دكتر محمدرضا پورمحمدی
 
پاییز 1391
برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

  عنوان                                                                                                 
صفحه
فصل اول : كلیّات تحقیق
 
 1-1. مقدمه
2
1-2. بیان مسئله
3
1-3. اهمیت موضوع تحقیق
5
1-4. اهداف تحقیق
6
1-5. کاربرد نتایج تحقیق
6
1-6. سوالات تحقیق
7
1-7. قلمرو تحقیق
7
1-8. محدودیت­های تحقیق
8
1-9. ساختارتحقیق
8
فصل دوّم : پیشینه تحقیق
 
2-1. مقدمه
    11
2-2. تاریخچه کاربری اراضی
12
2-3. کاربری اراضی چیست
14
2-4 عدالت اجتماعی در مطالعات شهری-جغرافیایی
17
2-5 نظریه عدالت اجتماعی در جغرافیایی شهری
22
2-6. نقش عدالت اجتماعی در توسعه شهری
24
2-7. برنامه ریزی کاربری اراضی شهری
28
2-8. تعریف و ویژگی های رشد هوشمند
30
2-9. انواع كاربری اراضی شهری
36
2-10. كاربری زمین شهری
40
2-11. زمین از دیدگاه توسعه ی پایدار شهری
43
2-12. كاربری زمین و برنامه ریزی شهری
44
2-13. كاربری زمین در طرح های توسعه ی شهری ایران
45
2-14. استانداردهای كمی شهر سازی
47
2-15 دیدگاه های نظری كاربری اراضی شهری
53
2-16 پیشینه تحقیق
55
 فصل سوّم : روش شناسی تحقیق
 
3– 1. مقدمه
63
3- 2. معرفی شهر تبریز
63
3-3. عوامل اقلیمی تبریز
65
3-4. فرهنگ شهری تبریز
74
3-5. فرهنگ های زیست شهری تبریز
80
3-6. روش تحقیق
85
3-7. جامعه ونمونه آماری
85
3- 8. ابزار وروش گردآوری داده ها
85
3- 9. روش تجزیه وتحلیل داده ها
86
فصل چهارم : تجزیه و تحلیل داده ها
 
4- 1. مقدمه
92
4- 2. مشخصات  کاربری اراضی و جمعیت­شناختی شهرداری منطقه سه  تبریز
92
4- 3. آمارهای توصیفی مربوط به تغییرات کاربری اراضی شهری شهرداری
102
فصل پنجم : بحث و نتیجه گیری
 
5- 1. مقدمه
189
5- 2. بحث و نتیجه گیری
189
5- 3. پیشنهادها
194
منابع و مأخذ
 
منابع فارسی
196
منابع انگلیسی
198
 

 

 

عنوان نقشه                                 فهرست نقشه ها
صفحه
 3-3-1)نقشه  کاربری اراضی شهر تبریز
84
3-3-2)نقشه کاربری اراضی منطقه3 تبریز
100
3-3-3)نقشه تقسیمات شهری ناحیه 1 منطقه 3
140
3-3-4)نقشه کاربری اراضی پیشنهادی ناحیه 1 منطقه 3
141
3-3-5)نقشه تقسیمات شهری ناحیه 2 منطقه 3
166
3-3-6)نقشه کاربری اراضی پیشنهادی ناحیه 2 منطقه 3
167
3-3-7)نقشه تقسیمات شهری ناحیه 3 منطقه 3
176
3-3-8)نقشه کاربری اراضی پیشنهادی ناحیه 3 منطقه 3
177
3-3-9)نقشه تقسیمات محلات ناحیه3منطقه3
179
3-3-10)نقشه کاربری اراضی ناحیه 6 منطقه 3
183
3-3-11) نقشه تقسیمات محلات ناحیه6منطقه3
184
 

 

 

 

 

 

 

