اهمیت و ضرورت ………………………………………………………………………………………………………..3

پیشینه …………………………………………………………………………………………………………………………3

روش تحقیق ………………………………………………………………………………………………………………..6

سؤال اصلی …………………………………………………………………………………………………………………..7

سؤالات فرعی ……………………………………………………………………………………………………………….7

فرضیه ها ……………………………………………………………………………………………………………………..7

اهداف ………………………………………………………………………………………………………………………….8

ساماندهی پژوهش …………………………………………………………………………………………………………8

تعاریف و اصطلاحات…………………………………………………………………………………………………….9

اخباری …………………………………………………………………………………………………………………..9

قرآنیون ………………………………………………………………………………………………………………….9

اصولی………………………………………………………………………………………………………………………….10

فصل دوم : دیدگاه امام خمینی در زمینه فهم قرآن و مراتب آن

مردی از جنس نور ………………………………………………………………………………………………………11

جامع اضداد…………………………………………………………………………………………………………………12

زندگی نامه علمی  ……………………………………………………………………………………………………….13

امام و تهذیب نفس ………………………………………………………………………………………………………15

لطایف عرفانی در بیان امام ……………………………………………………………………………………………17

برخورد امام با بزرگان فلسفه و عرفان …………………………………………………………………………….18

نگاه امام به قرآن و تفسیر………………………………………………………………………………………………21

وجوه اشتراک و افتراق امام و اخباریان در مسئله فهم قرآن ………………………………………………24

امام و مراتب فهم قرآن ………………………………………………………………………………………………26

جایگاه قرآن پیش از تنزل………………………………………………………………………………………………27

تجلی خداوند در قرآن و نتایج آن ………………………………………………………………………………….29

قابل فهم بوده ظاهر قرآن برای همگان ………………………………………………………………29
شناخت و تفهیم یگانگی خدااصلی ترین هدف قرآن ………………………………………….30
وصول به مقام قرب الهی ………………………………………………………………………………..30
معرفی حق تعالی و نشر توحید ………………………………………………………………………..31
قران کامل ترین کتاب و دربردارنده شریعت ابدی ………………………………………………32
اثبات وجود بطون مختلف برای قرآن و پیوند ناگسستنی بین ظاهر و باطن ……………..35
معیت قرآن و اهلبیت ……………………………………………………………………………………….38
جامعیت قرآن …………………………………………………………………………………………………40
اختصاص فهم کامل ظاهر و باطن قرآن به پیامبر و ائمه ……………………………………….42
امام و موانع فهم قرآن ……………………………………………………………………………………………….44

الف ) خودبینی……………………………………………………………………………………………44

ب ) اندیشه ها و مذاهب باطل ……………………………………………………………………….44

ج )انحصار فهم قرآن در فهم پیشینیان ………………………………………………………………..45

د )معاصی……………………………………………………………………………………………………….45

هـ )حب دنیا…………………………………………………………………………………………………..46

نتیجه گیری ………………………………………………………………………………………………………………….47

فصل سوم : تبیین و بررسی دیدگاه اخباریان راجع به تفسیر قرآن با تاکید بردیدگاه امام خمینی

پیدایش اخباریگری در مکتب شیعه………………………………………………………………………………..48

چند نظریه در مورد منشأ پیدایش اخباریگری …………………………………………………………………49

بزرگان مکتب اخباری ………………………………………………………………………………………………..50

آشنایی با فوائد المدنیه ………………………………………………………………………………………………..52

بررسی ونقد آیات و روایات مورد تمسک اخباریان ………………………………………………………..55

الف ) آیات ……………………………………………………………………………………………………………….58

 

استدلال اخباریان به آیات …………………………………………………………………………………………….68

پاسخ ………………………………………………………………………………………………………………………….70

نتیجه نهایی ………………………………………………………………………………………………………………..72

ب ) روایات ………………………………………………………………………………………………………………72

روایاتی ناهی از حکم دادن بر خلاف ما انزل الله ………………………………………………….73
روایات ناهی از فتوی دادن غیر عالمانه ………………………………………………………………73
روایات ناهی از عمل به رای و قیاس …………………………………………………………………74
روایاتی مبین آمدن همه احکام مورد نیاز بشر در قرآن و سنت پیامبر(ص) … …………79
روایات تعیین کننده قیم یا مخاطبانی خاص برای قرآن………………………………………..80
روایاتی با موضوع تمسک به اهل بیت و عترت پیامبر(ص) ………………….85.
روایاتی با موضوع تمسک به اهل بیت و عترت پیامبر(ص) ………………….88
روایات بطون مختلف قرآن ……………………………………………………………….90
روایات عام و خاص و ناسخ و منسوخ داشتن سنت پیامبرهمچون قرآن کریم………. .106
روایات مبین مقدمات و نیازمندیهای مفسر …………………………………………..112
روایاتی در مورد اصناف مردم با هدف تشویق به علم آموزی………………….116
نتیجه گیری…………………………………………………………………………………………………………..121

فصل چهارم : نقد بیرونی اخباریان

نقد مبانی اخباریگری با آیات و ورایات دیگر………………………………………………………………..122

آیات……………………………………………………………………………………………………………..122آیات قرائت …………………………………………………………122
آیات تفکر و تدبر ……………………………………………………………………………..124
آیات تحدی و هماوردطلبی ………………………………………………………………..127
قرآن کتاب هدایت …………………………………………………………………………….128
آیات روشنی و بینادلی ……………………………………………………………………….130
آیات تبشیر و انذار ……………………………………………………………………………..132
آیات الاحکام ……………………………………………………………………………………132
آیات عبرت آموزی و پند گرفتن …………………………………………………………..134
آیات سؤال و جواب بین خداوند و بندگان …………………………………………..135

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت


فرم در حال بارگذاری ...