(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                    صفحه

چکیده………………………………………………………………………………………………………… 1

مقدمه …………………………………………………………………………………………………………. 2

 

فصل اول: چهارچوب تحقیق ………………………………………………………………………….  4

1-1- تشریح موضوع ………………………………………………………………………………….  5

1-2- ضرورت انجام پروژه ………………………………………………………………………….  6

1-2-1- بیان مسأله اساسی تحقیق ………………………………………………………………….  6

1-2-2- اهداف تحقیق ………………………………………………………………………………..  7

1-2-3- سؤالات تحقیق ………………………………………………………………………………  8

1-2-4- فرضیه‏های تحقیق …………………………………………………………………………..  8

1-2-5- كمبودها ……………………………………………………………………………………….  8

1-2-6-  نیازها …………………………………………………………………………………………  9 

1-3- كاربردهای پروژه ……………………………………………………………………………….  9

1-3-1- جشنواره های سالیانه ……………………………………………………………………….  9

1-3-2- اكران های مختلف و همزمان چند فیلم ……………………………………………….  10

1-3-3- برگزاری همایش های مختلف سینمایی ………………………………………………  10

1-3-4- تجمع كانون های مختلف سینمایی …………………………………………………….  10

1-3-5- فعالیت بخشی به اوقات فراغت جوانان ………………………………………………  10

1-3-6- تمركز و اهمیت بخشی به فعالیت های سینمایی ……………………………………  10

1-3-7- برگزاری جشنواره وآئین های قومی، محلی………………………………………….. 10

1-3-8- الگوسازی برای استفاده از معماری سبز……………………………………………….. 11

1-4- پیشینه پژوهش …………………………………………………………………………………  11

1-4-1 پیشینه پژوهش در سطح ملی ……………………………………………………………..  12

1-4-2 پیشینه پژوهش در سطح بین المللی …………………………………………………….  12

1-5- نتیجه گیری ……………………………………………………………………………………..  12

1-5-1- طراحی یك مجموعه با عنوان مجتمع سینمایی و سینمای تجاری……………….. 13

1-5-2- طراحی یك مجموعه با عنوان مجتمع فرهنگی تفریحی……………………………. 13

1-5-3- کاربردهای جانبی مجموعه ……………………………………………………………….  13

 

فصل دوم: سینما، هنر، معماری ………………………………………………………………………  15

 

