ناشی از پذیرش «مسئولیت حمایت» 99

4-5.ماهیت تعهدات پیشگیرانه قبل از وقوع بحران و مسئولیت بازسازی پس از مداخله. 99

4-5-1. «مسولیت پیشگیری» 100

4-5-2.«مسئولیت بازسازی» 104

4-5-3.«مسئولیت واکنش» در زمان بحران. 107

4-8.برررسی عناصر 3 گانه دكترین مسئولیت حمایت در بحران مالی.. 114

4-9.قطعنامة شورای امنیت… 115

نتیجه گیری.. 119

منابع و مآخذ. 129

منابع لاتین: 132

مقدمه
مداخله بشردوستانه در حقوق بین الملل یک موضوع مورد مناقشه از نظر عملی و تئوری می باشد. از میان تعاریف ارائه شده، بیانِ ج. ل. هالزگریف[1] در این خصوص یک تعریف کلاسیک و شامل بسیاری از این تعاریف است:

این اصطلاح مربوط به تهدید یا استفاده از نیروی نظامی بر ضد تمامیت ارضی یک دولت توسط دولتی دیگر (یا گروهی از دولتها) با هدف ممانعت یا پایان بخشیدن به نقض های شدید و گستردهای حق های اساسیِ انسانیِ افرادی غیر از شهروندان خود، بدون رضایت کشوری که نیروی نظامی در داخل سرزمین آن اِعمال شده، می باشد ( Holzgrefe,2003, p.15)

با این وجود مفهوم این تعریف در حقوق بین الملل بشدت محل اختلاف است. تحت چه شرایطی چنین مداخلاتی قانوناً مجاز است؟ چه شخصی باید آنها را احراز نماید، بر اساس کدام مجوز و با چه حدودی؟ حقوق بین الملل در حال حاضر یک مبنای مستحکم برای فیصله دادن به این اختلافات ارائه نمی نماید تا براساس آن پاسخ این سؤالات را بدهد یا بگوید چگونه در شرایط خاص اِعمال می شود. مهمترین سند حقوق بین الملل، منشور سازمان ملل متحد، متضمن معیارهای معینی برای پاسخ به این سوالات می باشد. با این حال، منشور مستقیماً توضیحی در مورد مداخله بشردوستانه ارائه نداده است. جدای از این، ممکن است چنین ادعا شود که این واقعیت خود به تنهایی نشان دهنده مطلق بودن ممنوعیت حقوقی استفاده از زور با انگیزه مسائل بشردوستانه (از منظر منشور) می باشد. در واقع، دولتهای عضو شورای امنیت سازمان ملل متحد – که بر اساس منشور رکن سیاسی دارای صلاحیت حقوقی برای تجویز توسل به نیروی نظامی به نفع جامعه بین المللی می باشند – متمایل نبوده اند که  مداخله بشردوستانه را به سادگی نامشروع تفسیر کنند. در راستای نقش اعطایی منشور به شورای امنیت، این کشورها در گفتار و اعمالشان نادیده گرفتن شدید حقوق بشری را با حق توسل به زور جهت حفظ صلح و امنیت بین المللی مرتبط ساخته اند(Weiss, 2007, p.38). علاوه بر این، تعالی جایگاه حقوق بین الملل بشر پس از ایجاد منشور، پذیرش ممنوعیت حقوقی مطلق مداخله بشردوستانه را دشوار ساخته است. جامعه بین‌الملل همواره با این پرسش رو‌به‌رو بوده که آیا مداخله بشر دوستانه استثنایی بر اصل عدم مداخله است یا، با در نظر گرفتن مصادیق متعدد مداخله با توجیه بشردوستانه بودن، قاعده‌ای پذیرفته شده در حقوق بین‌الملل است که به موازات اصل عدم مداخله، حسب مورد، قابل اجراست.

1.بیان مسئله
در حقوق بین­الملل سنتی مداخلات بشردوستانه تحت­تأثیر امکان توسل به زور از سوی دولت­ها بود. از اواسط قرن بیستم توسل به زور ممنوع شد و اصل عدم توسل به زور به یک اصل بنیادین در روابط بین­الملل تبدیل شد. در دوره جنگ سرد حتی کمتر دولتی با توسل به اهداف بشردوستانه مداخله خود را در سایر دولت­ها توجیه می­کرد. با پایان عصر جنگ سرد و تغییر توازن قدرت و وقوع بحران­های مختلف اقدامات نوینی در قالب مداخلات بشردوستانه صورت گرفته است. رویه­های جدید در امور بین­المللی در حال شکل­گیری است که مسیر سیاست بین­الملل، حقوق بین­الملل و سیاست­گذاری­های ملی را وارد فرآیند جدیدی کرده است. جامعه بین‌الملل همواره با این پرسش رو‌به‌رو بوده که آیا مداخله بشر دوستانه استثنایی بر اصل عدم مداخله است یا، با در نظر گرفتن مصادیق متعدد مداخله با توجیه بشردوستانه بودن، قاعده‌ای پذیرفته شده در حقوق بین‌الملل است که به موازات اصل عدم مداخله، حسب مورد، قابل اجراست.

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت


فرم در حال بارگذاری ...