جز ذات او مشاهده نمی کند و محو در او می گردد و به بالاترین مرتبه کمال که همان فناء فی الله است، می رسد.
واژه های کلیدی: اسماء، صفات، تکامل انسان، خالقیّت، فیاضیّت، رحمت الهی، صدرالمتألهین.
فهرست مطالب
مقدمه. 1
فصل اول: کلیّات
1-1. تبیین مسأله. 5
1-2 روش تحقیق.. 6
1-3. ضرورت انجام تحقیق.. 6
1-4. سؤالات تحقیق.. 7
1-4-1. سؤال اصلی.. 7
1-4-2. سؤال های فرعی.. 7
1-5. فرضیه های تحقیق.. 7
1-6 پیشینه تحقیق.. 8
1-7. هدف تحقیق.. 10
1-8. فایده تحقیق.. 11
فصل دوم: بررسی و تبیین مسأله اسماء و صفات الهی در نظر صدرالمتألّهین
2-1. تعریف اسم. 15
2-1-1. اسم در لغت… 15
2-1-2. اسم در اصطلاح.. 16
2-1-2-1. معنای اسم از نظر صدرالمتألهین.. 16
2-1-2-2. معنای اسم از نظر ابن عربی.. 18
2-1-3. شمار اسمای الهی.. 19
2-2. تعریف صفت… 21
2-2-1. صفت در لغت… 21
2-2-2. صفت در اصطلاح.. 21
2-2-3. معنای صفت از نظر صدرالمتألهین.. 22
2-3. فرق بین اسم و صفت… 23
2-3-1. فرق بین اسم و صفت از نظر صدرالمتألهین.. 24
2-4. اقسام صفات… 25
2-4-1. صفات سلبی.. 27
2-4-2. صفات ثبوتی.. 28
2-4-2-1. صفات حقیقی.. 28
2-4-2-2. صفات اضافی.. 29
2-4-3. تقسیم دیگری از صفات… 30
2-5. چگونگی اتصاف واجب به اوصاف کمالی ازنظرصدرالمتألهین 30
2-6. عینیت صفات با ذات… 34
2-6-1. محذورات عدم عینیت صفات با ذات… 35
2-6-2. براهین عینیت صفات با ذات… 36
2-6-3. سخن امام علی(علیه السلام) 38
2-7. تجلی اسمای و صفات الهی.. 40
2-7-1. تعریف تجلّی.. 40
2-7-1-1. تجلّی در لغت… 40
2-7-1-2. تجلّی در اصطلاح.. 40
2-7-2. تجلی اسمای و صفات الهی از نظر صدرالمتألهین.. 41
فصل سوم: انسان و کمال او
3-1. تعریف انسان. 49
3-1-1. انسان در لغت… 49
3-1-2. انسان در اصطلاح صدرالمتألهین.. 51
3-1-2-1. مبانی و اصول فلسفی صدرالمتألهین در تعریف انسان. 51
3-1-2-2. معنای انسان در نظر صدرالمتألهین.. 52
3-2. تعریف نفس… 54
3-2-1. نفس در لغت… 54
3-2-2. نفس در قرآن. 55
3-2-3. نفس در اصطلاح صدرالمتألهین.. 56
3-3. ارتباط نفس با بدن. 58
3-3-1. نمونه ایی از ارتباط نفس با بدن. 60
3-4. قوای نفس ناطقه. 61
3-4-1. عقل نظری.. 62
3-4-1-1. عقل هیولایی.. 62
3-4-1-2. عقل بالملکه. 63
3-4-1-3. عقل بالفعل.. 66
3-4-1-4. عقل بالمستفاد. 67
3-4-2. عقل عملی.. 69
3-4-2-1. تجلیه. 69
3-4-2-2. تخلیه. 70
3-4-2-3. تحلیه. 70
3-4-2-4. فناء. 70
3-5. تبیین کمال انسان. 71
3-5-1. تعریف کمال. 71
3-5-1-1. کمال در لغت… 71
3-5-1-2. کمال در اصطلاح.. 72
3-5-2. فرق کمال و تمام. 74
3-5-3. کمال نهایی انسان از نظر صدرالمتألهین.. 75
3-5-3-1. رسیدن به مرتبه ی عقل بالمستفاد. 75
3-5-3-2. اتحاد نفس با عقل فعال. 78
3-5-3-3. فنای فی الله.. 81
3-5-3-4. اتّحاد عقل نظری و عقل عملی.. 83
3-5-4. موانع کمال انسان. 84
۳-۵-۴-۱. نقص ذاتی نفس… 84
۳-۵-۴-۲. حجاب­ها 84
3-5-4-3. انحراف از

 

حقیقت… 85
3-5-4-4. کدورت و زنگ دل. 85
3-5-4-5. جهالت ناآگاهی.. 85
فصل چهارم : بررسی و تبیین صفات فیاضیّت، خالقیّت و رحمت الهی در نظر صدرالمتألّهین
4-1. تبیین خلقت در نظام صدرایی.. 89
4-1-1. تعریف خلقت… 89
4-1-2. اثبات خالق داشتن جهان. 90
4-1-3. صدور عالم از علم عنایی خداوند. 91
4-1-3-1. عنایت ذاتیه. 91
4-1-3-2. عنایت فعلیه. 92
4-1-4. حادث زمانی بودن عالم. 92
4-1-4-1. تعریف عالم. 92
4-1-4-2. تعریف حدوث و قدم. 93
4-1-4-3. عالم ، حادث زمانی است. 94
4-1-5. رابطه ی بین خالق و مخلوقات… 96
4-1-6. هدف از خلقت جهان. 98
4-2. تاریخچه ی نظام فیض…. 100
4-3. تعریف فیض…. 101
4-3-1. فیض در لغت… 101
4-3-2. فیض در متون دینی.. 101
4-3-3. فیض در اصطلاح.. 102
4-3-3-1. فیض اقدس… 102
4-3-3-2. فیض مقدس… 102
4-4. ابعاد و آثار فیض و فاعلیت وجودی.. 103
4-4-1. فیض و غرض الهی.. 103
4-4-2. ذاتیّت… 103
4-4-3. عمومیت فیض و قابلیت مستفیض…. 104
4-4-4 نحوه ی فیضان وجود از حق تعالی.. 105
4-4-4-1. ضرورت… 105
4-4-4-2. اکملیت… 106
4-4-4-3. تناسب… 106
4-4-4-4. تقدّم اشرف… 107
4-4-5. وساطت در فیض…. 107
4-4-5-1. اقسام وسائط فیض…. 108
4-4-6. اوّلین موجود صادر شده از مبدأ مفیض…. 109
4-4-6-1. قواعد و براهین : 109
4-4-6-2. تبیین صادر اول: 112
4-5. رحمت الهی.. 113

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت


فرم در حال بارگذاری ...