8-1-1 اپیدمیولوژی دیابت: 14

9-1-1 اپیدمیولوژی جهانی: 15

10-1-1 اپیدمیولوژی در ایران:. 16

1-2 کالبد شناسی و عملکرد لوزالمعده: 17

2-2-1 انسولین:.. 19

3-2-1 ساختمان شیمیایی انسولین: 20

4-2-1 سنتز ، ترشح و عملکرد انسولین.. 20

5-2-1 تنظیم ترشح انسولین توسط گلوکز: 22

6-2-1 اثر اسیدهای آمینه اسید های چرب و ترکیبات کتونی: 23

7-2-1 اثر سایر هورمون‌ها: 24

8-2-1 عملکرد انسولین: 24

9-2-1 اثر انسولین در تبادلات غشاهای سلولی: 26

10-2-1 اثر انسولین در سوخت و ساز گلوکز: 26

11-2-1 اثر انسولین در سوخت و ساز چربی ها: 26

12-2-1 اثر انسولین در سوخت و ساز پروتئین ها: 27

13-2-1 بیماری های ناشی از اختلال در ترشح انسولین: 27

1-3 تنظیم سطح قند خون: 28

1-3-1 اهمیت تنظیم سطح قند خون: 28

2-3-1 اهمیت بالا نرفتن سطح گلوکز خون: 29

3-3-1 سندرم‌های مقاومت به انسولین: 29

1-4 بیماری زایی و علت دیابت: 30

1-4-1 بیماری زایی ملیتوس نوع یک: 30

2-4-1 نقش عوامل ژنتیکی در ایجاد دیابت نوع یک: 32

3-4-1 نقش عوامل ایمنی در ایجاد دیابت نوع یک: 32

4-4-1 عوامل ایمونولوژیک: 33

5-4-1 عوامل محیطی موثر بر ایجاد دیابت ملیتوس نوع یک: 33

6-4-1 بیماری زایی دیابت ملیتوس نوع دو:. 34

7-4-1 مقاومت به انسولین: 34

8-4-1 اختلال ترشح انسولین: 35

9-4-1 نقش عوامل ژنتیکی در ایجاد دیابت نوع دو:. 36

11-4-1 کتواسیدوز دیابتی:.. 38

1-5 پاتوفیزیولوژی:.. 39

1-5-1 وضعیت هیپراسمولار غیر کتونیک:…. 40

1-6 پاتوفیزیولوژی: 40

1-6-1 هیپوگلیسمی (قند خون پایین ): 41

2-6-1 عوارض مزمن دیابت: 42

3-6-1 عوارض چشمی دیابت ملیتوس:…. 44

4-6-1 فلج عضلات چشم: 48

6-6-1 عوارض کلیوی دیابت میلتوس: 48

7-6-1 نوروپاتی در دیابت ملیتوس: 49

1-7 نوروپاتی محیطی در دیابت: 50

1-7-1 پلی نوروپاتی و مونونوروپاتی: 50

2-7-1 تقسیم بندی نوروپاتی دیابتی: 52

3-7-1 علائم نوروپاتی دیابتی: 53

4-7-1 پلی نوروپاتی و مونونوروپاتی: 56

5-7-1 نوروپاتی منتشر حسی حرکتی: 57

6-7-1 نوروپاتی خودکار یا اتونوم: 58

1-8 اختلال عملکرد گوارشی و ادراری: 59

1-8-1 گاستروپارزی دیابتی:.. 59

2-8-1 مسیرهای نوروپاتی دیابتی: 60

1-9 فشار اکسایشی وسندروم متابولیکی:.. 63

1-10 فعالیت, PKC نوروپاتی دیابتی: 65

1-10-1 استرس اکسیداتیو و فعال سازی 65

2-10-1 درمان نوروپاتی با یک بازدارنده: 68

3-10-1 درمان نوروپاتی با یک بازدارنده آلدوز ردوکتاز(ARI ): 69

4-10-1 درمان نوروپاتی با ویتامین E: 69

1-11 نوروپاتی مرکزی: 70

1-11-1 تاثیر دیابت بر مغز: 70

1-12 عوارض قلبی عروقی: 84

1-12-1 دیس لپیدمی (اختلال چربیهای خون): 85

2-12-1 بیماریهای کرونری قلب:… 86

3-12-1 حوادث عروقی مغز (سکته مغزی): 87

