تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                              صفحه

فصل اول :کلیات طرح

مقدمه…………………………………………………………………………………………..18

بیان مسئله ……………………………………………………………………………………………………19
اهدفهای تحقیق …………………………………………………………………………………20
اهمیت موضوع تحقیق و انگیزش انتخاب آن………………………………………….20
تعاریف ومفاهیم………………………………………………………………………………….21
1-4-1   توریسم……………………………………………………………………21

1-4-2   تارخچه توریسم………………………………………………………..22

1-4-4   روندتوسعه دربرنامه های بعد ازانقلاب……………………………………………….22

1-4-5   جاذبه های گردشگری………………………………………………………………………23

1-4-6   توسعه پایداروگردشگری……………………………………………………………………………23

1-4-7   جایگاه ایران درصنعت توریسم…………………………………………………………………23

1-4-8   گونه شناسی ساختمان اقامتی…………………………………………………………….25

فصل دوم :مطالعات پایه

اقلیم ومسائل اقلیمی

مقدمه

موقعیت ،وسعت………………………………………………………………………29
جغرافیای طبیعی…………………………………………………………………………….29
ناهمواری ها…………………………………………………………………………………….30
آب وهوا…………………………………………………………………………………….30
منابع آب………………………………………………………………………………31
پوشش گیاهی……………………………………………………………………………………..31
باد……………………………………………………………………………………………….31
بارش………………………………………………………………………………………..32
پلان اقلیمی……………………………………………………………………………..32
برسی پیشینه تاریخی

پیشینه تاریخی…………………………………………………………………………….39
مجموعه اقامتی درمنطقه…………………………………………………………………39
برسی مسائل فرهنگی واجتماعی

داشته هایمان رافراموش کرده ایم………………………………………………..40
مبانی نظری معماری

جهانی شدن…………………………………………………………………………………….41
معماری اسلامی……………………………………………………………………….46
معماری سبز………………………………………………………………………………50
2-16-1 انرژی پایدار……………………………..

2-16-3 تدابیرمعماری وانرژی پاک…………………………………………………….50

2-17     دیوارباغ…………………………………………………………………52

2-17-1 نمای سبز………………………………………………………………………………….52

2-17-2 دیوارزنده…………………………………………………………………………………….52

2-17-3 عملکرددیوارباغ هادرراستای معماری وشهرسازی…………………………………………….53

2-18    الگوبرداری استعاره ای ازطبیعت…………………………………………………………..53

2-18-1 انسان والگوواره طبیعت درطول تاریخ………………………………………………….53

2-18-2 هندسه طبیعت…………………………………………………………………………….53

2-18-3 طبیعت به مثابه سیستم………………………………………………………………………54

2-18-4 گونه های متفاوت الگوبرداری ازسیستم طبیعت………………………………………..55

2-18-6 وضعیت اسکلتی بدن انسان…………………………………………………………………….55

2-18-7 پوست انسان ،الگویی برای پوسته ساختمان……………………………………………..56

2-18-8 انتظارمعماری آینده ازپوست بدن انسان…………………………………..56

2-18-9 تحولات فناوری نانودرپوسته هوشمند ساختمان…………………………………………56

2-18-10 مغزانسان،الگو واره یک مدیریت هوشمند…………………………………………………….57

2-18-11 مغزو ساختمان آینده……………………………………………………………57

فصل سوم : برسی نمونه هاومصادیق

مقدمه

کاروان سرا درایران …………………………………………………………….59
نمونه معماری گذشته………………………………………………………………..59
معماری معاصر……………………………………………………………………..61
3-3-1 مجتمع بارین…………………………………………………………………………………..61

3-3-2 آنالیزهتل قصر(دست آزاد)……………………………………………………………..62

نمونه خارجی…………………………………………………………………..72
3-4-1 اقامت گاه طبیعت گردی وادی الروم………………………………………………………72

