فرضیه اصلی تحقیق: 7

فرضیه های فرعی تحقیق: 8

تعاریف مفهومی و عملیاتی.. 8

الف ) تعاریف مفهومی.. 8

ویژگی های شخصیتی پنج عاملی نئو. 8

رضایت شغلی.. 8

سلامت روان. 9

ب) تعاریف عملیاتی.. 9

ویژگی های شخصیتی: 9

رضایت شغلی.. 9

سلامت روان. 9

فصل دوم: ادبیات و پیشینه پژوهش… 10

مفهوم سلامت روان. 11

تاریخچه سلامت روان. 12

اهمیت سلامت روان. 13

سلامت روان از دیدگاه روان شناسان. 14

فروید 14

آلفرد آدلر 15

اریک اریکسون 17

هنری مورای 18

کارن هورنای 18

هری استاک سالیوان 19

گوردون آلپورت 20

اریک فروم 21

کارل یونگ 22

ویکتور فرانکل 22

کارل راجرز 23

آلبرت الیس 24

اسکینر 26

ویلیام گلاسر 26

-شخصیت.. 28

-مفهوم شخصیت، تعاریف و گسترده آن. 28

تعاریف شخصیت.. 30

دیدگاه پدیدار شناختی.. 36

دیدگاه شناختی.. 36

رویکرد رفتاری.. 37

-دیدگاه اجتماعی شناختی.. 37

-دیدگاه صفت.. 38

نظریه گوردن آلپورت درباره صفات : 39

نظریه سه عاملی هانس ، جی . آیزنک (1997-1916). 40

ریموند کتل (1998-1905) و رویکرد تحلیلی عاملی صفات : 41

ریشه های تاریخی الگوی پنج عاملی در صفات شخصیت.. 42

ابعاد پنج گانه شخصیت.. 45

روان رنجور خویی (N) 46

برونگرایی (E). 46

انعطاف پذیری (O). 47

دلپذیر بودن(A) : 48

مسئولیت پذیری© : 49

الگوی نظری فرضی برای پنج عامل اصلی : 50

تعاریف رضایت شغلی.. 51

مروری بر مطالعات علمی.. 60

\ برای دانلود متن کامل پایان نامه ها اینجا کلیک کنید

الف ) تحقیقات انجام شده در داخل کشور. 60

ب) تحقیقات انجام شده در خارج از کشور. 65

فصل سوم: روش پژوهش… 69

روش پژوهش… 70

جامعه آماری.. 70

روش نمونه گیری و حجم نمونه. 70

ابزار مورد استفاده 70

شرح کامل روش و شیوه اجرا 72

روش‌ها و ابزار تجزیه و تحلیل داده‏ها 72

فصل چهارم: تحلیل یافته های پژوهش… 73

آمار توصیفی.. 75

 آمار استنباطی (آزمون فرضیه ها). 79

فصل پنجم: بحث و تفسیر. 86

بحث و نتیجه گیری.. 87

محدودیت های پژوهش… 90

پیشنهادات.. 90

منابع. 91

مقدمه

نیروی انسانی در سازمان ها از اهمیت زیادی برخوردار است. كارایی و اثر بخشی سازمان ها به كارایی و اثربخشی نیروی انسانی آن سازمان بستگی دارد و یكی از مسایل مهمی كه در هر سازمانی باید مورد توجه قرار گیرد، خشنودی و رضایت شغلی كاركنان آن سازمان می باشد. رضایت شغلی از اركان ضروری و ارزشمند رضایت از زندگی و سلامت و از مهمترین متغیرهای رفتار سازمانی بوده (مراثی،1379) ، به حالتی مطبوع، عاطفی و مثبت حاصل ارزیابی از شغل یا تجارب شغلی اطلاق می شود. عوامل مختلفی از جمله ویژگی های فردی، نوع كار، محیط كار و روابط انسانی حاكم در محیط كار در میزان رضایت شغلی كاركنان مؤثر است (هلریگل[1] و همكاران، 1996؛ نقل از میرزایی،1385).

مطالعات نشان می دهد حتی با وجود سرمایه و امكانات قوی، وجود نیروی فعال ، شاداب و دارای احساس رضایت از شغل است كه می تواند به تحقق بهینه اهداف سازمان كمك كند. رضایت شغلی امری است كه رسیدن یا امكان رسیدن به ارزشهای مهم شغلی را فراهم می كند. از این رو، یكی از عوامل مؤثر در موفقیت هر سازمان رضایت شغلی كاركنان آن سازمان می‫باشد (مراثی،1379).

به علاوه، شناخت ویژگی های شخصیتی افراد نیز از اهمیت به سزایی برخوردار است؛ این مقوله در جریان استخدام و گزینش پرسنل برای سازمان ، همچنین تعیین بهره وری و راندمان كاری و نیز سبك تعاملات پرسنل ، برحسب نوع شغل اهمیت خود را به وضوح نشان می دهد. شناخت و گزینش نیرو بر حسب ویژگی های شخصیتی و سلامت روان داوطلبان، از اصلی ترین ضرورت ها به ویژه برای كاركنان سازمان بهزیستی می‫باشد. با توجه به اهمیت مطالعه وضعیت رضایت شغلی كاركنان سازمان بهزیستی و ارتباط آن ویژگیهای شخصیتی و سلامت روان  آنان، در پژوهش حاضر به تعیین رابطه بین ویژگی‫های شخصیتی و سلامت روان با رضایت شغلی كاركنان بهزیستی كرمانشاه پرداخته خواهد شد .

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت


فرم در حال بارگذاری ...