(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده

این پژوهش به موضوع فصل و وصل در سوره طه می پردازد. فصل و وصل  از مباحث مهم بلاغی است، که در بلاغت قرآن نیز از اهمیت زیادی برخوردار است و فهم معنای جملات قرآن و تشخیص نوع پیوند میان آن ها تا حد زیادی به این موضوع بستگی دارد. این موضوع با دیگر مباحث بلاغت همچنین با علم نحو و قراءات نیز ارتباط دارد . تعریف فصل و وصل دراین پژوهش، ربط با رابط لفظی و ربط بدون رابط لفظی است. هدف این پژوهش بررسی پیوند میان جملات در سوره طه است. سوره طه از سور مکی قرآن است که 135 آیه دارد. این سوره دارای چند بخش می باشد، که عبارتند از : وصف صفات جمال و جلال خداوند، داستان حضرت موسی، سخن از عظمت قرآن، وصف قیامت، و داستان حضرت آدم. محورهای این سوره، ذکر در برابر نسیان، هدایت در برابر ضلالت، پاداش در برابر کیفر، و ایمان در برابر طغیان می باشد. در این پژوهش ابتدا انواع ربط در زبان عربی و معادل آن در زبان فارسی بررسی گردید،و نمونه هایی از کاربرد هر یک از انواع ربط در قرآن ذکر شد، بعد از آن به تطبیق این موضوع در سوره طه پرداخته شد و در آخر رعایت این موضوع در ترجمه سوره طه توسط مترجمین، در قالب جداول مورد بررسی قرار گرفت. انواع ربط در این سوره شامل ربط با رابط لفظی و ربط بدون رابط لفظی است. انواع رابط لفظی در این سوره عبارتند از: واو عاطفه، واو استینافیه، فاء عاطفه، فاء تفریع، فاء فصیحه، فاء استینافیه، ثم،حتی،لکن و ام. از انواع ربط بدون رابط لفظی دراین سوره، مستانفه بیانیه و اعتراضیه است. از روابط لفظی که برای بیان محورهای این سوره بکار رفته اند واو عاطفه، واو استینافیه، و فاء عاطفه هستند. از انواع ربط که متناسب با ایجاز در این سوره بکار رفته است، فاء فصیحه و مستانفه بیانیه می باشد. جملات اعتراضیه و فاء استینافیه متناسب با اسلوب این سوره بکار رفته اند. با بررسی ترجمه مشخص می شود که واو عاطفه بیشتر از سایر روابط لفظی مورد توجه قرار گرفته است. این بدلیل مشترک بودن این واو در زبان عربی و فارسی می باشد. مترجم در ترجمه ی یک حرف، گاهی با توجه به سیاق کلام به معنایی از حرف ربط دست یافته که در کتب نحو و بلاغت به آن اشاره ای نشده است، اما با سیاق کلام مناسب به نظر می رسد، بنابراین می توان نتیجه گرفت که این سیاق کلام است که معنای حرف ربط را مشخص می سازد.

کلمات کلیدی:ربط، رابط لفظی، فصل، وصل،ترجمه گروهی،ترجمه مکارم

 

 

