فهرست مطالب

چکیده.. 1

مقدمه‏.. 2

فصل اول :

کلیات تحقیق

1-1-  بیان مسئله:.. 3

1-2-  ضرورت و اهمیت موضوع :.. 4

1-3-  اهداف تحقیق :.. 5

1-3-1- هدف كلی :.. 5

1-3-2- اهداف اختصاصی :.. 5

1-4-  سوالات تحقیق :.. 5

1-5- فرضیات تحقیق:.. 5

1-5-1- فرضیه اصلی:.. 5

1-5-2- فرضیه های فرعی :.. 5

1-6- پیشینه تحقیق:.. 5

1-6- روش تحقیق.. 7

1-7- روش گردآوری داده‏ها.. 7

1-8- روش‌ها و ابزار تجزیه و تحلیل داده‏ها.. 7

فصل دوم

توجه و اهمیت زنان در نظام آموزشی ایران

2-1- مقدمه.. 8

2-2- رویکردهای نظری-تحلیلی جنسیتی و آموزش دختران.. 9

2-3- الگوی تواناسازی زنان و آموزش.. 10

2-3-1- مرحله اول:خدمات(welfare).. 11

2-3-1-1-آموزش غیررسمی(سوادآموزی).. 11

2-3-1-2-آموزش رسمی.. 12

‏ 2-3-1-2-1- دانش‏آموزان.. 12

2-3-2- مرحله دوم:دسترسی(access).. 12

2-3-3- مرحله سوم:آگاه‏سازی(conscientisation).. 13

2-3-4- مرحله چهارم:مشارکت(participation).. 16

2-3-5- مرحله پنجم:کنترل(control).. 16

فصل سوم

جایگاه زنان عربستان در آموزش

3-1- مقدمه.. 18

3-2- حجاب.. 19

3-3- وضعیت اشتغال زنان در عربستان.. 19

3-4- تحصیل زنان.. 20

3-5- دشواری های زنان عربستان در آموزش.. 20

3-5-1-  زبان دانش دینی.. 20

3-5-2- متون آموزشی.. 21

فصل چهارم

جایگاه زنان در نظام آموزشی

4-1- نقش آموزشى زنان‏.. 23

4-2- نقش آموزشى زنان در خانواده‏.. 23

4-3- نقش زنان در نظام آموزش رسمى كشور.. 25

4-4- نقش‏هاى آموزشى غیر مستقیم در زنان‏.. 27

4-5- وضعیت زنان در عربستان سعودی.. 28

4-5-1-آموزش.. 29

4-5-2-رانندگی.. 29

نتیجه گیری

5-1- نتیجه گیری.. 31

منابع

 

چکیده

ببرای دانلود متن کامل پایان نامه ها اینجا کلیک کنید

مهمترین و برجسته‏ترین نقش زنان را مى‏توان نقش آموزشى آنان دانست كه تمامى فرایند زندگى را در بر مى‏گیرد. این نقش به سه صورت قابل تقسیم بندى است: 1 – نقش آموزشى در خانواده 2 – نقش آموزشى در نظام آموزشى رسمى كشور 3 – نقش زنان در فرایند توسعه و پیشرفت اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى به عنوان عناصر آموزش دهنده غیر مستقیم  در این تحقیق بر اساس داده‏هاى آمارى به بررسی نقش زنان در نظام آموزشی طى 25 سال گذشته در جمهورى اسلامى ایران و عربستان مورد بررسى و تحلیل قرار گرفته و در پایان كاستى‏هاى موجود در این زمینه بازگو شده است.

پژوهش حاضر به بررسی و تحلیل بازتاب ها و تأثیرات حضور گسترده تر زنان در جامعه از لابه لای مطبوعات این دوره پرداخته است. ابتدا بازتاب های مثبت و منفی گسترش حضور اجتماعی زنان به ویژه تعامل و رویایی نیروهای سنت گرا و گروه های روشنفکر با آن را مورد بحث قرار گرفته و سپس ضمن بررسی تأثیرات حضور اجتماعی، بر ایجاد تغییر و تحول در ابعاد مختلف زندگی زنان، تحلیل تأثیر این تغییر و تحول در نظام خانواده پرداخته است. اگرچه در جنبش های مذهبی و ملی نظیر جنبش تنباکو و نهضت مشروطه حضور فعال اجتماعی زنان مشاهده می گردد، اما این حضور، خود جوش و آگاهانه نمی باشد. اولین گام های جدی برای ایجاد تغیر در وضعیت زنان در زمان رضاشاه برداشته شد تا پیش از شهریور 1320 حضور زنان در ادارات که لازمه ی آن ایجاد ارتباط مستقیم با مردان بود محدود به زنان تحصیل کرده و طبقات ممتاز جامعه بود. با وجود این، مشکلات اقتصادی و وجود امکان کار در کارخانه ها هم پای مردان به تدریج در اواخر دوره ی رضاشاه زنان نیازمند را به این مراکز کشاند. با وجود آن که پس از پیروزی مشروطیت و بنا بر متمم قانون اساسی کشور تحصیل اجباری شد،اما در عمل نه تنها برای زنان بلکه در کل نظام آموزشی کشور تا پایان دور ه ی قاجاریه پیشرفت چندانی حاصل نگردید.

کلید واژه :

زنان ، نظام آموزشی ، پیشرفت و توسعه ، ایران ، عربستان

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت


فرم در حال بارگذاری ...