عنوان                                                                                                              صفحه

 

فصل اول : کلیات تحقیق

1-1-    طرح و تبیین موضوع…………………………………………………………………………………………………………………1

اهمیت و ضرورت تحقیق…………………………………………………………………………………………………………..2
سوال اصلی تحقیق …………………………………………………………………………………………………………………..2
فرضیه اصلی تحقیق………………………………………………………………………………………………………………….3
تعریف مفاهیم و اصطلاحات تحقیق…………………………………………………………………………………………3
1-5-1- قدرت منطقه ای………………………………………………………………………………………………………………………..3

1-5-2-  بحران……………………………………………………………………………………………………………………………………….3

1-5-3-  موازنه قدرت……………………………………………………………………………………………………………………………..3

1-5-4- ژئوپلیتیک………………………………………………………………………………………………………………………………….4

1-5-5- بیداری اسلامی………………………………………………………………………………………………………………………….4

سوابق تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………………4
متغیرهای تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………..6
روش تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………………..6
موانع و محدودیت های تحقیق………………………………………………………………………………………………..6
سازماندهی تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………6
 

فصل دوم : چارچوب نظری

2-1- مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 9

2-2- تاریخچه موازنه قدرت………………………………………………………………………………………………………………….10

3-2-  شیوه های تامین و حفظ موازنۀ قدرت …………………………………………………………………………………….11

4-2- رویکردهای نظری به موازنه قدرت……………………………………………………………………………………………..13

2-4-1- نظریه کلاسیک واقع گرا………………………………………………………………………………………………………..13

2-4-2- تلقی نو واقع گرایانه از توازن قوا……………………………………………………………………………………………15

عنوان                                                                                                              صفحه

 

2-5- موازنه قوا و مطالعات منطقه ای………………………………………………………………………………………………….20

2-6- نقش مؤلفه های ژئوپلیتیکی در موازنه منطقه ای………………………………………………………………………21

2-7-  نظم های منطقه ای…………………………………………………………………………………………………………………..22

2-7-1- تعریف منطقه………………………………………………………………………………………………………………………….22

2-7-2- ساختار نظام های منطقه ای………………………………………………………………………………………………….22

2-7-3- ساختار نظام موازنه قدرت در منطقه خاورمیانه…………………………………………………………………….24

2-7-4- ائتلاف ها و محورهای منطقه ای……………………………………………………………………………………………25

 

فصل سوم : کالبد شکافی تحولات سوریه

3-1- ژئوپلیتیک سوریه………………………………………………………………………………………………………………………..28

3-2-  سیری در تحولات سیاسی سوریه……………………………………………………………………………………………..30

3-3- چگونگی شکل گیری بحران \ برای دانلود متن کامل پایان نامه ها اینجا کلیک کنید سوریه……………………………………………………………………………………………35

3-4- سطوح تحلیل بحران سوریه………………………………………………………………………………………………………..39

3-4-1- سطح تحلیل داخلی ………………………………………………………………………………………………………………39

3-4-1-1- شکاف مذهبی- طایفه ای………………………………………………………………………………………………….39

3-4-1-2- شکاف سیاسی…………………………………………………………………………………………………………………….40

3-4-1-3- شکاف اقتصادی………………………………………………………………………………………………………………….40

3-4-2-  سطح تحلیل فرامنطقه ای …………………………………………………………………………………………………….41

3-4-3- سطح تحلیل منطقه‎ای…………………………………………………………………………………………………………..44

 

 

عنوان                                                                                                              صفحه

 