2-1- سینما و هنر ……………………………………………………………………………………..  16

2-1-1- هنر و تاریخ …………………………………………………………………………………  17

2-1-2- شش هنر و هنر هفتم ……………………………………………………………………..  19

2-1-3- تئاتر و سینما ………………………………………………………………………………..  20

2-1-4- موسیقی و سینما ……………………………………………………………………………  22

2-1-5- معماری و سینما ……………………………………………………………………………  22

2-1-6- نقاشی و سینما ……………………………………………………………………………..  24

2-1-7- ادبیات و سینما ……………………………………………………………………………..  25

2-1-8- برآیند …………………………………………………………………………………………  26

2-2- سینما و معماری ……………………………………………………………………………….  27

2-2-1- فیلم-  معماری- سینماگران ……………………………………………………………..  27

2-2-2- فیلم- معماری-  معماران ………………………………………………………………..  30

2-2-3- فیلم- معماری- تجربیات معماران ……………………………………………………..  33

2-2-4- معماری و سینما: انجمن معماری– لندن ……………………………………………..  34

2-2-5- تفاوت فیلم و معماری ……………………………………………………………………  35

2-2-6- معماری– سینما …………………………………………………………………………….  36

2-2-7- معماری سینما ………………………………………………………………………………  37

2-2-8- معماری – سینما – تفاوت ها …………………………………………………………..  38

2-2-9- معماران – سینماگران …………………………………………………………………….  38

2-2-10- معماری و فیلم – سخن آخر …………………………………………………………  39

فصل سوم : سینما در جهان و ایران …………………………………………………….  41

3-1- تاریخچه سینمای جهان ………………………………………………………………………  42

3-1-1- اختراع سینما ………………………………………………………………………………..  42

3-1-1-1- پانوراما …………………………………………………………………………………..  42

3-1-1-2- دیوراما ……………………………………………………………………………………  42

3-1-1-3- فانوس خیال …………………………………………………………………………….  43

3-1-1-4- نقاشی های متحرك ……………………………………………………………………  42

3-1-1-5- اتاق تاریك ……………………………………………………………………………..  43

3-1-1-6- عكاسی …………………………………………………………………………………..  44

3-1-1-7- تصاویر متحرك ………………………………………………………………………..  44

3-1-1-8- ادیسون …………………………………………………………………………………..  44

3-1-1-9- سینما توگراف لوئی مرها …………………………………………………………….  45

3-1-2- سینمای اولیه ………………………………………………………………………………..  45

3-1-3- استودیو ………………………………………………………………………………………  46

3-1-4-سالن های بعدی سینما …………………………………………………………………….  46

3-1-5- پیدایش تلویزیون …………………………………………………………………………..  47

3-2- تاریخچه سینمای ایران ……………………………………………………………………….  47

3-2-1- سابقه هنرهای نمایشی در ایران …………………………………………………………  47

3-2-2- تکیه دولت اولین آمفی تئاتر ایرانی ……………………………………………………  48

3-2-3- ورود سینما به ایران ……………………………………………………………………….  49

3-2-4- نخستین سالن سینما در ایران ……………………………………………………………  50

3-2-5- سینما عمومی می شود ……………………………………………………………………  50

3-2-6- آغاز فعالیت فیلمبرداری ………………………………………………………………….  51

3-2-7- رونق سینماداری در ایران ………………………………………………………………..  51

3-2-8- تولید فیلم ایرانی …………………………………………………………………………..  51

3-2-9- سینمای ناطق در ایران …………………………………………………………………….  52

3-2-10- نخستین فیلم ناطق ایرانی ……………………………………………………………… 52

3-2-11- آغاز کار دوبله در ایران ………………………………………………………………… 52

3-2-12- فراگیر شدن سالن های سینما در ایران ……………………………………………… 52

3-2-13- پیدایش تلویزیون در ایران …………………………………………………………….. 54

3-3- مشکلات سینمای ایران ………………………………………………………………………. 55

3-3-1- وجوه مختلف بحران در سینمای ایران ………………………………………………… 55

3-3-1-1- از دست دادن مخاطب ……………………………………………………………….. 56

3-3-1-2- ضعف و نبود سرمایه گذاری ……………………………………………………….. 56

3-3-1-3- بیكاری و بطالت عمر و استعداد دست اندر كاران سینما ……………………… 57

3-3-1-4- كیفیت پایین و عدم وجود عمق وتنوع در محصولات سینمایی …………….. 57

3-3-1-5- نابسامانی وضعیت سالن های نمایش …………………………………………….. 58

3-3-1-6- ریشه یابی بحران در صنعت سینمای ایران ………………………………………. 59

3-3-1-7- موانع ساختاری توسعه سینما در ایران …………………………………………….. 59

3-3-1-8- تكنولوژی عقب افتاده ………………………………………………………………… 60

3-3-1-9- ظرفیت و توان محدود ……………………………………………………………….. 61

3-3-1- 10- ضرورت توجه و اقدام عاجل برای خروج سینمای ایران از بحران ……… 62

3-4- عملكرد اقتصادی سینمای ایران در یك دوره ده ساله …………………………………. 66

فصل چهارم : سینما – اجتماع – فرهنگ ………………………………………………………….. 69

4-1- بررسی کارکردهای اجتماعی- فرهنگی سینما …………………………………………… 70

4-1-1- اهمیت ارتباط اجتماعی ………………………………………………………………….. 70

4-1-2- رسالت ها و وظایف وسایل ارتباط جمعی ………………………………………….. 70

4-1-3- سینما بعنوان یک وسیله ارتباط جمعی ………………………………………………… 72

4-1-3-1- سینما و تئاتر ……………………………………………………………………………. 74

 4-1-4- زبان سینما بعنوان زبان بین المللی و تأثیر گذار ……………………………………… 75

 