          فهرست جد ول ها
 
عنوان جدول                                                                                             
صفحه
جدول(2-1) تفاوت راهبردهای رشد هوشمند و پراكندگی در توسعه شهری:…….
34
جدول(3-1): میانگین حداكثر وحداقل متوسط درجه حرارت 15ساله تبریز بین سالهای 1375-1389
66
جدول(3-2) میانگین حداكثر وحداقل مطلق دمای15سال تبریز بین سالهای 1375-1389
67
جدول(3-3)  میانگین حداكثر وحداقل متوسط دما بین سالهای 1375-1389 به تفكیك ماه
68
جدول(3-4): میانگین 15 ساله بارندگی سالیانه  بین سالهای 1375-1389 تبریز
69
جدول(3-5): میانگین تعداد روزهای یخبندان  بین سالهای 1375-1389 تبریز
70
جدول(3-6): میانگین 15 ساله بارش فصول سالیانه  بین سالهای 1375-1389 تبریز
70
جدول(3-7): رطوبت نسبی 15 ساله  بین سالهای 1375-1389 تبریز
71
جدول(3-8):تغییرات كاربری های اراضی شهری تبریز دردوره 5ساله(1387-1383)
87
جدول(3-9): مساحت برخی كاربری های تغییریافته به تفكیك مناطق شهرداری درطی پنج سال
90
جدول(4-1) تغییرات کاربری ارضی شهری تبریز در دوره 5 ساله طرح تفصیلی جدید(1383-1387)
92
جدول(4-2) سطوح و سرانه کاربری اراضی موجود منطقه سه تبریز در طرح تفصیلی قدیم
95
جدول(4-3) محله بندی اجتماعی طرح تفصیلی قدیم شهرداری منطقه سه تبریز
98
جدول(4-4) تراکم خالص و ناخالص کاربری شهرداری منطقه سه تبریز
98
جدول(4-5) تراکم های خالص و ناخالص شهرداری منطقه سه تبریز در (طرح تفصیلی قدیم)
99
جدول(4-6) تغییرات کاربری اراضی محله 1 ناحیه 1 منطقه 3(مقایسه طرح تفصیلی جدید و قدیم)
104
جدول(4-7): تغییرات کاربری اراضی محله 2 ناحیه 1منطقه 3(مقایسه طرح تفصیلی جدید و قدیم)
107
جدول(4-8): تغییرات کاربری اراضی محله3 ناحیه 1 منطقه 3(مقایسه طرح تفصیلی جدید و قدیم)
110
جدول(4-9): تغییرات کاربری اراضی محله 4 ناحیه 1 منطقه 3(مقایسه طرح تفصیلی جدید و قدیم)
113
جدول(4-10): تغییرات کاربری اراضی محله 5 ناحیه 1 منطقه 3(مقایسه طرح تفصیلی جدید و قدیم)\ برای دانلود متن کامل پایان نامه ها اینجا کلیک کنید
117
جدول(4-11): تغییرات کاربری اراضی محله 6 ناحیه 1 منطقه 3(مقایسه طرح تفصیلی جدید و قدیم)
120
جدول(4-12): تغییرات کاربری اراضی محله 7 ناحیه 1 منطقه 3(مقایسه طرح تفصیلی جدید و قدیم)
123
جدول(4-13): تغییرات کاربری اراضی محله 8 ناحیه 1 منطقه 3(مقایسه طرح تفصیلی جدید و قدیم)
126
جدول(4-14): تغییرات کاربری اراضی محله 19 ناحیه 1 منطقه 3(مقایسه طرح تفصیلی جدید و قدیم)
129
جدول(4-15): تغییرات کاربری اراضی محله 20 ناحیه 1 منطقه 3(مقایسه طرح تفصیلی جدید و قدیم)
132
جدول(4-16): تغییرات کاربری اراضی محله 21 ناحیه 1 منطقه 3(مقایسه طرح تفصیلی جدید و قدیم)
135
جدول(4-17): تغییرات کاربری اراضی محله 22 ناحیه 1 منطقه 3(مقایسه طرح تفصیلی جدید و قدیم)
138
جدول(4-18): تغییرات کاربری اراضی محله 9 ناحیه 2 منطقه 3(مقایسه طرح تفصیلی جدید و قدیم)
144
جدول(4-19): تغییرات کاربری اراضی محله 10 و 11 ناحیه 2 منطقه 3(مقایسه طرح تفصیلی جدید و قدیم)
147
جدول(4-20): تغییرات کاربری اراضی محله 12 ناحیه 2 منطقه 3(مقایسه طرح تفصیلی جدید و قدیم)
151
جدول(4-21): تغییرات کاربری اراضی محله 13 ناحیه 2 منطقه 3(مقایسه طرح تفصیلی جدید و قدیم)
154
جدول (4-22): تغییرات کاربری اراضی محله 14 ناحیه 2 منطقه 3(مقایسه طرح تفصیلی جدید و قدیم)
157
جدول(4-23): تغییرات کاربری اراضی محله 15 ناحیه 2 منطقه 3(مقایسه طرح تفصیلی جدید و قدیم)
160
جدول(4-24): تغییرات کاربری اراضی محله 18 ناحیه 2 منطقه 3(مقایسه طرح تفصیلی جدید و قدیم)
164
