1-1– مقدمه. 2

2-1- طرح و تبیین مساله. 2

1-3- پرسش های پژوهش… 3

1-4- فرضیه پژوهش… 3

1-5- متغیرهای پژوهش… 4

1-6- هدف پژوهش… 4

1-7- اهمیت و ضرورت پژوهش… 4

1-8- پیشینه پژوهش… 4

1-9- تعریف مفاهیم. 12

1-9-1- ژئوپلیتیک… 12

1-9-2- سیاست خارجی.. 13

1-9-3- قفقاز جنوبی.. 13

1-9-4- ایدئولوژی.. 14

1-10- روش پژوهش… 15

1-11- موانع و محدودیت های پژوهش… 15

1-12- سازماندهی پژوهش… 15

فصل دوم چارچوب نظری :سیاست خارجی.. 17

2-1-  مقدمه. 18

2-2- هدف گذاری در سیاست خارجی.. 18

2-2-1- مبنای هدف گذاری چیست؟. 19

2-3-  انواع اهداف در سیاست خارجی.. 21

2-3-1-  انواع اهداف از منظر زمان. 21

2-3-1-1- اهداف کوتاه مدت.. 21

2-3-1-2- اهداف میان مدت.. 21

2-3-1-3- اهداف بلند مدت.. 22

2-3-2-  انواع اهداف از منظر موضوعی.. 22

2-3-2-1- اهداف اقتصادی- مالی.. 22

2-3-2-2- اهداف فرهنگی- ایدئولوژیک… 24

2-3-2-3- اهداف امنیتی- دفاعی؛ 26

2-3-3- انواع اهداف از منظر گستردگی و شمول. 27

2-3-3-1- اهداف عام. 27

2-3-3-2- اهداف خاص… 27

2-3-4-  جمع بندی هدف گذاری در سیاست خارجی.. 28

2-4-  تعیین استراتژی در سیاست خارجی.. 29

2-5-جمع بندی.. 29

فصل سوم : روابط ایران و جمهوری آذربایجان. 31

3-1- طرح بحث.. 32

3-2- تاریخچه روابط.. 33

3-3- عوامل همگرا ساز. 34

3-3-1- برخورداری از دین و فرهنگی مشترک.. 34

3-3-2-  اشتراکات تاریخی و فرهنگی.. 34

3-3-3- ظرفیت های اقتصادی و ژئوپلتیکی.. 35

3-4- عوامل واگرا ساز. 35

3-4-1-  دریای خزر. 35

3-4-2- قره باغ. 36

3-4-3-  مسائل مذهبی و سیاسی.. 37

3-4-5- روابط با اسرائیل.. 38

3-5- تاثیر روابط جمهوری  آذربایجان با دیگر قدرت ها بر روابط با ایران. 40

3-6- جمع بندی فصل.. 41

فصل چهارم: قدرتهای منطقهای در منطقه قفقازجنوبی.. 43

4-1-ترکیه. 44

4-1-1-  طرح بحث.. 44

4-1-2-  سیاست خارجی ترکیه. 45

4-1-3- روابط ترکیه با جمهوری آذربایجان. 47

4-1-4-  رقابت های ایدئولوژیک در منطقه. 51

4-1-5-  رقابت اقتصادی.. 52

4-2- روسیه. 57

4-2-1- طرح بحث.. 57

4-2-2- سیاست خارجی روسیه. 58

4-2-3- روابط روسیه و جمهوری آذربایجان. 62

4-2-4- رقابت های ایدئولوژیک در منطقه. 64

4-2-5- رژیم حقوقی دریای خزر. 66

4-3- جمع بندی فصل.. 68

فصل پنجم: قدرتهای فرامنطقهای در قفقاز جنوبی.. 70

5-1- اسرائیل.. 71

5-1-1- طرح بحث.. 71

5-1-2- سیاست خارجی اسرائیل.. 72

5-1-3- روابط اسرائیل با آذربایجان. 75

 

5-1-4- رقابت های ایدئولوژیک… 79

5-1-5- رقابت اقتصادی.. 82

5-2-آمریکا 84

5-2-1- طرح بحث.. 84

5-2-2- سیاست خارجی آمریکا 85

5-2-3- روابط آمریکا و جمهوری آذربایجان. 88

5-2-4- رقابتهای ایدئولوژیک… 90

5-2-5- رقابت های اقتصادی.. 92

5-3- جمع بندی فصل.. 93

فصل ششم: فرجام. 96

1-6- بحث و نتیجه گیری.. 97

فهرست منابع. 104

 

 چکیده

نقش بازیگران منطقه ای و فرا منطقه ای درتداوم تنش در  روابط ایران و جمهوری آذربایجان

عبدالله بائی لاشکی

منطقه قفقاز­جنوبی به دلیل شرایط خاص جفرافیایی و مسائل سیاسی، تاریخی، نظامی و جامعه شناسانه از نقاط مهم و در عین حال بحران خیز جهان محسوب می شود. این منطقه به عنوان یک منطقه استراتژیک همسایه، اهمیت و اولویت بالایی در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران دارد. روند تحولات در منطقه  پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی و ایجاد جمهوری های جدید به گونه ای بوده که رقابت شدیدی جهت نفوذ در منطقه به وجود آمده است. در این میان جمهوری آذربایجان به عنوان یکی از کشور های مهم منطقه به دلیل برخورداری از موقعیت ژئوپلتیکی خاص آن و منابع غنی انرژی صحنه رقابت شدیدی میان قدرت های منطقه ای و فرا منطقه ای بوده است. با توجه به مشترکات مذهبی- تاریخی و همسایگی آن با ایران انتظار می رفت دو کشور روابط متعادلی را تجربه کنند ولی روابط آنها همواره با تنش همراه بوده است. دراین نوشتار سعی می شود به چرایی این موضوع پرداخته شود و به این سوالات پاسخ داده شود که  علی رغم وجود مشترکات فراوان میان ایران و جمهوری آذربایجان، چه عواملی سبب شد در بیست سال گذشته دو کشور روابط تنش آلودی را تجربه کنند؟ اهداف و منافع قدرت های منطقه ای و فرا منطقه ای در منطقه قفقاز چگونه بر روابط دو کشور تاثیر گذاشت؟، پاسخ داده شود. که فرضیه این نوشتار فرضیه این پژوهش سیاست ها و اهداف قدرتهای منطقه ای و فرامنطقه ای را اصلی ترین عمال شکل گیری و تداوم تنش در روابط دو کشور معرفی می کند. دامنه این نوشتار کشورهای ترکیه و روسیه به عنوان بازیگران مهم منطقه ای و آمریکا و اسراییل به عنوان بازیگران فرا منطقه ای را در بر می گیرد.

واژگان کلیدی:

ایران،  جمهوری آذربایجان، قفقاز جنوبی، قدرتهای منطقه ای و فرامنطقه ای، ایدئولوژی

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت


فرم در حال بارگذاری ...