4-12-1 بیماری های رگهای محیطی: 88

5-12-1 پای دیابتی:.. 89

1-13 اختلالات جنسی در دیابت:… 91

1-13-1 استرس اکسیداتیو ناشی از دیابت:… 92

1-14 اثرات مخرب متابولیسمی دیابت در بدن: 95

1-14-1 اکسیداسیون لیپیدها: 95

1-15-1 اکسیداسیون پروتئین ها: 96

2-15-1 اکسیداسیون DNA:… 96

\ برای دانلود متن کامل پایان نامه ها اینجا کلیک کنید

3-15-1 دفاع های آنتی اکسیدانی و دیابت:… 97

4-15-1 گلوتاتیون:. 97

5-15-1 ویتامین :E,C.. 98

6-15-1 تا اورین Taurine :. 98

1-16 آنزیمهای دفاعی آنتی اکسیدانی: 99

2-17 بربرین:.. 100

1-17-2 معرفی بربرین:.. 100

2-17-2 داروشناسی بربرین:.. 101

3-17-2 کاربردهای پزشکی دارویی:.. 102

4-17-2 فعالیت ضد پرتوزوایی: 103

5-17-2 فعالیت ضد اسهال: 104

1-18-2 کاربردهای درمانی بالقوه: 104

1-19-2 جلوگیری از تکثیر سلولی تومور:. 107

2-18-2 فعالیت ضد افسردگی: 110

3-18-2 فعالیت مربوط به قلب و رگ‌ها: 111

4-18-2 فعالیت ضد فشار خون:. 113

5-18-2 فعالیت ضد التهابی:.. 114

1-19-2 بربرین و اثرات آن بر دیابت:… 115

2-19-2 اثر گذاری بربرین در بیماران دیابتی:.. 116

3-19-2 بربرین در متابولیسم گلوکز حیوانات:… 116

4-19-2 بربرین در متابولیسم لیپید: 117

5-19-2 اثرات آزمایشگاهی غیر وابسته به انسولین بربرین:.. 118

6-19-2 بربرین AMPK را فعال می کند:. 119

1-20-2 بربرین عملکرد میتوکندریایی را مهار می کند:. 120

2-20-2 بربرین به عنوان یک مهار کننده گلوکوزیداز:. 121

3-20-2 بربرین آدیپوژنزیز را مهار می کند: 121

4-20-2 بربرین سطح m RNA LDLR را افزایش می دهد:. 122

5-20-2 اثرات بربرین بر رادیکال های آزاد:. 122

6-20-2 اثر محافظتی بربرین بر سلول های در جریان دیابت:… 123

1-21-2 نقش α- توکوفرول بر گیرنده های هسته ای: 136

2-21-2 ویتامین E به عنوان تنظیم کننده فعالیت آنزیمی:.. 142

3-21-2 آنزیم های فعالسازی شده: 144

4-21-2 نقش ویتامین E در دفاع آنتی اکسیدانی:.. 145

5-21-2 ژن هایی که از طریق α- توکوفرول تنظیم می شوند: 152

6-21-2 ژن های واکنش پذیر ویتامین E:.. 153

7-21-2 تأثیر α-توکوفرول روی آمد و شد سلولی: 158

8-21-2 محافظت در برابر استرس اکسیداتیو در دیابت توسط ویتامین E:.. 161

1-22-2 پروکسیداسیون لیپیدی: 163

2-22-2 اکسیداسیون پروتئینی:.. 164

3-22-2 آسیب های وارده به DNA:… 165

4-22-2 تأثیر ویتامین E روی دفاع آنتی اکسیدانت در دیابت: 168

5-22-2 عمل حفاظتی ویتامینE در برابر آسیب بافتی در دیابت: 170

6-22-2 نوروپاتی دیابتی سیستم اعصاب مرکزی و محیطی ونقش ویتامین E:.. 171

فصل دوم:. 174

1-3 انتخاب حیوانات آزمایشگاهی:.. 175

1-3-3 گروه بندی حیوانات:… 176

2-3-3 تیمار با دارو:. 178