فصل چهارم: واکاوی نقش ترکیه، عربستان سعودی و قطر در بحران سوریه

بخش اول: نقش ترکیه در بحران سوریه

4-1- مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………………..48

4-2- روابط ترکیه و سوریه در دوران معاصر……………………………………………………………………………………….49

4-3- عوامل اختلاف انگیز در روابط ترکیه و سوریه…………………………………………………………………………..51

4-3-1- اختلاف ارضی بر سر استان هاتای………………………………………………………………………………………….51

4-3-2- مسأله تقسیم آب…………………………………………………………………………………………………………………….52

4-3-3- مسأله کردها……………………………………………………………………………………………………………………………53

4-4- تحولی کوتاه در روابط دو کشور………………………………………………………………………………………………….55

4-5- نگاه دوباره ترکیه به خاورمیانه…………………………………………………………………………………………………..56

4-6- رویکرد سیاست خارجی ترکیه در قبال بحران سوریه………………………………………………………………..57

4-6-1- مرحله ی اول؛ نصحیت و ارشاد………………………………………………………………………………………………58

4-6-2- مرحله ی دوم؛ تهدید و فشار………………………………………………………………………………………………….58

4-7-  دلایل تغییر رویکرد سیاست خارجی ترکیه در قبال تحولات سوریه……………………………………….62

4-7-1- توجه به منافع ملی…………………………………………………………………………………………………………………62

4-7-2- ایفای نقش رهبری ………………………………………………………………………………………………………………..63

4-7-3- ایجاد تغییر در موازنه ی منطقه ای……………………………………………………………………………………….64

4-8- چالش ها و فرصت های ترکیه نسبت به رویکرد خود در تحولات سوریه…………………………………66

بخش دوم: نقش عربستان سعودی در بحران سوریه

4-9- روابط عربستان سعودی و سوریه………………………………………………………………………………………………..70

4-10- رویکرد سیاست خارجی عربستان سعودی در قبال بحران سوریه………………………………………….70

عنوان                                                                                                              صفحه

 

4-11- رویکرد تهاجمی به نظام وحمایت از معارضین………………………………………………………………………..72

4-12- دلایل اتخاذ رویکرد تهاجمی عربستان در قبال تحولات سوریه………………………………………………75

4-12-1- رقابت های منطقه ای و بین المللی، عربستان و سوریه………………………………………………………75

4-12-2- اختلافات ایدئولوژیکی: تقابل مقاومت با محافظه‌کاری عربی………………………………………………76

4-12-3-  نزدیکی استراتژیک سوریه با ایران……………………………………………………………………………………..77

4-12-4- رقابت با ایران و تغییر در موازنۀ قدرت منطقه ای………………………………………………………………79

4-13- چالش ها و فرصت های عربستان سعودی نسبت به رویکرد خود در تحولات سوریه…………..81

بخش سوم: نقش قطر در بحران سوریه

4-14- کوچکِ بلند پرواز………………………………………………………………………………………………………………………84

4-15- رویکرد سیاست خارجی قطر در قبال بحران سوریه………………………………………………………………..85

4-16- سازوکارهای قطر در بحران سوریه……………………………………………………………………………………………87

4-16-1- منابع مالی…………………………………………………………………………………………………………………………….87

4-16-2- شبکه الجزیره……………………………………………………………………………………………………………………….88

4-16-3- دخالت های نظامی……………………………………………………………………………………………………………..89

4-17- چالش ها و فرصت های قطر نسبت به رویکرد خود در تحولات سوریه…………………………………91

4-18- نتیجه گیری……………………………………………………………………………………………………………………………..92

 

فصل پنجم: نقش جمهوری اسلامی ایران در بحران سوریه

5-1-  مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………..94

5-2- روابط ایران و سوریه…………………………………………………………………………………………………………………..95

5-3-  اهمیت نقش ایران در بحران سوریه…………………………………………………………………………………………98

عنوان                                                                                                           صفحه

 

5-4- رویکرد ایران در قبال بحران سوریه………………………………………………………………………………………..100

5-5- دلایل حمایت جمهوری اسلامی ایران از سوریه…………………………………………………………………….103

5-6- چالش ها و فرصت های ایران نسبت به رویکرد خود در تحولات سوریه………………………………108

5-7- نتیجه گیری……………………………………………………………………………………………………………………………110

یافته ها و نتیجه گیری……………………………………………………………………………………………………………………….111

منابع و مآخذ………………………………………………………………………………………………………………………………………117

منابع فارسی……………………………………………………………………………………………………………………………………….117

منابع عربی…………………………………………………………………………………………………………………………………………122

منابع انگلیسی……………………………………………………………………………………………………………………………………123

چکیده انگلیسی…………………………………………………………………………………………………………………………………124

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت


فرم در حال بارگذاری ...