برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

 فهرست متون
عنوان                                        شماره صفحه                                                                                    

چکیده

1-1- مقدمه. 1

1-2- تاریخه کومارین.. 2

1-3- عمده روشهای سنتزآزمایشگاه  مشتقات کومارین.. 3

1-3-1- تراکم یپکمن.. 3

1-3-2- واکنش پرکین.. 3

1-4- روشهای رایج سنتزمشتقات کومارین.. 4

1-5- خواص بیولوژیکی.. 7

1-6- مکانیسم انجام واکنش پکمن.. 8

1-7- متغیرهای اساسی.. 9

1-7-1- فنولها 9

1-7-2:  -کتواسترها 10

1-8- تعریفنانومواد. 11

1-9- نانوکاتالیست… 12

1-9-1- ویژگیهای نانوکاتالیست.. 13

1-9-2- نانوسیلیس به روش سل– ژل. 15

1-9-3- روش انجام فرایندسل–ژل به روش شیمیایی.. 18

1-9-4-  مراحل فرایندسل-ژل. 20

1-9-4-1- تهیه محلول همگن.. 20

1-9-4-2- تشکیل سل (sol) 21

1-9-4-3- تشکیل ژل. 23

1-10- اهمیت استفاده ازآمونیاک درفرایندتشکیل سل–ژل (نانوذرات سیلیس) 25

1-11- اهمیتبهکارگیریهیدروژنسولفاتجهتتثبیتروینانوذره 25

1-11-2- سدیم هیدروژن سولفات تثبیت شده روی سیلیس… 26

1-11-2-1- روشتهیهNaHSO4.SiO2 26

1-11-3- کاربردهای سدیم هیدروژن سولفات تثبیت شده روی سیلیس… 26

1-12- هدف پژوهش…. 29

1-13- پیشینه پژوهش …30

2-1- مشخصات کلی درباره حلالها،مواداولیه،دستگاههاوروش انجام کار. 34

2-1-1- حلالها 34

2-1-2- مواداولیه. 35

2-1-3- دستگاه ها 35

2-2- روش کار. 36

2-2-1- روش تهیه نانوسیلیس… 36

2-2-2- روش تهیه کاتالیستNaHSO4.SiO2(nano) 36

2-2-3- روش کلی سنتزمشتقات کومارین(2-H-chromen-2-one) 36

2-2-3-1- نحوهسنتزترکیب، 4 – متیل-2- H – کرومن-2- اون. 37

2-2-3-2-  نحوه سنتزترکیب، 6- کلرو-4- متیل- کرومن-2- اون(کلروکومارین) 38

2-2-3-3- نحوه سنتزترکیب، 7- کلرو– 4- هیدروکسی–کرومن- 2- اون. 38

2-2-3-4- نحوهسنتزترکیب، 8- کلرو- 4- متیل- کرومن– 2- اون. 39

2-2-3-5- نحوه سنتزترکیب، 6- نیترو-4- متیل– کرومن-2- اون (نیتروکومارین) 39

2-2-3-6- نحوه سنتزترکیب، 7- نیترو -4- متیل-کرومن-2- اون. 40

2-2-3-7- نحوه سنتزترکیب، 8- هیدروکسی-4- متیل – کرومن-2- اون. 40

2-2-3-8- نحوه سنتزترکیب، 7- هیدروکسی-4- متیل- کرومن -2- اون. 41

\ برای دانلود متن کامل پایان نامه ها اینجا کلیک کنید

2-2-3-9- نحوه سنتزترکیب، 4- متیل نفتو [b-1،2] پیران-2- اون. 41

2-2-3-10- نحوه سنتزترکیب، 6 – آمینو-4- متیل- کرومن-2- اون (آمینوکومارین) 42

2-2-3-11- نحوه سنتزترکیب، 7و8 –دی هیدروکسی-4- متیل– کرومن-2- اون. 42

2-2-3-12- نحوه سنتزترکیب، 6- متوکسی- 4- متیل–کرومن- 2- اون (متوکسی کومارین) 43

2-2-3-13- نحوه سنتزترکیب 7- متوکسی-4- متیل- کرومن-2- اون. 44

3-1- نتایج وبحث… 48

3-1-1- نقش کاتالیزوردرسرعت واکنش… 48

3-2- مشتقات کومارین بهمراه واکنشهاوجداول. 52

3-2-1-  واکنش وجدول آماری ترکیب، 2- H – کرومن-2- اون. 52

3-2-1-2- بررسی طیفFT-IR.. 52

3-2-2-  واکنش وجدول آماری ترکیب، 6- کلرو -4- متیل – کرومن-2- اون. 53

3-2-2-1- بررسی طیفFT- IR.. 54

3-2-3- واکنش وجدول آماری ترکیب، 7- کلرو-4 – متیل-کرومن-2- اون. 55

3-2-4- واکنشوجدولآماریترکیب، 8- کلرو-4- متیل- کرومن-2- اون. 56

3-2-5- واکنش وجدول آماری ترکیب، 6- نیترو-4- متیل-کرومن-2-اون. 57

3-2-5-1- بررسی طیفFT-IR.. 58

3-2-6- واکنش وجدول آماری ترکیب،7- نیترو-4- متیل-کرومن-2- اون. 59

3-2-7- واکنش وجدول آماری ترکیب، 8 – هیدروکسی-4- متیل– کرومن-2- اون. 60

3-2-7-1- بررسی طیفFT-IR.. 61

3-2-8- واکنش وجدول آماری ترکیب، 4- متیل نفتو [b-1،2] پیران-2- اون. 62

3-2-8-1- بررسی طیفFT-IR.. 63

3-2-8-2- بررسی طیف ………………………………………………………………………………1HNMR..64

3-2-8-3- بررسی طیف13CNMR.. 66

3-2-9- واکنش وجدول آماری ترکیب،6- آمینو-4- متیل- کرومن -2- اون. 68

3-2-9-1- بررسی طیفFT-IR.. 68

3-2-9-2- بررسی طیف1HNMRدرCDCl3 70

3-2-10- واکنش وجدول آماری،ترکیب  7- هیدروکسی- 4- متیل- کرومن-2-اون. 71

3-2-10-1- بررسی طیفFT-IR.. 72

3-2-10-2- بررسی طیف1HNMRدرDMSO)) 73

3-2-11- واکنش وجدول آماری ترکیب،  6 – متوکسی-4- متیل- کرومن-2- اون. 75

3-2-11-1-  بررسی طیفFT-IR.. 76

3-2-11-2- بررسی طیف1HNMRدرCDCl3)) 77

3-2-12- واکنش وجدول آماری ترکیب 7- متوکسی-4- متیل- کرومن-2- اون. 79

3-2-13- واکنش وجدول آماری ترکیب، 7 و8 –دی هیدروکسی- 4- متیل- کرومن-2- اون  79

3-2-13-1-  بررسی طیفFT-IR.. 80

3-2-13-2- بررسی طیف1HNMRدرDMSO.. 81

3-2-13-3- بررسی طیف13CNMR.. 83

 3-3- جدول کلی سنتز مشتقات کومارین در این پژوهش…….85

    3-3-1- بحث جدول( 3-16)…………88

3-4- جدول مقایسه ای…88

    3-4-1- بحث درباره جدول (3-17) 89

نتیجه گیری.. 90

پیشنهادات… 91

اختصارات .92

منابع ومراجع ……….93

چکیده انگلیسی

چکیده

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت


فرم در حال بارگذاری ...