فهرست مطالب

عنوان                                 صفحه

فصل اول

کلیات…………………………….. 1

مقدمه…………………………….. 2

تبیین مسأله……………………….. 3

پرسش های پژوهش…………………….. 4

پاسخ به سؤالات پژوهش………………… 4

روش تحقیق…………………………. 5

پیشینه پژوهش………………………. 5

شرح مفاهیم………………………… 6

فصل و وصل در لغت…………………… 6

فصل و وصل در اصطلاح…………………. 7

فصل دوم

ربط در زبان عربی، فارسی و قرآن………. 9

ربط………………………………. 10

ربط با رابط لفظی…………………… 10

واوعاطفه در عربی…………………… 11

تعریف واو عاطفه……………………. 11

موارد کاربرد واو عاطفه……………… 11

ویژگی های عطف با واو……………….. 12

مقاصد کاربرد واو عاطفه……………… 13

واو عاطفه در فارسی…………………. 14

حروف پیوند در فارسی………………… 14

واو در فارسی ……………………… 15

تعریف واو عاطفه در فارسی……………. 15

واو عاطفه در قرآن………………….. 16

واواستینافیه در عربی……………….. 18

واو استینافیه در فارسی……………… 19

واو استینافیه در قرآن………………. 20

فاء عاطفه در عربی………………….. 23

تعریف فاء عاطفه……………………. 22

معانی فاء عاطفه……………………. 24

معادل فاء عاطفه در فارسی……………. 26

فاء عاطفه در قرآن………………….. 28

فاء تفریع در عربی………………….. 31

فاء تفریع در فارسی…………………. 31

فاء تفریع در قرآن………………….. 31

فاء فصیحه در عربی………………….. 33

معادل فاء فصیحه در فارسی……………. 34

فاء فصیحه در قرآن………………….. 34

فاء استینافیه در عربی………………. 37

\ برای دانلود متن کامل پایان نامه ها اینجا کلیک کنید

معادل فاء استینافیه در فارسی………… 37

فاء استینافیه در قرآن………………. 37

ثم……………………………….. 39

ثم درعربی…………………………. 39

معادل ثم در فارسی………………….. 39

ثم در قرآن………………………… 40

حتی در عربی……………………….. 41

حتی عاطفه…………………………. 42

حتی جاره………………………….. 42

حتی ابتدائیه………………………. 42

معادل حتی در فارسی…………………. 43

حتی در قرآن……………………….. 43

حتی ابتدائیه در قرآن……………….. 43

حتی جاره در قرآن…………………… 45

لکن………………………………. 47

لکن در عربی……………………….. 47

لکن ابتدائیه………………………. 47

لکن عاطفه…………………………. 47

معادل لکن در فارسی…………………. 48

لکن در قرآن……………………….. 48

انواع ام………………………….. 49

ام در عربی………………………… 49

ام متصله………………………….. 50

ام منقطعه…………………………. 50

معادل ام در فارسی………………….. 51

معادل ام متصله در فارسی…………….. 51

معادل ام منقطعه در فارسی……………. 51

ام در قرآن………………………… 52

ام متصله در قرآن…………………… 52

ام منقطعه در قرآن………………….. 54

واوحالیه در عربی…………………… 56

جمله ی حالیه در فارسی………………. 57

واوحالیه در قرآن…………………… 57

ادوات شرط در عربی………………….. 58

ادوات شرط در فارسی…………………. 59

ادوات شرط در قرآن………………….. 59

ربط بدون رابط لفظی…………………. 61

مستأنفه بیانیه در عربی……………… 61

ترجمه مستأنفه بیانیه در فارسی……….. 61

مستأنفه بیانیه در قرآن……………… 61

اعتراض در عربی…………………….. 63

اعتراض در فارسی …………………… 64

اعتراض در قرآن…………………….. 65

جایگاه وقوع اعتراض در قرآن………….. 65

نوع اعتراض در قرآن…………………. 69

تعدادجمله اعتراضیه در قرآن………….. 72

اهداف اعتراض در قرآن……………….. 73

فصل سوم

ربط در سوره طه…………………….. 76

محتوای کلی سوره طه…………………. 76

ربط در سوره طه…………………….. 77

واوعاطفه در سوره طه………………… 78

واو استینافیه در سوره طه……………. 108

فاء عاطفه در سوره طه……………….. 115

فاء در معنای ترتیب در سوره طه……….. 115

فاء در معنای سرعت در سوره طه………… 121

فاء در معنای سببیت در سوره ی طه……… 126

فاء تفریع در سوره طه……………….. 131

فاء فصیحه در سوره طه……………….. 132

فاء استینافیه در سوره طه……………. 151

ثم در سوره طه……………………… 154

حتی در سوره طه…………………….. 159

لکن در سوره طه…………………….. 160

ام در سوره طه……………………… 161

واوحالیه در سوره ی طه………………. 162

ادوات شرط در سوره ی طه……………… 165

کذلک درسوره ی طه…………………… 168

ربط بدون رابط لفظی…………………. 173

مستأنفه بیانیه در سوره طه…………… 173

اعتراضیه در سوره طه………………… 187

فصل چهارم

نتیجه…………………………….. 198

فهرست منابع……………………….. 207

 

 

 

 

 

 

 

فهرست جداول                                 صفحه

جدول3-1…………………………… 97

جدول 3-2………………………….. 113

جدول 3-3………………………….. 118

جدول 3-4………………………….. 124

جدول3-5…………………………… 129

جدول 3-6………………………….. 132

جدول3-7…………………………… 146

جدول3-8…………………………… 153

جدول3-9…………………………… 158

جدول3-10…………………………… 159

جدول 3-11………………………….. 160

جدول3-12…………………………… 162

جدول3-13…………………………… 164

جدول3-14…………………………… 167

جدول3-15…………………………… 171

جدول3-16…………………………… 181

 

 

 

 

فصل اول :

کلیات

 

 

 

 

مقدمه

فصل و وصل از موضوعات مهم بلاغت است که به بررسی ارتباط بین جملات می پردازد. این موضوع در بلاغت قرآن دارای اهمیت بسیار می باشد، بطوری که فهم معنای جملات و تشخیص نوع پیوند میان آنها، و نیز تشخیص نقش حروف در برقراری این پیوند به این موضوع بستگی دارد، این موضوع به اعجاز بلاغی قرآن نیز مربوط می باشد، بطوری که یکی از موضوعاتی که در اعجاز بلاغی قرآن به آن اشاره شده است،موضوع فصل و وصل می باشد، که در بررسی نظم در بلاغت قرآن مورد توجه قرار می گیرد.

منظور از فصل و وصل در این پژوهش، ربط(پیوند) میان جملات است، که بر دو نوع می باشد:1-ربط با رابط لفظی 2-ربط بدون رابط. از جمله روابط لفظی در زبان عربی، واو عاطفه، واو استینافیه، واو حالیه، واو معیت، فاء عاطفه، فاء تفریع، فاء فصیحه، فاء استینافیه، فاء جواب شرط، ثم، حتی، لکن، ام، او، بل، لا، ادوات شرط، و اسم اشاره می باشد،که به دلیل نبود مجال بحث از تمامی آن ها در محدوده ی این تحقیق، به بیان برخی از آنها اکتفا گردید.  روابط لفظی، که دراین پژوهش مورد بررسی قرار می گیرد، شامل واو عاطفه ،واو استینافیه،فاء عاطفه، فاء تفریع، فاء فصیحه، فاء استینافیه،ثم، حتی،لکن، ام، واوحالیه و کذلک می باشد.ازانواع ربط بدون رابط لفظی که در این پژوهش به آن پرداخته می شود، مستأنفه ی بیانیه واعتراضیه می باشد. در فصل دوم به بیان این روابط در زبان عربی و معادل آن درزبان فارسی پرداخته می شود، سپس نمونه هایی از کاربرد هریک در قرآن ذکر می شود، ودر فصل سوم، انواع ربط در سوره ی طه بیان می شود، ودر پایان، ترجمه ی انواع ربط در این سوره، توسط مترجمین بررسی می شود.

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت


فرم در حال بارگذاری ...