های گیاهپزشکی استان فارس بودند که برای انجام این تحقیق تعداد 210 نفر از آنها به صورت تصادفی انتخاب شدند. برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه استفاده شد. روائی ابزار تحقیق توسط پانل متخصصان و پایائی آن با استفاده از مطالعه راهنما و ضریب آلفای کرونباخ تایید شد. نتایج نشان داد که میان سودمندی در ک شده، آسانی درک شده، نگرش، تصمیم و استفاده واقعی از فناوری اطلاعات و ارتباطات (رایانه و اینترنت) رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد. همچنین، بین درآمد افراد و استفاده واقعی از رایانه همبستگی مثبت و معناداری وجود دارد. نتایج حاصل از آزمون تحلیل مسیر نشان داد که توانمندی استفاده و آزمون پذیری رایانه از نظر پاسخگو، اثر مستقیم و معناداری بر استفاده از رایانه دارند، و همچنین دو متغیر توانمندی و زیر ساخت‌ها، اثر مستقیم و معناداری بر استفاده از اینترنت دارند. متغیر اضطراب اثر منفی و معنی‌داری بر هر دو متغیر استفاده از رایانه و استفاده از اینترنت داشت. در پایان، بر اساس نتایج به دست آمده، پیشنهاداتی برای بهبود استفاده از رایانه و اینترنت توسط اعضای کلینیک های گیاهپزشکی ارائه شد.

فهرست مطالب

 عنوان                           صفحه

فصل اول.. 1

کلیات تحقیق.. 2

1-1- اهمیت موضوع. 4

1-2- بیان مسئله. 6

1-3- سوالات تحقیق.. 7

1-4- اهداف پژوهش…. 8

1-4 -1- هدف کلی.. 8

1-4-2- اهداف جزیی.. 8

1-5- اهمیت تحقیق.. 9

1-6- محدوده های پژوهش…. 9

فصل دوم. ……10

پیشینه تحقیق.. 11

2-1- مفاهیم.. 11

2-1-1- فناوری اطلاعات و ارتباطات (فاوا) 11

2-1-1-1-خدمات اینترنت… 12

2-1-1-2-روش های دسترسی به اینترنت… 14

2-1-1-3- آمار اینترنت در ایران و جهان.. 15

2-1-1-4-اهمیت فاوا 16

2-1-2-خدمات مشاوره ای کشاورزی.. 18

2-1-3- کلینیک گیاهپزشکی.. 20

2-2-کاربردهای فاوا در بخش کشاورزی.. 20

2-3-چالش های ترویج كشاورزی در سالیان اخیر و نقش فاوا در حل آنها 23

2-4- مدل پذیرش فناوری(TAM). 24

فهرست مطالب

 عنوان                                               صفحه

2-4-1- معایب و مزایای مدل پذیرش فناوری.. 28

2-5- عوامل موثر بر پذیرش فناوری اطلاعات و ارتباطات… 29

2-5-1- ویژگی های فناوری.. 29

2-5-2- ویژگی های فردی و حرفه ای.. 31

2-5-3-عوامل محیطی.. 40

2-6-جمع بندی.. 42

فصل سوم. 44

روش پژوهش…. 45

3-1- نوع تحقیق.. 45

3-2- منطقه مورد مطالعه. 45

3-3- جامعه آماری و نمونه تحقیق.. 46

3-4- جمع آوری داده ها 47

3-5- متغیرهای تحقیق.. 49

3-6- تجزیه و تحلیل داده ها 52

فصل چهارم. 53

یافته ها 54

4-1- ویژگی‌های پاسخگویان.. 54

4-1-1- ویژگی های شخصی.. 54

4-1-2- ویژگی های تحصیلی.. 55

4-2- ویژگی های کلینیک های گیاهپزشکی.. 57

4-2-1- سال فعالیت و محل کلینیک…. 57

4-2-2-دسترسی به تجهیزات رایانه ای در کلینیک…. 58

4-2-3- تعداد رایانه فعال و متصل به اینترنت در کلینیک…. 58

4-2-4- روش اتصال و سرعت اینترنت در کلینیک…. 59

4-2-5- خدمات ارائه شده در کلینیک…. 60

4-3-موانع و دلایل عدم استفاده از رایانه و اینترنت… 61

4-3-1- مهمترین موانع و دلایل عدم استفاده از اینترنت… 61

4-3-2- مهمترین موانع و دلایل عدم استفاده از رایانه. 62

4-4-میانگین و انحراف معیار متغیرهای مورد مطالعه تحقیق.. 63

4-4-1- میانگین و انحراف معیار میزان استفاده از رایانه برای اهداف شغلی.. 63

4-4-2- میانگین و انحراف معیار میزان استفاده از اینترنت برای اهداف شغلی.. 64

 