4-1-5- سینما بعنوان زبان اجتماعی فرهنگی خاص یک قوم ………………………………. 75

4-2- بررسی جنبه های مختلف سینما ……………………………………………………………. 76

 4-2-1- سینما و روایت ……………………………………………………………………………  76

 4-2-2- سینما بعنوان هنر ………………………………………………………………………….  76

 4-2-3- نشانه ها و دلالت در سینما …………………………………………………………….  78

 4-2-4- سینما و زمان ………………………………………………………………………………  79

 4-2-5- سینما و حرکت ……………………………………………………………………………  80

 4-2-6- سینما و نور ………………………………………………………………………………..  81

 4-2-7- سینما و معماری …………………………………………………………………………..  81

 4-2-8- سینما و واقعیت …………………………………………………………………………..  82

 4-2-9- سینما و صنعت ……………………………………………………………………………  84

 4-2-10- سینما و اقتصاد ………………………………………………………………………….  85

 4-2-11- سینما و سیاست ………………………………………………………………………..  85

فصل پنجم : سالن های سینما ……………………………………………………………  87

5-1- تاریخچه سالن های سینما در جهان ……………………………………………………….  88

5-1-1- خانه و شکل یک نوع ساختمان جدید ………………………………………………..  88

5-1-2- از بازار مکاره تا مکان های خیال انگیز ساختمان هایی برای نمایش فیلم ……..  88

