گفتار سوم : شرایط احراز وتحقق قصاص از منظر فقها و حقوقدانان:   18

بند1: دیدگاه فقها در خصوص مهمترین شرایط لازمه انجام قصاص   18

بند2: تعریف عمد از منظر فقها:.. 20

مبحث دوم : بررسی قتل عمد و شرایط قصاص در قانون مجازات اسلامی و تطبیق آن با نظریات فقهی:.. 21

گفتار اول : شرایط شش گانه قصاص.. 22

بند 1) تساوی در آزادی:.. 23

بند2) تساوی در دین:.. 23

بند3) انتفای پدر بودن:.. 23

بند4) عقل:.. 24

بند5) بلوغ:.. 24

بند6) محقون الدم بودن مقتول:.. 25

مبحث سوم : کیفیت استیفای قصاص از منظر فقها وقانون گذار.. 25

گفتار اول: اصل بودن قصاص یا دیه.. 26

بند1) نظریه ی محقق حلی :.. 26

بند2) نظریه ی شهید ثانی :.. 27

گفتار دوم: وراث قصاص.. 30

گفتار سوم: تعدد اولیای دم.. 31

گفتار چهارم: وسیله و شیوه قصاص.. 33

فصل دوم:.. 35

از پیدایش تا اسقاط جنین.. 35

مبحث اول: تعریف جنین و مراحل آن.. 36

گفتار اول: مراحل تشکیل جنین.. 38

گفتار دوم:تقسیم بندی مراحل رشد جنین ودیه آن در هر مرحله   39

مبحث دوم : مفهوم سقط جنین ازدیدگاههای مختلف و علل عمده سقط:   42

گفتار اول: ارکان لازم برای تحقق سقط جنین به عنوان یک عمل مجرمانه   46

گفتار دوم: عوامل وانگیزه های اسقاط جنین.. 47

گفتار سوم: اقسام مختلف اسقاط جنین.. 48

بند 1) سقط عادی وطبیعی.. 48

بند 2) سقط طبی و درمانی.. 49

بند 3) سقط جنین جنایی.. 50

مبحث سوم : ارکان تشکیل دهنده سقط جنین.. 52

\ برای دانلود متن کامل پایان نامه ها اینجا کلیک کنید

گفتار اول: عنصر مادی سقط جنین.. 52

بند 1 ) سقط جنین به وسیله به کار بردن وسایل فیزیکی:.. 52

بند 2) سقط جنین به وسیله به کار بردن وسایل شیمیایی :   53

گفتار دوم: عنصر روانی.. 54

فصل سوم:.. 56

بررسی فقهی و قانونی مجازات سقط جنین.. 56

بند 1) تئوری حق حیات در حقوق اسلام:.. 57

ب) تئوری آزادی اراده :.. 61

مبحث اول : انواع مجازات سقط جنین و مولفه های تأثیر گذاری در آن   64

گفتار اول: بررسی مجازات سقط جنین براساس عنصر اراده وقصد جنایتکار   64

گفتار دوم: بررسی مجازات سقط جنین براساس میزان رشد و تکامل جنین   66

بند 1 ) مجازات سقط جنین قبل از دمیده شدن روح:.. 66

بند 2 ) مجازات سقط جنین بعد از دمیده شدن روح.. 69

گفتار سوم: بررسی کیفر سقط جنین براساس شخصیت مرتکب و فاعل آن   75

بند اول) جانی خود مادر باشد :.. 75

بند دوم ) جانی، پزشک، ماما یا فروشنده دارو و یا هر شخص دیگری باشد:   83

بند سوم: جانی و مباشر در سقط از افراد عادی باشند.. 84

بند چهارم: سقط جنین ضربه ای.. 84

مبحث دوم :بررسی دیدگاه های فقهی موافقین ومخالفین اجرای مجازات قصاص برای مرتکب سقط جنین عمدی پس از ولوج روح در جنین:.. 88

گفتار اول : بیان نظرات موافقان اجرای مجازات قصاص برای مرتکب سقط جنین وبررسی استدلالات آنان.. 88

گفتار دوم : بیان نظرات مخالفین اجرای مجازات قصاص برای مرتکب سقط جنین وبررسی استدلالات آنان.. 93

گفتار سوم: بررسی نظرات حقوقدانان درخصوص اجرای مجازات قصاص برای سقط جنین عمدی:   96

نتیجه گیری :.. 106

منابع :.. 110

چکیده:

سقط جنین یا سقط حمل یکی از مسائلی است که پیوسته جوامع با آن درگیر بوده اند و کوشش در جهت مقابله با آن از جمله مسائل ومشکلات جوامع بشری بوده و از دیر باز نیز مقررات خاصی برای جلوگیری از وقوع این پدیده و تعقیب و مجازات مرتکبان آن تدوین شده است. نکته قابل ذکر آن است که در قوانین ومقررات وهمچنین در کتب و آثار صاحبنظران کیفری راجع به مفهوم ومعنی این جرم و مجازات آن اتفاق نظردیده نمی شود. منشأ اختلاف نظر بیشتر در تفسیر هدف و سیاست کیفری قانونگذار در وضع آن دسته از مقررات کیفری است که در جهت حمایت از تکامل دوران عادی حاملگی مادر تدوین شده است. علاوه بر این لازم به ذکر است که بین مفهوم لغوی سقط جنین و مفهوم پزشکی ونیز عرفی این پدیده تفاوت هایی موجود است که موجب گستردگی بیشتر این اختلاف ها نیز می باشد. مسأله سقط جنین همواره نزد دانشمندان حقوق جزاء به عنوان یکی از موضوع های اساسی حقوق کیفری مطرح بوده است؛ تا جائی که برخی فیمینیست ها این پدیده اجتماعی را به طور مطلق پذیرفته و معتقد به آزادی بی قید وشرط آن هستند. در مقابل بعضی براساس آموزه های دینی سقط جنین را تحت هیچ شرایطی مجاز ندانستند و بلکه مانع آن می شوند، فقهای امامیه نیز در این خصوص قائل به آزادی نسبی سقط جنین شده اند ودر موارد محدودی سقط جنین را جایز می دانند، در نظام حقوقی ایران که قوانین ومقررات آن برگرفته از فقه امامیه می باشد، برخلاف برخی نظام های حقوقی جوامع غربی که سقط جنین را نشانه افتخار آمیز شخصیت و آزادی زن می دانند، سقط جنین حرام و مطابق قانون مجازات اسلامی دارای مجازات می باشد. لذا در این نوشتار سعی گردیده است تا مجازات های قابل اعمال برای این جرم به طور دقیق تر مورد بررسی واقع گردد .

مقدمه:

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت


فرم در حال بارگذاری ...