دکترمسعود شعبانزاده
 
شهریور 1392
 
برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب
چکیده 1

فصل اول: مقدمه

1-1 داروهای ضد کم خونی.. 2

1-2 انواع آنمی ها(کم خونی) 2

1-2-1 آنمی های کمبود آهن و ویتامینها 2

1-2-2 دیگر انواع کمبود سلول های خونی.. 3

1-3 کم خونی فقر آهن.. 3

1-4 تالاسمی.. 4

1-5 کم خونی های مگالوبلاستیک…. 4

1-5-1 ویتامین B12 4

1-5-2 اسید فولیک (ویتامین B9) 4

1-5-2-1 ناخالصی های موجود در اسید فولیک… 6

1-6 پلیمر. 7

1-6-1 سنتز پلیمرها 8

1-6-1-1  پلیمریزاسیون رشد مرحله ای.. 8

1-6-1-2  پلیمریزاسیون رشد زنجیره ای.. 8

1-7 انواع پلیمریزاسیون رشد زنجیره ای.. 9

1-7-1 پلیمریزاسیون یونی: 9

1-7-1-1 پلیمریزاسیون آنیونی.. 9

1-7-1-2 پلیمریزاسیون کاتیونی.. 10

1-7-2 پلیمریزاسیون رادیکالی.. 10

1-7-2-1 مرحله آغاز. 11

1-7-2-2 مرحله انتشار. 13

1-7-2-3 مرحله پایان. 14

1-7-2-4 واکنش های انتقال زنجیر. 16

1- 8 روشهای جداسازی.. 18

1-9 استخراج فاز جامد(SPE) 19

1-9-1 مراحل استخراج فاز جامد. 19

1-9-2 عوامل موثر بر استخراج با فاز جامد: 20

1-9-3 مزایای استخراج فاز جامد. 20

1-9-4 خصوصیات فاز جامد. 21

1-9-5 مواد جاذب برای استخراج فاز جامد. 21

فصل دوم: پلیمرهای قالب مولکولی

2-1 پلیمر قالب مولکولی (MIP) 24

2-1-1 ویژگیهای پلیمرهای قالب مولکولی.. 25

2-2 مراحل فرآیند قالب بندی مولکولی.. 26

2-3 برهمکنشهای بین مولکول هدف و منومر عاملی.. 27

2-3-1 روش کوواانسی.. 27

2-3-2 روش غیر کووالانسی.. 28

2-3-3 روش نیمه کووالانسی.. 29

2-3-4 روش فلز- کئوردیناسیون. 30

2-4 عوامل مؤثر در سنتز پلیمر قالب مولکولی.. 30

2-4-1 نمونه یا مولکول هدف… 30

2-4-2 مونومر عاملی.. 31

2-4-3 عامل اتصالات عرضی (کراس لینکر) 33

2-4-4 حلال. 36

2-4-5 آغازگر. 36

2-5 خروج مولکول هدف… 40

2-5-1 استخراج با حلال. 40

2-5-1-1 استخراج پیوسته و ناپیوسته. 40

2-5-1-2 روش غوطه ور سازی.. 42

2-5-2 استخراج فیزیکی.. 42

2-5-2-1 استخراج به کمک فراصوت(UAE) 42

2-5-2-2 استخراج به کمک مایکروویو(MAE) 42

2-5-3 استخراج با حلال فوق بحرانی.. 43

2-6 انواع تکنیک های پلیمرهای قالب مولکولی.. 43

2-6-1 پلیمریزاسیون توده ای.. 43

2-6-2 پلیمریزاسیون رسوبی.. 44

2-6-3 متورم سازی چند مرحله ای.. 44

2-6-4 پلیمریزاسیون سوسپانسیون. 45

2-6-5 پلیمریزاسیون امولسیونی.. 46

2-6-6 پلیمریزاسیون پیوند زدن. 46

2-7 اهمیت مولکولهای پذیرنده درعلم و تکنولوژی.. 47

2-7-1 پذیرنده های طبیعی.. 47

\ برای دانلود متن کامل پایان نامه ها اینجا کلیک کنید

2-7-2 پذیرنده های مصنوعی.. 47

2-7-3 پذیرنده ها برای کاربردهای عملی.. 48

2-8 کاربرد های قالب مولکولی.. 48

2-8-1 کاربرد پلیمرهای قالب مولکولی در کروماتوگرافی.. 48

2-8-3 پلیمر های قالب مولکولی به عنوان غشاء های سلولی.. 49