5-1-3- تأثیر فضای باز در سینما …………………………………………………………………  90

5-1-4- سبک آرت دکو – مکان هایی رویایی تا مکان های جریان مند …………………  91

5-1-5- مدرنیسم و سینما …………………………………………………………………………..  93

5-1-6- اکسپرسیونیسم – فیلم ومعماری ………………………………………………………..  96

5-1-7- سینمای مدرن – معماری نور و جریان ……………………………………………….  98

5-1-8- سینمای انتهای قرن بیستم ………………………………………………………………..  99

5-1-9- سینمای آموزشی – موزه ها – سینمای آیماکس ……………………………………  101

5-1-10- آینده ………………………………………………………………………………………  103

5-2- تاریخچه سالن های سینما در ایران ……………………………………………………….  104

5-3- تاثیر تکامل سینما بر سالن های نمایش جهان ………………………………………….  109

5-3-1- سینماهای چند سالنی یا مالتی پلکس ………………………………………………..  111

5-3-1-1- تاریخچه مالتی پلکس ……………………………………………………………….  111

5-3-1-2- معماری مالتی پلکس ………………………………………………………………..  112

5-3-1-3- آپارات خانه در مالتی پلکس ها …………………………………………………..  114

5-3-1-4- ایمنی در مالتی پلکس ها ……………………………………………………………  114

5-3-1-5- سینما یک تفرجگاه عمومی …………………………………………………………  115

5-3-1-6- تحولات فنی در زمینه نمایش فیلم ……………………………………………….  115

فصل ششم : استانداردهای سینما …………………………………………………..  118

6-1- تکنیک سینما …………………………………………………………………………………..  119

6-1-1- محل استقرار ساختمان …………………………………………………………………..  119

6-1-2- دستورالعمل ساخت و مدیریت سالن ها …………………………………………….  120

6-2- تعاریف پایه ……………………………………………………………………………………  122

6-2-1- سیستم نمایش نرمال ……………………………………………………………………..  122

6-2-1-2- سیستم نمایش اسکوپ ………………………………………………………………  122

6-2-1-3- زوایای دید …………………………………………………………………………….  122

6-2-1-4- سطح سرانه …………………………………………………………………………….  122

6-2-1-5- حجم سرانه …………………………………………………………………………….  122

6-2-1-6- فضاهای ضروری …………………………………………………………………….  122

6-2-1-7- فضای مجاز …………………………………………………………………………… .122 

6-2-1-8- کمیسیون نظارت ……………………………………………………………………… 123 

6-2-1-9- زوایای تابش …………………………………………………………………………..  123 

6-2-2- سالن نمایش سینما ……………………………………………………………………….  124

6-2-2-1- فرم سالن ………………………………………………………………………………. 124

6-2-2-2- زوایای مطلوب برای سالن نمایش ……………………………………………….. 126

6-2-3- دید ………………………………………………………………………………………….. 127

6-2-3-1- فواصل دید …………………………………………………………………………….  129

6-2-3-2- زوایای تابش و فاصله پروژکتور نسبت به پرده ………………………………..  131

6-2-3- سقف ………………………………………………………………………………………..  134

6-2-4- کف ………………………………………………………………………………………….  135

6-2-5- بالکن ………………………………………………………………………………………..  136

6-2-6- چیدمان صندلی ها در سالن ……………………………………………………………  137

6-2-8- انحناء ردیف های صندلی ………………………………………………………………  139

6-2-9- ابعاد و فواصل صندلی تماشاگران …………………………………………………….  139

6-2-9-1- شرایط صندلی های چرخدار برای معلولین …………………………………….  144

6-2-10- راهروهای سالن نمایش ……………………………………………………………….  144

6-2-11- ورودی ها و خروجی های سالن نمایش …………………………………………  148

6-2-12- پرده نمایش ……………………………………………………………………………..  154

6-2-12-1- پرده عریض …………………………………………………………………………  156

6-2-12-2-  سینماسکوپ  ………………………………………………………………………  156

6-2-12-3-  سیستم های 70 میلیمتری ……………………………………………………….  157

6-2-12-4-  ایماکس Imax …………………………………………………………………….  157

6-2-12-5- سینه راما Cinerama …………………………………………………………….  157

6-2-12-6- سیرکلوراما ……………………………………………………………………………  158

6-2-13- ابعاد پرده سینما …………………………………………………………………………  158

6-2-13-1- نسبت ابعاد پرده های سالن نمایش …………………………………………….  158

6-2-13-2- انحنا پرده …………………………………………………………………………….  159

6-2-13-3- خمیدگی پرده ……………………………………………………………………….  160

6-2-13-4- محل پرده …………………………………………………………………………….  161