3-4-2 آسمانخراش جلبک دریائی………………………………………………..74

فصل چهارم : استاندارد هاوظوابط طراحی

مقدمه

شناسه مسیر………………………………………………………………………76
حداقل شرایط برای متل ها…………………………………………………………………………………..77
ارزیابی مکان های اقامتی…………………………………………………………………………77
ظوابط واستانداردها……………………………………………………………….88
ضوابط فضاهای عمومی……………………………………………………………88
برسی سازه

زیبائی سازه………………………………………………………………………………………….90
ستون ها………………………………………………………………………………………………..91
سیستم قابی…………………………………………………………………………91
سازه چادری……………………………………………………………………………………92
دیواربرشی فلزی……………………………………………………………………..93
بتن عبوردهنده نور………………………………………………………………………………95
4-11-1 کاربردبتن عبوردهنده نور………………………………………………………………….95

برسی تاسیسات مکانیکی والکتریکی

مقدمه

هدف ازطراحی سیستم تهویه مطبوع……………………………………..96
مدیریت هوشمندساختمان(BMS)…………………………………………….96
4-13-1 مزایای سیستم(BMS)برای ساکنان……………………………………………………96

4-13-2 مزایای سیستم(BMS)برای ساختمان………………………………………..97

4-13-3 اجزای سیستم مدیریت ساختمان…………………………………………97

عوامل موثردرانتخاب سیستم تهویه مطبوع درمراحل طراحی……………………………97
سامانه های خورشیدی………………………………………………………….98
4-15-1 دیوارسبزپیکسیلی………………………………………………………………98

4-15-2 کرکره های خورشیدی…………………………………………………………..99

4-15-3 پارکینگ خورشیدی……………………………………………………………….100

سیستم های که میتوان درتهویه مطبوع استفاده کرد………………………………..100
فناوری نانو وتاسیسات میکانیکی………………………………………………101
4-17-1 هوای تمیز………………………………………………………………………101

4-17-2 نانو وکپسول های خشبوکننده هوا………………………………………..102

4-17-3 نانووتنظیم حرارت(موادتغییرفازدهنده)……………………………………..102

4-17-4 نانوولوله های دفع حرارت…………………………………………………………..102

4-17-5 نانو ومبدل های حرارت…………………………………………………..102

4-17-6 تایل چهل تکه…………………………………………………………………………102

4-17-7 آینه نورتعاملی……………………………………………………………….103

نانو وتاسیسات الکتریکی……………………………………………………………..103
برنامه فیزیکی

اهداف رستوران………………………………………………………………….104
4-15-1 سلسله مراتب ورودی…………………………………………………………………104

4-15-2 میزبان……………………………………………………………………………..104

4-15-3 کانون توجه……………………………………………………….104

 

4-15-4 فضای نشیمن………………………………………………………………..105

4-15-5 فضای عرضه غذا…………………………………………………………….105

4-15-6 چیدمان صندلی هادرمقابل میزها……………………………………………..105

4-15-7 ویترین غذا…………………………………………………………………………….105

4-15-8 آشپزخانه………………………………………………………………………….105

4-15-9 تفریحات……………………………………………………………………………………105

4-16 طراحی پیشخوان……………………………………………………………..106

4-16-1 قابل رویت بودن………………………………………………………………..106

4-16-2 وسایل نشیمن………………………………………………………….106

4-16-3 پیشخوان وخدمات……………………………………………….106

4-16-4 سرگرمی………………………………………………………………..106

4-16-5 سرویس دهی غذا………………………………………………….106

4-17 سالن چند منظوره…………………………………………………………………………….106

4-18 اهداف درطرح ریزی……………………………………………………………….107

4-19 فضای ورزش………………………………………………..107

4-19-1 استخرشنا……………………………………………..107

4-19-2 کلوپ بدن سازی……………………………………………107

4-20 پارکینگ…………………………………………………………………….108

4-21 دفاتراداری…………………………………………………108

4-22 رختشوی خانه وخانه داری وفضاهی مجاور………………………….112

فصل پنجم : ارائه پیشنهادات طراحی

تحلیل سایت……………………………………………………………………116

طراحی بادست(آلترناتیوها)………………………………………………..125

ارائه نقشه ها……………………………………………………….128

طراحی های سه بعدی……………………………137

منابع وماخذ

منابع………………………………………………………………….144

پیوست ها………………………………………………………………147

مقدمه

چقدرباید پرداخت؟

چقدربایدبرای رشدمکعب سیمانی پرداخت؟

ماهرچه راکه باید ازدست داده باشیم،ازدست داده ایم !..(فروغ فرخ زاد)