2-8-4 کاربرد پلیمرهای قالب مولکولی بعنوان کاتالیزگر. 50

2-8-5 کاربرد پلیمرهای قالب مولکولی در سیستمهای رهایش دارو. 50

2-8-6 کاربرد پلیمرهای قالب مولکولی در استخراج فاز جامد. 51

فصل سوم: مطالعات تجربی

3-1 مقدمه. 53

3-2 مواد مصرفی و دستگاهها 53

3-2-1 مواد مصرفی.. 53

3-2-2 دستگاه ها 53

3-3 انتخاب عوامل برای تهیه پلیمر قالب مولکولی.. 54

3-3-1 مونومر عاملی.. 54

3-3-2 مولکول هدف… 54

3-3-3 عامل اتصال دهنده عرضی.. 55

3-3-4 حلال. 55

3-3-5 آغازگر. 56

3-4  طراحی آزمایش و پلیمریزاسیون. 56

3-4-1 سنتز نانوذرات سیلیکا-سیلانA.. 56

3-4-2 سنتز پلیمر قالب مولکولی.. 57

3-5 بهینه سازی شرایط جذب ناخالصی بر روی پلیمر. 58

3-5-1 تعیین ماکزیمم طول موج جذب… 58

3-5-2 بررسی اثر زمان بر جذب ناخالصی توسط MIP. 58

3-5-3 بررسی تأثیر pH نمونه بر جذب پلیمر. 59

3-5-4 بررسی میزان جذب ناخالصی توسط پلیمر در غلظتهای مختلف… 60

3-5-5 مقایسه جذب MIP  با NIP. 60

3-5-6 انتخاب بهترین حلال شوینده 61

3-5-7 اسید فولیک… 62

3-5-7-1 تعیین ماکزیمم طول موج جذب… 62

3-5-7-2 بررسی میزان جذب پلیمر در اسید فولیک خالص…. 62

3-5-8 بررسی میزان جذب پلیمر بوسیله HPLC. 62

فصل چهارم: بحث و نتیجه گیری

4-1 سنتز پلیمر قالب مولکولی و پلیمر ناظر. 64

4-1-1 سنتز نانوذرات سیلیکا-سیلانA.. 64

4-1-2 سنتز پلیمر قالب مولکولی 6-هیدروکسی -2 ،4 ،5- تری آمینو پریمیدین و پلیمر ناظر. 64

4-2 مکانیسم سنتز پلیمر قالب مولکولی.. 65

4-3 طیفهای FT-IR از پلیمرMIP  و NIP. 65

4-4 طیف XRD  پلیمر قالب مولکولی.. 67

4-5 تصاویر SEM از پلیمر قالب مولکولی.. 68

4-6 بهینه سازی شرایط جذب 6_هیدروکسی -2 ،4 ،5- تری آمینو پریمیدین توسط پلیمر قالب مولکولی   68

4-6-1 اثر زمان بر جذب پلیمر قالب مولکولی.. 68

4-5-2 اثر pH محیط بر جذب پلیمر. 69

4-5-3 اثر جذب در غلظتهای مختلف… 70

4-5-4 مقایسه جذب MIP  با NIP. 70

4-5-6 بررسی نوع محلول شویش پلیمر. 71

4-5-7 بررسی میزان جذب پلیمر در اسید فولیک خالص…. 71

4-5-8 HPLC. 72

نتیجه گیری.. 74

منابع.. 75

پیوست ها 82

فهرست شکل ها

شکل 1- 1 اسید فولیک… 5

شکل 1- 2 ناخالصیهای موجود در اسید فولیک… 7

شکل 1- 3  نمونه ای از مونومر وینیل.. 9

شکل 1- 4 چند  نمونه از مونومرهای اولفین.. 10

شکل 1- 5 چند  نمونه از مونومرهای هتروسیکل.. 10

شکل 1- 6 تجزیه حرارتی دی کیومیل پراکسید. 11

شکل 1- 7 تجزیه نوری آزو بیس ایزو بوتیرو نیتریل.. 11

شکل 1- 8 واکنش ردوکس بین پر اکسید هیدروژن و آهن.. 12

شکل 1- 9 تجزیه حرارتی پر اکسید بوتیل دی ترشیو. 12

شکل 1- 10 مراحل سه گانه اشعه یونیزاسیون شامل تخلیه، تفکیک و جذب الکترون. 12

شکل 1- 11 بالا)تشکیل آنیون رادیکال در کاتد، پائین)تشکیل کاتیون رادیکال در آند. 13