6-2-14- سایر ملاحظات در سالن نمایش ……………………………………………………  163

6-2-15- آکوستیک …………………………………………………………………………………  164

6-2-15-1- نحوه تنظیم اکوستیک ………………………………………………………………  171

6-2-16- سالن انتظار ………………………………………………………………………………  172

6-2-17- اتاق پروژکتور و ملحقات آن ………………………………………………………..  175

 6-2-18-  ورودی سینما …………………………………………………………………………  177

 6-2-19- گیشه بلیط فروشی ……………………………………………………………………  178

 6-2-20- سرویس های بهداشتی ……………………………………………………………….  179

 6-2-21- فضاهای اداری …………………………………………………………………………  180

 6-2-22- انبار و اتاق تاسیسات …………………………………………………………………  181

 6-2-23- فضاهای ارتباطی ………………………………………………………………………  181

 6-2-24- پارکینگ های سینما …………………………………………………………………..  187

 6-2-25- بوفه و رستوران ………………………………………………………………………..  189

 6-2-26- طراحی تالارها …………………………………………………………………………  190

  6-2-26-1- حجم ………………………………………………………………………………..  190

  6-2-26-2- شکل ………………………………………………………………………………..  191

  6-2-26-3- پخشایی ……………………………………………………………………………  192

  6-2-26-4- مدت واخنش ……………………………………………………………………..  193

  6-2-26-5- اکوستیک در تالار………………………………………………………………… 193

 6-2- 27- تجهیزات تالار ………………………………………………………………………..  194

  6-2-27-1- تجهیزات و روشنایی ……………………………………………………………  194

  6-2-27-2- تجهیزات صوتی ………………………………………………………………….  194

  6-2-27-3- انواع پرده ………………………………………………………………………….  194

  6-2-27-4- آکوستیک در تالار کنسرت …………………………………………………….  195

  6-2-27-5- روش محاسبی میزان صوت مورد نیاز تالارهای همایش …………………  196

فصل هفتم : معماری سبز …………………………………………………………………………….  199

7-1- معماری سبز ……………………………………………………………………………………  200

7-2- تاریخچه توسعه پایدار……………………………………………………………………….. 202

7-2-1- توسعه پایدار و معماری…………………………………………………………………. 203

7-2- 2-جایگاه معماری پایدار و سبز در سیر اندیشه معماری…………………………………………203

 7-3- کلیات و اهداف معماری سبز………………………………………………………………….204

 7-3-1- نگاهی به اصول معماری سبز ………………………………………………………….  205

 7-3-1- 1- اصل اول: حفاظت از انرژی  …………………………………………………….  205

 7-3-1-2- اصل دوم: کار با اقلیم ………………………………………………………………  206

 7-3-1-3- اصل سوم: کاهش استفاده از منابع جدید……………………………………….. 206

 7-3-1-4- اصل چهارم: احترام به کاربران……………………………………………………. 206

 7-3-1-5- اصل پنجم: احترام به سایت……………………………………………………….. 207

7-3-1-6- اصل ششم: کل گرایی……………………………………………………………….. 207

 7-3-2- دستور العمل اجرایی معماری سبز……………………………………………………. 207

 7-3-3- مصالح سبز………………………………………………………………………………… 207

 7-3-4- طرح پیشنهادی در رابطه با اصول معماری پایدار و سبز و معایب آن………… 208

   7-3-5- نمونه ای از کاربرد نانو در ساختمان سبز…………………………………………………….. 208

7-4- نمونه هایی از تکنولوژی سبز در ساختمانهای سبز…………………………………….. 213

7-4-1- برج فانوس دریایی……………………………………………………………………….. 213

7-4-1-1- کلیسای جوبیلی……………………………………………………………………….. 214

7-4-1-2- تخم هوشمند…………………………………………………………………………… 216

7-4-1-3- مجتمع سبز سنگاپور………………………………………………………………….. 216

7-4-1-4- برج شیکاگو……………………………………………………………………………. 217

7-4-1-5- برج مسکونی فارو در هلند…………………………………………………………. 218

7-4-1-6- برج ادیت در سنگاپور……………………………………………………………….. 219

7-4-1-7- برج اسپینکر، انرژی از پیاده روه…………………………………………………… 220

7-4-1-8- نتیجه گیری…………………………………………………………………………….. 221

7-4-2- ساختمان کاونسیل هاوس دو CH2، نمونه ای برجسته در معماری سبز……… 221

فصل هشتم : مصادیق و نمونه های موردی ……………………………………………………..  230

8-1- بررسی نمونه های خارجی …………………………………………………………………  231

8-1-1- کاخ جشنواره کن …………………………………………………………………………  231

8-1-1-1- بررسی فضاهای کاخ جشنواره ها …………………………………………………  231