جدول(4-25): تغییرات کاربری اراضی محله 16 ناحیه 3 منطقه 3(مقایسه طرح تفصیلی جدید و قدیم)
170
جدول(4-26): تغییرات کاربری اراضی محله 17 ناحیه 3 منطقه 3(مقایسه طرح تفصیلی جدید و قدیم)
174
جدول(4-27): تغییرات کاربری اراضی محله 23 ناحیه 6 منطقه 3(مقایسه طرح تفصیلی جدید و قدیم)
181
جدول(4-28): تغییرات کاربری منطقه 3 شهرداری کلان شهر تبریز (مقایسه طرح تفصیلی جدید و قدیم)
185
عنوان نمودار                                   فهرست نمودارها
صفحه
نمودار(3-1): میانگین حداكثر وحداقل متوسط درجه حرارت 15ساله تبریز بین سالهای 1375-1389
66
نمودار(3-2) میانگین حداكثر وحداقل مطلق دمای15سال تبریز بین سالهای 1375-1389
67
نمودار(3-3)  میانگین حداكثر وحداقل متوسط دما بین سالهای 1375-1389 به تفكیك ماه
68
نمودار(3-4): میانگین 15 ساله بارندگی سالیانه  بین سالهای 1375-1389 تبریز
69
نمودار(3-5): میانگین تعداد روزهای یخبندان  بین سالهای 1375-1389 تبریز
70
نمودار(3-6): میانگین 15 ساله بارش فصول سالیانه  بین سالهای 1375-1389 تبریز
71
نمودار(3-7): رطوبت نسبی 15 ساله  بین سالهای 1375-1389 تبریز
72
نمودار (4-1) تغییرات کاربری اراضی محله 1 ناحیه 1 منطقه 3(مقایسه طرح تفصیلی جدید و قدیم)
103
نمودار (4-2): تغییرات کاربری اراضی محله 2 ناحیه 1منطقه 3(مقایسه طرح تفصیلی جدید و قدیم)
106
نمودار (4-3): تغییرات کاربری اراضی محله3 ناحیه 1 منطقه 3(مقایسه طرح تفصیلی جدید و قدیم)
109
نمودار (4-4): تغییرات کاربری اراضی محله 4 ناحیه 1 منطقه 3(مقایسه طرح تفصیلی جدید و قدیم)
112
نمودار (4-5): تغییرات کاربری اراضی محله 5 ناحیه 1 منطقه 3(مقایسه طرح تفصیلی جدید و قدیم)
116
نمودار (4-6): تغییرات کاربری اراضی محله 6 ناحیه 1 منطقه 3(مقایسه طرح تفصیلی جدید و قدیم)
119
نمودار (4-7): تغییرات کاربری اراضی محله 7 ناحیه 1 منطقه 3(مقایسه طرح تفصیلی جدید و قدیم)
122
نمودار (4-8): تغییرات کاربری اراضی محله 8 ناحیه 1 منطقه 3(مقایسه طرح تفصیلی جدید و قدیم)
125
نمودار (4-9): تغییرات کاربری اراضی محله 19 ناحیه 1 منطقه 3(مقایسه طرح تفصیلی جدید و قدیم)
128
نمودار (4-10): تغییرات کاربری اراضی محله 20 ناحیه 1 منطقه 3(مقایسه طرح تفصیلی جدید و قدیم)
131
نمودار (4-11): تغییرات کاربری اراضی محله 21 ناحیه 1 منطقه 3(مقایسه طرح تفصیلی جدید و قدیم)
134
نمودار (4-12): تغییرات کاربری اراضی محله 22 ناحیه 1 منطقه 3(مقایسه طرح تفصیلی جدید و قدیم)
137
نمودار (4-13): تغییرات کاربری اراضی محله 9 ناحیه 2 منطقه 3(مقایسه طرح تفصیلی جدید و قدیم)
143
نمودار (4-14): تغییرات کاربری اراضی محله 10 و 11 ناحیه 2 منطقه 3(مقایسه طرح تفصیلی جدید و قدیم)
146
نمودار (4-15): تغییرات کاربری اراضی محله 12 ناحیه 2 منطقه 3(مقایسه طرح تفصیلی جدید و قدیم)
150
نمودار (4-16): تغییرات کاربری اراضی محله 13 ناحیه 2 منطقه 3(مقایسه طرح تفصیلی جدید و قدیم)
153
نمودار (4-17): تغییرات کاربری اراضی محله 14 ناحیه 2 منطقه 3(مقایسه طرح تفصیلی جدید و قدیم)
156
نمودار (4-18): تغییرات کاربری اراضی محله 15 ناحیه 2 منطقه 3(مقایسه طرح تفصیلی جدید و قدیم)
160
نمودار (4-19): تغییرات کاربری اراضی محله 18 ناحیه 2 منطقه 3(مقایسه طرح تفصیلی جدید و قدیم)
163
نمودار (4-20): تغییرات کاربری اراضی محله 16 ناحیه 3 منطقه 3(مقایسه طرح تفصیلی جدید و قدیم)
169
نمودار (4-21): تغییرات کاربری اراضی محله 17 ناحیه 3 منطقه 3(مقایسه طرح تفصیلی جدید و قدیم)
173
نمودار (4-22): تغییرات کاربری اراضی محله 23 ناحیه 6 منطقه 3(مقایسه طرح تفصیلی جدید و قدیم)
180

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت


فرم در حال بارگذاری ...