(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

عنوان                                        صفحه

مقدمه 1
طرح بحث. 2
پیشینۀ پژوهش. 3
ضرورت و اهمیت تحقیق. 3
فصل بندی. 4
روش تحقیق. 4
محدودیت های پژوهشی. 4
8 . خاتمه 5

فصل اول. 6

معرفی اندرزنامه­های پهلوی. 6

چیستی اندرزنامه 7
ویژگی­های متون اندرزی. 9
معرفی مهم­ترین اندرزنامه­ها 12
1.3. دینکرد 12

2.3. مینوی خرد 15

3.3. یادگار بزرگمهر 16

4.3. اندرزهای انوشیروان. 18

5.3. اندرزهای آذربادمهرسپندان. 19

6.3. چیدۀ اندرز پوریوتکیشان. 22

7.3. اندرز اوشنر دانا 23

8.3. اندرز خسرو قبادان. 24

9.3. پنج خیم روحانیان. 24

10.3. اندرز دانایان به مزدیسنان. 24

11.3. اندرز دستوران به بهدینان. 25

12.3. خیم و خرد فرخ مرد 25

13.3. اندرز بهزاد فرخ پیروز 25

فصل دوم :مفاهیم کلیدی در اندرزنامه­های پهلوی. 27

مینو و گیتی. 27
1.1. دلبستگی  و عدم دلبستگی. 33

2.1. دلگرمی به مینو 34

3.1. تلاش برای مینو 35

4.1. دلیل مینو گروشی. 35

5.1. ابزارهای مینو و گیتی. 36

6.1. راه حلی برای زندگی در گیتی و در عین حال مینوی بودن. 38

7.1 میزبانی. 38

تن و روان. 40
پیمان. 50
خرد 57
خیم 68
فصل سوم : چگونگی نظام

 

اخلاقی در اندرزنامه­های پهلوی. 76

مکاتب اخلاق. 77
زمینه و زمانه اخلاق فضیلت. 80
1.2. سقراط. 80

2.2. افلاطون. 81

3.2. ارسطو 81

4.2. دوران متأخر 82

ویژگی­های اخلاق فضیلتی در اندرزنامه­ها 84
1.3.خوبی به خودی خود خوب است. 84

2.3. تأکید بر موضوع انسان. 85

3.3.تأکید بر رشد اخلاقی. 86

4.3. توصیه­گری. 86

5.3. عدم تساوی مردمان. 87

6.3. تبیین انگیزه و عمل اخلاقی. 88

7.3. توجه به غایات. 89

8.3.صبغۀ دینی  89

9.3. خوبی و بدی. 92

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت


فرم در حال بارگذاری ...