4-4-3- میانگین و انحراف معیار میزان توانمندی استفاده از رایانه برای اهداف شغلی.. 65

4-4-4- میانگین و انحراف معیار میزان توانمندی استفاده از اینترنت برای اهداف شغلی 66

4-4-5- میانگین و انحراف معیار متغیرهای مدل پذیرش فناوری.. 67

4-4-6- میانگین و انحراف معیار ویژگی های فناوری.. 68

4-4-7- میانگین و انحراف معیارعوامل فردی  و حرفه ای.. 69

4-4-8- میانگین و انحراف معیار عوامل محیطی.. 70

4-4-9- میانگین و انحراف معیار زیرساخت ها برای استفاده از رایانه. 70

4-4-10- میانگین و انحراف معیار زیرساخت ها برای استفاده ازاینترنت… 71

4-5- همبستگی  بین متغیرهای تحقیق.. 72

4-5-1- همبستگی  بین متغیرهای مرتبط با رایانه. 72

4-5-2- همبستگی  بین متغیرهای مرتبط با  اینترنت… 73

4-6- واکاوی مدل علی عوامل موثر بر استفاده فناوری اطلاعات و ارتباطات (رایانه و اینترنت) در میان اعضای کلینیک های گیاهپزشکی.. 75

4-6-1-تفکیک اثرات علی متغیرها بر توانمندی رایانه. 77

4-6-2-تفکیک اثرات علی متغیرها بر سودمندی استفاده از رایانه. 77

4-6-3-تفکیک اثرات علی متغیرها بر آسانی نسبت به استفاده رایانه. 78

4-6-4-تفکیک اثرات علی متغیرها بر نگرش نسبت به استفاده رایانه. 79

4-6-5-تفکیک اثرات علی متغیرها بر تصمیم نسبت به استفاده رایانه. 81

4-6-6-تفکیک اثرات علی متغیرها بر استفاده از رایانه. 82

 فهرست مطالب

 عنوان                                                                                                                      صفحه

4-7- واکاوی مدل علی عوامل موثر بر استفاده اینترنت در میان اعضای کلینیک هایگیاهپزشکی84

4-7-1-تفکیک اثرات علی متغیرها بر توانمندی استفاده ازاینترنت… 86

4-7-2-تفکیک اثرات علی متغیرها بر سودمندی استفاده از اینترنت… 86

4-7-3-تفکیک اثرات علی متغیرها بر آسانی استفاده از اینترنت… 88

4-7-4-تفکیک اثرات علی متغیرها بر نگرش نسبت به استفاده از اینترنت… 89

4-7-5-تفکیک اثرات علی متغیرها بر تصمیم نسبت به استفاده از اینترنت… 90

4-7-6-تفکیک اثرات علی متغیرها بر استفاده از اینترنت… 92

فصل پنجم.. 94

نتیجه‌گیری و پیشنهادها 95

5-1- خلاصه یافته‌ها و بحث… 95

5-1-1- ویژگی‌های اعضای  کلینیک های گیاهپزشکی.. 95

5-1-2-  توصیف متغیرهای تحقیق.. 97

5-1-3- همبستگی بین متغیرهای تحقیق.. 98

5-1-3-1- همبستگی بین ویژگی های پاسخگویان و متغیرهای مدل پذیرش فناوری ( مربوط به رایانه) 98

5-1-3-2- همبستگی بین متغیرهای تحقیق و متغیرهای مدل پذیرش فناوری ( مربوط به   اینترنت) 99

5-1-4- تفکیک اثرات علی متغیرها بر استفاده رایانه. 100

5-1-5- تفکیک اثرات علی متغیرها بر استفاده اینترنت… 101

5-2- پیشنهادها 103

5-2-1- محدودیت‌ها و پیشنهادهایی برای تحقیقات آتی.. 105

فهرست منابع   107

کلیات تحقیق

در دنیای پرشتاب كنونی، بسیاری از روشهای آموزشی سنتی، ناكارآمد و كند هستند و قدرت كافی را برای انتقال مفاهیم جدید به فراگیران ندارند؛ بنابراین لازم است از ابزارهایی كه فناوری های نوین در اختیار ما قرار می دهند، در این زمینه به نحو احسن استفاده نماییم. از جمله این فناوری ها، فناوری اطلاعات و ارتباطات[1] (فاوا) است كه موجب خدمات و پیشرفت هایی بسیار درعرصه آموزش و یادگیری شده است. می توان با بهره گیری از ابزارها و روش هایی كه این فناوری ایجاد كرده است، ضمن افزایش سرعت در یادگیری، شرایط یادگیری را برای استعدادها و سلیقه های گوناگون فراهم آورد(نوروزی و همکاران، 1387). درعصر حاضر، اطلاع و

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت


فرم در حال بارگذاری ...