زندگی درمحیطی آرام ورسیدن به یک آرامش نسبی وفعالیت درمحیطی فارغ ازتنش واظطراب وتشنج وهیاهو،کمال آرزو وکمترین توقع ذاتی انسان شهرنشین است.توقع داشتن امکانات رفاهی مناسب،دسترسی به وسائل حمل ونقل،پاک سازی محیط و زدودن آلودگی های صوتی وهوا.

دردنیای مدرن ورو به توسعه امروزشهرهای بزرگتر وگسترده تر می شوند،به همان نسبت نیازهای جدیدی فراتر ازتصوروانتظار فرا رویشان قرار می گیرد.درمقابل چنین شتاب فزاینده ای… .

سفربه شمال ایران اندیشه آدمی رابه فراسوی بند ها می برد،احساس آزاد بودن به استشمام هوای تازه درروح انسان اوج میگیرد.دراینجا همه چیزسبز است.تضادخاک باآب ،رطوبت پیچیده درهوا،نقوش سبز،هیجان ازتصاویردور ونزدیک رادرانسان برمی انگیزد.

مردم شمال خوشحال وبا روحیه مشتاق پذیرائی ازمیهمانان ومسافران درخانه هایی باصفا وصمیمی هستند.خانه هائی که تمام امنیتش بامرزهای سبزامامبهم تامین میشود.تعامل میان افراد هرگز باعث نشده زندگی خصوصی آنهاآسیب ببیند.میهمانان ازمیان پیچ وخم جاده هاوفراز ونشیب سبزراه ها عبور کرده اند ومکان هایی رنگین رالمس کرده اند.

یک مکان زیبا همراه بارابطه دوستانه وصمیمی میهمان نواز وپیام هایی پاک ازشهر وزندگی شهری معماری های بازمانده ازگذشتگان به جمع بندی تفکرات مان کمک میکند.برخلاف معماری امروز شمال که ملغمه ای است ازآهن،بتن وانسان های متکبری که به غلط آن رامعماری پایدارنامیده اند.باید به این حقیقت آگاه باشیم که حفظ طبیعت بسیار مهم تر ازساخت وساز وطراحی وخیابان سازی وخرید وفروش است.گویا معماران نتوانسته اندروح جستجوگرانسان هاراآزاد سازد.آنها فقط ساخته اندومسیر این ساخت وسازهارو به ناخوشی دارد.به تصورمعماری ابزاری است برای رهائی ازمحیط وهمین باعث شده تقاضابرای ساختن روبه صعودباشد.درحالی که این امرباطبیعت این منطقه تناقض دارد.

پروژه های معماری درجهت خدمت رسانی به انسان هاطرح ریزی شده اندبدون اینکه احترامی به سبک های معماری قائل باشنداین سازنده گان هستندکه به محیط وسایرین ظلم میکنند.

ساختن محیط بدون احترام به آن دردنیای امروز ازنظرفرهنگی،اجتماعی واقتصادی بی مفهوم است.آب وهوای شمال ایران یک نمونه بی نظیراست.چطورمی توان این میراث ارزشمندراحفظ کرد؟

ارتباط این ساختمان های مدرن که به سرعت از زمین سربر می آورندبامحیط چیست؟

جغرافیای محل وآب وهوا،دلیل خوبی برای تحکیم احساس عمیق درکنار هم بودن وتشدیدروابط اجتماعی هستند.لبخند های ناخودآگاه با دیدن باغ ها،گل ها ودرختان پالایش می یابندوسبزی درختان انعکاس طلائی می یابد.درست درهمین لحظه احساس حرکت وسکون آشکارمی شود.وتصاویربعدی می آیند.