شکل 1- 12 واکنش ایجاد یک مرکز فعال روی مونومر. 13

شکل 1- 13 دو واکنش برای تشکیل مرکز فعال روی مونومر. 13

شکل 1- 14 افزایش سریع مونومر رادیکالی به زنجیر در حال رشد. 14

شکل 1- 15 دو واکنش برای مرحله انتشار. 14

شکل 1- 16 مرحله پایان از طریق ترکیب شدن دو پلیمر. 15

شکل 1- 17 مرحله پایان از طریق پروتون زدایی از رادیکال آزاد. 15

شکل 1- 18 مرحله پایان پلیمر PVC از طریق واکنش با آغازگر رادیکالی.. 15

شکل 1- 19 مرحله پایان پلی استایرن از طریق واکنش با مولکول اکسیژن. 16

شکل 1- 20 انتقال زنجیر از پلی استایرن به حلال. 16

شکل 1- 21 انتقال زنجیر از پلی پروپیلن به مونومر. 17

شکل 1- 22 انتقال زنجیر از پلی پروپیلن به آغازگر دی ترسیو بوتیل پر اکساید. 17

شکل 1- 23 انتقال زنجیر از پلی پروپیلن به یک پلی پروپیلن دیگر. 17

شکل 1- 24 مراحل استخراج فاز جامد :1) آماده سازی،2) جذب آنالیت روی فاز جامد،3) شستشو،4) شویش    20

شکل 2- 1 تصویر شماتیک از نظریه قفل و کلید فیشر. 24

شکل 2- 2  تصویر شماتیک از فرآیند پلیمر قالب مولکولی.. 26

شکل 2- 3 تصویر شماتیک از فرآیند پلیمر قالب مولکولی کوالانسی و غیر کووالانسی.. 29

شکل 2- 4 ساختار شیمیایی تعدادی از مونومرهای عاملی رایج.. 32

شکل 2- 5 شمایی از پلیمر حاصل شده از کوپلیمریزاسیون استیرن (بعنوان مونومر تک عاملی) با دی وینیل بنزن (بعنوان اتصال دهنده عرضی)که پلی (استیرن – کو- دی وینیل بنزن) نامیده می شود. 33

شکل 2- 6 ساختار شیمیایی تعدادی از عوامل اتصالات عرضی رایج.. 35

شکل 2- 7 مکانیسم شروع کننده های رادیکالی.. 37

شکل 2- 8 ساختار شیمیایی تعدادی از آغازگرهای رایج.. 39

شکل 2- 9 دستگاه استخراج سوکسله. 41

شکل 3- 1 ساختار مونومر عاملی؛ متاکریلیک اسید. 54

شکل 3- 2 مولکول هدف؛6_هیدروکسی _2 ،4 ،5_ تری آمینو پریمیدین.. 54

شکل 3- 3 ساختار اتصال دهنده عرضی؛ اتیلن گلیکول دی متاکریلات… 55

شکل 3- 4 ساختار حلال ها: 1-تولوئن 2-استونیتریل.. 56

شکل 3- 5 ساختار آغاز گر: ˊ2و2-آزوبیس ایزو بوتیرو نیتریل.. 56

شکل 3- 6 ساختار سیلانA با نام شیمیایی ٣-متاکریلوکسی پروپیل تری متوکسی سیلان. 57

شکل 4- 1 طیف FT-IR از NIP (الف)، MIP (ب)، در محدوده cm-1 4000-400. 66

شکل 4- 2 طیف XRD نانو ذره سیلیکا 67

شکل 4- 3 میکروگراف SEM نانوکامپوزیت… 68

شکل 4- 4 کروماتوگرام بدست آمده از اسید فولیک… 72

شکل 4- 5 کروماتوگرام بدست آمده از ناخالصی و اسید فولیک… 72

شکل 4- 6 کروماتوگرام بدست آمده از ناخالصی و اسید فولیک در مجاوت پلیمر. 73

فهرست جداول

جدول 3- 1 بررسی اثر زمان جذب پلیمر قالب مولکولی سنتز شده 59

جدول 3- 2 بررسی اثر pH روی جذب پلیمر قالب مولکولی سنتز شده 59

جدول 3- 3 بررسی اثر غلظت روی جذب پلیمر قالب مولکولی سنتز شده 60

جدول 3- 4 مقایسه اثر جذب MIP با NIP. 61

جدول 3- 5 بررسی بازیابی مولکول هدف در حلال های مختلف… 61

جدول 3- 6 تعیین میزان جذب پلیمر در اسید فولیک خالص…. 62

جدول 4- 1 درصد استخراج در غلظتهای مختلف از نمونه. 70

جدول 4- 2 مقایسه درصد استخراج MIP  با NIP. 70

جدول 4- 3 تعیین میزان جذب پلیمر در اسید فولیک خالص…. 71

نمودار 4- 1 اثر زمان بر جذب 6_هیدروکسی _2 ،4 ،5_ تری آمینو پریمیدین.. 69

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت


فرم در حال بارگذاری ...