1-4 دستگاه Y maze:. 179

1-5 آزمون شناسایی اشیاء objective recognition)): 180

1-6 تست بارفیکس: 181

1-7 تست سطح شیب دار: 182

:Open field8-1.. 182

1-9 ارزیابی وزن نمونه ها: 184

1-10 ارزیابی میزان گلوکز پلاسما: 184

1-11 آزمون شناخت شیء جدید objective recognition)) : 184

1-12 ارزیابی رفتاری: 184

فصل سوم: 188

فصل چهارم: 215

بحث:. 216

پیشنهادات: 220

منابع فارسی.. 220

منابع انگلیسی: 221

چکیده انگلیسی.. 261

چکیده:

زمینه و هدف: دیابت به ویژه دیابت نوع 1، موجب بروز اختلال در روندهای مرتبط با یادگیری و حافظه و سایر اختلالات شناختی وحرکتی در حیوانات مبتلا می­شود كه شواهدی مبنی بر دو فرضیه میكروواسكولار و استرس­اكسیداتیو ناشی از رادیكال­های آزاد اكسیژن مطرح است بربرین یک آلکالویید ایزوکوئینولین می باشد که اغلب به عنوان عامل کاهنده قند خون مورد استفاده قرار می گیرد. این ماده توانایی کاهش گلوکز خون را از مسیر غیر وابسته به انسولین را دارد و با حذف رادیکال های آزاد منجر به کاهش استرس اکسیداتیو می شود. ویتامین E نیز یکی از ویتامین های محلول در چربی بوده و با توجه به نقش آن در کاهش گلوکز خون و بهبود حساسیت به انسولین در بیماران دیابتی و نقش آنتی اکسیدانی قوی قادر است چربی های غیر اشباع غشای سلولی را در برابر اکسیداسیون پایدار کرده و آن را در برابر واکنش زنجیره ای رادیکال های آزاد حفظ نماید. از این رو در این مطالعه تاثیر توأم بربرین­هیدروكلراید و ویتامین‌E که هر دو دارای آثار متعدد ضددیابتی و آنتی­اكسیدانی هستند، برپیشگیری از اختلالات شناختی وحرکتی مورد آزمون قرار گرفت.

مواد و روش­ها: در این مطالعه 48 سر موش صحرایی نر نژاد ویستار به‌طور تصادفی انتخاب و به شش گروه: کنترل، کنترل تیمارشده با ویتامین‌E (mg/kg30)، دیابتی و دیابتی تیمارشده با بربرین­هیدروكلراید (mg/kg100) و دیابتی تیمار شده با ویتامین‌E (mg/kg30)، و دیابتی تیمارشده توأم، ویتامین‌E (mg/kg30)، و بربرین­هیدروكلراید (mg/kg100)، تقسیم شدند. ابتدا دیابت با تزریق درون­صفاقی استرپتوزوتوسین با دوز (mg/kg 55) به صورت درون­صفاقی القاء گردید. یك هفته پس از تزریق استرپتوزوتوسین، تیمار با بربرین­هیدروكلراید با دوزmg/kg /day 100 و ویتامین‌E day/ mg/kg30 به مدت شش هفته به صورت خوراكی انجام گردید. قند خون درهفته­های 1، 3، 5، 7 با خون­گیری از سیاهرگ دمی با استفاده از دستگاه گلوکوکارد سنجش و در پایان گروه­ها با آزمون­های رفتاری وحرکتی شناخت فضایی (spatial recognition)و شناخت اشیاء (objective recognition) ، همچنین open field و بارفیکس وسطح شیبدار مورد ارزیابی قرارگرفتند.

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت


فرم در حال بارگذاری ...