شایدآنچه امروز از ازمیراث معماری بومی برایمان قابل استفاده است یاباشدهمان آزادی درفضاسازی مجموعه هاواحجام ساختمانی،گوشودگی سیال بدون فضااستفاده ازجریان طبیعی وکوران هوادرداخل بنا وترکیب فضاهای نیمه بازوبسته بایکدیگربرای تلفیق هرچه بیشترزندگی باطبیعت است.

خاک.آب.نسیم وآفتاب…،

همه آمده اند

نیاکانم!

بیان مسئله
باتوجه به افزایش روزافزون مشکلات جسمی وروحی درزندگی شهرنشینی بلاخص درشهرهای بزرگ،بیش ازپیش گسیل موجی ازمردم تشنه طبیعت وآرامش دیده می شود.که به طبع ازاین نیازمی توان به عنوان یک فرصت استفاده کرد.وباارائه خدمات رفاهی چون هتل ها،مجموعه های توریستی واقامتی وغیره نه تنهابه مسائل اقتصادی پرداخت بلکه به معرفی فرهنگ وسنت هاوطبیعت منطقه اندیشید.

باتوجه به میزان روزهای فراغت وامکان استفاده ازوسائل رفت وآمدسریع ،سواحل دریای خزر وحاشیه کوه هامعمولابا انبوه مسافران روبه روبوده وبه دلیل اینکه این منطقه امکانات کافی ومناسبی برای پذیرائی ازاین مسافران راندارد،بنابراین وجود مراکزاین چنین منطبق بامعماری بومی،میراث وفرهنگ پرافتخاروباشکوه گذشته که تنهادردیوار،خشت وگل خلاصه نمی گردد،بلکه مهمترازهمه روح نهفته دربناها،محوطه وارزش هائی چون فروتنی،ساده گی،ابتکار،خلاقیت،تجربه،تفکر،اندیشه،هندسه،هنر،دانش،تخصص نهفته دراین فضاهاست احساس می شود.که به اتکاءریشه هایی چون جغرافیا،اقتصادومعماری می توان گفت:شهر ها زائیده اندیشه وفرهنگ انسانها در راستای پاسخ به نیاز های زندگی شهرنشینی آنها هستند.وتمام آنچه که تحت میراث فرهنگی می شناسیم نشانه ای ازهویت مامی باشد.(ضمنادراین راه باید حدالامکان محل اسکان توریست به گونه ای طراحی گرددتاحداکثر قابلیت های وحفظ شیوه هاسنتی،زیست محیطی ومحافظت ازفرهنگ گذشته وتقویت روابط وتعاملات اجتماعی رابه همراه داشته باشد.

اهداف تحقیقامکان بهره برداری اقتصادی غیرمخرب درجهت احیای محیط طبیعی،جاذبه های فرهنگی توریستی، باتوجه به وجودبازارچه های محلی هفتگی اززیباترین نمونه های فعالیت وجنب وجوش مردم،صیدهای دسته جمعی درساحل،صنایع دستی(حصیربافی،نمدمالی…).
حفظ ارتباط هماهنگ وموزون انسان بامحیط زیست،محافظت ازتاریخ وفرهنگ مردم،شامل آثاربرجای مانده ازدوران پیش ازاسلام وبعدازاسلام،که تعدادقابل توجهی ازآرامگاه، قلعه هاوپل هاوغیره تشکیل می دهد.
یکی ازمنابع مهم تامین نیازهای ارزی درراستای راهگشایی توسعه اجتماعی واقتصادی وبازیابی جایگاه صنعت توریسم درسطح منفعت عمومی.
تامین رفاه حال مسافران ازنظرامنیت آسایش وخدمات درمنطقه.
تقویت روابط اجتماعی درقالب کارکردهای معماری ومشارکت گردشگران درفعالیت هاوتبادل اطلاعات باجامعه بومی.
بومی سازی فرهنگی فناوری های نوین.
شناخت قالب های معماری بومی وترکیب بارویکردهای روزدنیابرای ایجادمعماری معاصرایران.
اهمیت موضوع

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت


فرم در حال بارگذاری ...