8-1-2- مجموعه سینمایی آیمکس لندن ………………………………………………………..  243

8-1-3- مجتمع سینمایی یوفا ……………………………………………………………………..  246

8-1-4- مرکز سینمای تجربی (گیسو و مژگان حریری- 1999) …………………………  249

8-2- نمونه های داخلی …………………………………………………………………………….  250

8-2-1- سینما آزادی: (بابک شکوفی) ………………………………………………………….  250

8-2-2- پردیس سینمایی ملت (کاترین اسپریدف و رضا دانشمیر) ………………………  254

فصل نهم : مطالعات زمینه ای ……………………………………………………………………….  260

9-1- مشخصات جفرافیایی ………………………………………………………………………..  261

9-1-1- مقدمه ………………………………………………………………………………………..  261

9-1-2- وضعیت جغرافیایی استان گلستان …………………………………………………….  261

9-1-3- مختصات جغرافیایی استان گلستان …………………………………………………..  262

9-1-4-  موقعیت طبیعی شهر گرگان ……………………………………………………………  262

9-1-5- موقعیت و وسعت شهر گرگان…………………………………………………………. 262

9-1-6- مطالعات تاریخی گرگان ………………………………………………………………..  263   

9-2- مشخصات اقلیمی …………………………………………………………………………….  266

9-2-1- مقدمه ………………………………………………………………………………………..  266   

9-2-2- وضعیت اقلیمی گرگان ………………………………………………………………….  266

9-2-2-1- دما ……………………………………………………………………………………….  267

9-2-2-2- بارندگی …………………………………………………………………………………  267

9-2-2-3-  باد ………………………………………………………………………………………  268

9-3- روش و اصول كلی طراحی………………………………………………………………… 268

9-4- بررسی سایت پروژه …………………………………………………………………………  269

9-4-1- معرفی سایت ………………………………………………………………………………  269

9-4-1-1- مکان یابی سایت مجموعه ………………………………………………………….  269

9-4-1-2- دلایل انتخاب سایت …………………………………………………………………  269

9-4-1-3- عوامل تأثیر گذار در سایت…………………………………………………………. 269

9-4-2-  آنالیز اقلیمی سایت ……………………………………………………………………..  271

9-4-3-  آنالیز سایت ……………………………………………………………………………….  272

9-4-4- بررسی آلودگی صوتی …………………………………………………………………..  273

9-4-5- بررسی ورودی ها ………………………………………………………………………..  273

فصل دهم : مبانی طرح ……………………………………………………………………………….  275

10-1- برنامه طرح …………………………………………………………………………………..  276

10-1-1- مقیاس و ریخت شناسی………………………………………………………………. 276

10-1-2-  نشانه شناسی و سلسله مراتب………………………………………………………. 276

10-1-3-  سبك معماری ………………………………………………………………………….  276

10-2- کانسپتهای طرح …………………………………………………………………………….  277

10-2-1- انعطاف پذیری و حرکت……………………………………………………………… 277

10-2-2- چند بعدی بودن…………………………………………………………………………. 277

10-2-3- لایه مندی ………………………………………………………………………………..  278

10-2-4- نور…………………………………………………………………………………………. 278

10-3- سازه…………………………………………………………………………………………… 279

10-3-1- جنس مصالح ……………………………………………………………………………  279

10-4- نوع و سیستم تأسیسات……………………………………………………………………. 279

10-4-1- موتور خانه حرارتی (طبیعی)…………………………………………………………. 281

10-5- برنامه فیزیكی مجموعه…………………………………………………………………….. 283

10-6- كانسپت های طرح   ………………………………………………………………………. 284

10-7- كانسپت نهایی   ……………………………………………………………………………. 288

فصل یازدهم:  مدارک طرح ……………………………………………………………………………  292

چکیده انگلیسی……………………………………………………………………………………………..

چکیده:

  تشابه سینما و معماری به لحاظ مفهومی، تكوین ایده و فرآیند تولید اثر، به این دو مقوله هنری قابلیت بازخوانی ویژه ای می دهد. این پژوهش یکی از بنیادی ترین عناصر مشترک بین دو هنر معماری و سینما، یعنی فضا را تجزیه و تحلیل می کند و به چگونگی ایجاد فضا و ارتباط ذهنی این دو هنر می پردازد. زمان عاملی کاملا ادارکی در هنر سینما می باشد و از طرفی در معماری کیفیتی ذهنی دارد. سینما با ترکیب عناصری چون رنگ و نور، زاویه دید و صحنه، تدوین و صدا و در جهت ایجاد رابطه ای مستحکم با بیننده خود و تسهیل سفر ذهنی او به درون فیلم دست به فضاسازی می زند، در حالی که جوهر معماری فضاست.

