روش پژوهش از نظر هدف کاربردی، لیکن از نظر نحوة گردآوری داده ها توصیفی، تحلیلی بوده، که در این رهگذر داده ها با استفاده از فیش برداری از اسناد و مدارک و مستندات اعم از پایان نامه ها، مقالات و پژوهش ها و سایت های اینترنتی صورت گرفته و داده ها گردآوری و تلخیص و ارائه گردیده است. در ادامه از داده ها نتیجه گیری لازم بعمل آمده و در پایان، نتایج به دست آمده با نتایج پژوهش های گذشته مورد تطبیق قرار گرفته اند.

به طور کلی یافته های این پژوهش نشان داده اند عوامل بسیاری در ارتقاء سطح زندگی معلمان تأثیرگذار بوده که می توان عوامل مادی از جمله افزایش حقوق معلمان، دادن پاداش به موقع به آنها یا فراهم آوردن امکاناتی نظیر بُن کالا و خوارو بار، تسهیلاتی در امر مسکن، زمین، وام برای ساخت و ساز و یا اینکه تمهید مقدمات لازم را برای شرکت آنها در اردوهای زیارتی، سیاحتی را نام برد اما از همة آنها مهمتر، عوامل مادی را می توان برشمرد.

 در زمینة ارتقاء سطح زندگی معلمان و نقش آن در ارتقاء کیفیت آموزش و پرورش دانش آموزان توجه به این نکته حائز اهمیت است که هرچه معلمان از نظر مادی دررفاه باشند با آرامش بیشتری به تدریس پرداخته و تمام تلاش خود را برای پیشرفت علمی دانش آموزان انجام می دهند. در میان مجموعه فعالیتهایی که در نظام آموزش و پرورش انجام می شود، سهم مهم و کلیدی را به تدریس معلم در کلاس درس اختصاص داده اند. از طرف دیگر در یک جامعه اگر معلمان از معلومات بالایی برخوردار باشند و در کلاس آموزشی متناسب با علم روز شرکت نمایند
می توانند با این کار سبب افزایش علاقه و انگیزه در دانش آموزان جهت کسب آگاهی و علم و پیشرفت درسی شوند. هم چنین سازمان آموزش و پرورش می تواند با برگزاری مسابقات علمی در بین دانش آموزان سبب افزایش بازدهی و پیشرفت تحصیلی آنها گردد. علاوه بر عوامل مادی که بر ارتقاء سطح زندگی معلّمان مؤثر است، یکی از عواملی که در نحوة رفتار و عملکرد آنان تأثیر گذار است، رضایت شغلی می باشد. احترام به شخصیت معلّم در اجتماع و سازمان و مدرسه تا حدود زیادی نشان دهندة رضایت شغلی او می باشد. و برعکس نارضایتی او از محیط کار و از شغلش،
می تواند بریادگیری دانش آموزان و اُفت تحصیلی آنها اثرات منفی برجای گذارد. و زیانهای غیر قابل جبران بر کیفیت آموزش و پرورش وارد نماید. به طور کلی نتیجه گیری های به عمل آمده در این پژوهش نشان داده اند که اگر معلمین از حقوق و امکانات کافی بهره مند باشند با علاقه بیشتری تلاش می کنند.


واژه های کلیدی : ارتقاء سطح زندگی، معلّمان، نقش، ارتقاء کیفیت آموزش و پرورش، دانش آموزان.

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                        صفحه
برای دانلود متن کامل پایان نامه ها اینجا کلیک کنید /> فصل اول : کلیات پژوهش

مقدمه ……………………………………………………………………………………………………….. 1

بیان مسأله ………………………………………………………………………………………………….. 3

اهمیت و ضرورت پژوهش ……………………………………………………………. 4

اهداف پژوهش ……………………………………………………………………………………… 7

سؤالات پژوهش………………………………………………………………………… 8

تعریف مفاهیم و اصطلاحات………………………………………………………………………. 8

فصل دوم : مبانی نظری و پیشینۀ پژوهش

مبانی نظری پژوهش………………………………………………………………………………………….. 11

مقایسه شغل معلمی در جوامع مختلف……………………………………………………………………. 11

وظایف آموزش و پرورش و عوامل مؤثر بر ارتقاء سطح زندگی معلمان………………………………………………….. 11

تعریف نهاد آموزش و پرورش و اهداف آن…………………………………………………………………………………………… 14

وظایف آموزش و پرورش از دیدگاه جامعه شناسان……………………………………………………………………………….. 15

شناخت دانش آموزان و عوامل مؤثر بر ارتقاء کیفیت آموزش و پرورش دانش آموزان……………………………… 17

ویژگی های کیفیت زندگی کاری و نظریه مازلو در ارتباط با نیازهای انسان……………………………………………… 19

پیشینۀ پژوهش …………………………………………………………………………………………………. 22

نتیجه گیری……………………………………………………………………………………………… 39

فصل سوم : روش پژوهش

روش پژوهش و نوع آن ……………………………………………………………………………….. 45

جامعۀ نمونه و روش نمونه برداری……………………………………………………………….. 45

ابزار و روش اندازه گیری داده ها……………………………………………………………………………. 45

روش تجزیه و تحلیل داده ها…………………………………………………………………………. 45

 فصل چهارم : یافته ها

سؤال اول : عوامل مؤثر بر ارتقاء سطح زندگی معلمان چیست ؟……………………………………………………………. 47

سؤال دوم: ارتباط بین ارتقاء سطح زندگی معلمان و ارتقاء کیفیت آموزش و پرورش دانش آموزان چیست ؟            48

سؤال سوم : ارتباط بین ارتقاء علمی معلمان و ارتقاء کیفیت آموزش و پرورش و پیشرفت تحصیلی

 دانش آموزان چیست؟……………………………………………………………………………. 52

سؤال چهارم : راهکارها و پیشنهادهای مؤثر در زمینه ی ارتقاء سطح زندگی معلمان چیست؟…………………… 53

سؤال پنجم : راهکارها و پیشنهادهای مرتبط درزمینه ارتقاء کیفیت آموزش و پرورش دانش آموزان چیست ؟…………………….. 57

فصل پنجم : خلاصه ،  بحث و نتیجه گیری وپیشنهادها

خلاصه…………………………………………………………………………………………………. 59   

 بحث و نتیجه گیری………………………………………………………………………….. 64

محدودیت ها……………………………………………………………………………….. 76

پیشنهادها…………………………………………………………………………………………… 76

منابع…………………………………………………………………………………………….. 77

چکیده به انگلیسی………………………………………………………………………… 82

 

فصل اول

کلیـات پژوهـش

مقدمه :

دنیای امروز، تربیت فرزندان را از نیازهای اولیۀ زندگی قلمداد می کند و توسعه و رشد

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت


فرم در حال بارگذاری ...