  هدف این پژوهش طراحی مجموعه فرهنگی سینمایی فخر با رویکرد معماری سبز است. در واقع این سینما میعادگاهی برای تعامل و برخورد انسان ها با فرهنگ ها و عقاید مختلف در غالب محصولات سینمایی برتر می باشد. مجموعه فرهنگی سینمایی فخر جایگاه برگزاری این محفل بزرگ فرهنگی و اجتماعی است که می توان با بهره گرفتن از الگوی مناسب معماری سبز، جشنواره های سینمایی ملی و بین المللی را به بهترین نحو در آن برگزار نمود. در واقع پژوهشگر در این پژوهش در پی یافتن مجموعه ای است که کلیه بخش های اصلی و جانبی یک جشنواره بین المللی سینمایی را بتوان در آن اجرا کرد. همچنین بتوان از سالن های سینمایی و دیگر فضاهای فرهنگی- تفریحی مجموعه فرهنگی سینمایی در زمان هایی از سال که جشنواره برگزار نمی شود استفاده کرد؛ طراحی فضایی برای تعامل بین سینما، معماری و فرهنگ که به جای تخریب و تصرف در طبیعت، به دنبال همراهی و استفاده بهینه از طبیعت پیرامون خود باشد. فرایند سبز در زمینه معماری سابقه ای کهن دارد و مصداق آن پی بردن انسان های غار نشین به استفاده از جهت و سمت مناسب غارها، از لحاظ دمای محیط می باشد.

 در این راستا سه هدف عمده دنبال می شود:

1- مطالعه و شناخت نیازهای مربوط به سینماها، ایران و جهان.

2- شناخت مسائل فرهنگی و اجتماعی تماشاگران و سینماگران و ارائه راهکار مناسب جهت طراحی      مجموعه فرهنگی سینمایی.

3- استفاده از الگوی مناسب معماری سبز در سینما

با شناخت و تحلیل موارد فوق و با نگاهی به تاریخ سینما و جشنواره های سینمایی و با توجه به سایت انتخابی، سعی شده است بهترین راه حل جهت دستیابی به اهداف پژوهش دنبال شود. در این پروژه فضاها از نظر پذیرش نقش‌های عملکردی از انعطاف پذیری ویژه‌ای برخوردار هستند ولی با این وجود هر فضا استقلال کارکردی خود را نیز حفظ کرده و به ایجاد یک فضای زنده و فعال شهری، با تجمیع و کنار هم قرار گرفتن کاربردهای مختلف کمک می نماید. در این ساختمان، هر کاربری، محدوده فضایی تعریف شده و جداگانه ای دارد ولی این محدوده ها به هم مرتبط و متصل هستند. از لحاظ کالبدی، شاخص ترین عنصر این ساختمان دیوارهایی است که ساختمان ها و مسیرهای عبور را از هم جدا می کنند و تعریف کننده فضاهای طرح می باشند.

کلمات کلیدی: معماری، سینما، جشنواره سینمایی، فضا، زمان، طراحی، معماری سبز

مقدمه:

  سینما همواره در کلی ترین تعریف خود نوعی بازنمایی واقعیت و پرورش تخیل است؛ واقعیت پویایی که در عینیت مادی وجود دارد و برای تبدیل شدن به آنچه روی پرده بازسازی می شود، نیازمند خلاقیت های فیلم سازان متفکر است. این هنرمندان به روش های مختلف و با ایجاد شیوه های بدیع سینمایی در مقاطع مختلف تاریخ نه چندان طولانی سینما، در خلق نگرش های نوین برای ایجاد حرکت روی پرده  موفقیت هایی به دست آورده اند. سینما اساساً بر پایه تجزیه حرکت و ترکیب مجدد آن به عرصه تمدن

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت


فرم در حال بارگذاری ...