فهرست مطالب
صفحه
عنوان.
4
چکیده فارسی………………………………………………………………
 
 
 
فصل اول: مقدمه و تئوری
15
1 مقدمه …………………………………………………………………..
15
1-1 تیازول…………………………………………………………………
16
1-2 سنتز…………………………………………………………………..
16
1-2-1 سنتز تیازول­ها از ترکیبات α-هالوکربونیل و مشتقات آن (سنتزهانش)……………
18
1-2-2 سنتز تیازول­ها از ترکیبات آسیل آمینو کربونیل و پنتا­سولفید فسفر (سنتز گابریل)……
20
1-2-3 سنتز تیازول­ها از بازآرایی α-تیوسیاناتو کتون­ها………………………………
22
1-2-4 سنتز تیازول­ها از α-آمینو نیتریل­ها..………………………………………
23
1-2-5 سنتز مشتقات تیازول بر پایه پیرازول………………………………………
24
1-2-6 سنتز تک‌ظرفی تیازول‌ها در فاز آبی……………………………………….
25
1-2-7 سنتز تیازول از ایندانون…………………………………………………
25
1-2-8 سنتز تیازول با استفاده از کاتالیزگر سزیم کربنات…………………………….
26
1-2-9 سنتز تیازول با استفاده از تیواوره نامتقارن……………………………………
26
1-2-10 سنتز مشتقات تیازول با استفاده از مشتقات کربوتیوآمید………………………
27
1-2-11 سنتز تیازول با استفاده از پیپیرازین تیوآمید…………………………………
 صفحه
 عنوان
28
1-2-12 سنتز تیازول تیوسمی‌کاربازون……………………………………………
28
1-2-13 سنتز بیس تیازول در شرایط بدون حلال..…………………………………
 
فصل دوم: بحث و نتیجه‌گیری
31
2-1 هدف تحقیق……………………………………………………………
31
2-2 روش تحقیق……………………………………………………………
37
2-3 مکانیسم واکنش………………………………………………………….
39
2-4 بررسی اثر ضد باکتریایی ترکیبات سنتز شده با استفاده از روش MIC  ………………
41
2-5 نتیجه‌گیری..……………………………………………………………
41
2-6 پیشنهاد برای کار‌های آینده…………………………………………………
 
فصل سوم: کار‌های تجربی
43
3 کارهای تجربی……………………………………………………………
43
3-1 تکنیک‌های عمومی………………………………………………………
44
3-2 روش عمومی تهیه مشتقات بیس استوفنون (a-h3)…………………………….
44
3-3 ترکیب 1،΄1-((بوتان-4،1-دی‌ایل‌بیس(اُکسی)بیس(4،1-فنیلن))دی‌اتانون (a3)……….
45
3-4 ترکیب 1،΄1-((پنتان-1،5-دی‌ایل‌بیس(اُکسی)بیس(4،1-فنیلن))دی‌اتانون (b3)……….
45
3-5 ترکیب 1،΄1-((هگزان-1،6-دی‌ایل‌بیس(اُکسی)بیس(4،1-فنیلن))دی‌اتانون (c3)…..…
46
3-6 ترکیب 4،΄4-((4،1-فنیلن‌بیس‌(متیلن)بیس(اکسی)بیس(4،1-فنیلن)دی‌اتانون (d3)……
 صفحه
 عنوان
46
3-7 ترکیب 3،΄3-((بوتان-4،1-دی‌ایل‌بیس(اُکسی)بیس(1،3-فنیلن))دی‌اتانون (e3)……….
46
3-8 ترکیب 3،΄3-((پنتان-1،5-دی‌ایل‌بیس(اُکسی)بیس(1،3-فنیلن))دی‌اتانون (f3)………..
47
3-9 ترکیب 3،΄3-((هگزان-1،6-دی‌ایل‌بیس(اُکسی)بیس(1،3-فنیلن))دی‌اتانون (g3)……..
47
3-10 ترکیب 3،΄3-((4،1-فنیلن)بیس(متیلن) بیس(اُکسی)بیس(1،4-فنیلن))دی‌اتانون (h3)…
48
3-11 روش عمومی تهیه ترکیبات تیازول…………………………………………
 49
3-12 ترکیب 4-(4-(4-(4-(2-آمینو تیازول-4-ایل)فنوکسی)بوتوکسی)فنیل)تیازول-2-آمین (a4)……………………………………………………………………….
 49
3-13 ترکیب 4-(4-(5-(4-(2-آمینو تیازول-4-ایل)فنوکسی)پنتیل‌اُکسی)فنیل)تیازول-2-آمین (b4)……………………………………………………………………………………………..
 50
3-14 ترکیب 4-(4-(6-(4-(2-آمینو تیازول-4-ایل)فنوکسی)هگزیل‌اُکسی)فنیل)تیازول-2-آمین (c4)………………………………………………………………………………………..
 51
3-15 ترکیب 4-(4-(6-(4-(2-آمینو‌تیازول-4-ایل)فنوکسی)متیل)بنزیل‌اُکسی)فنیل)تیازول-2-آمین (d4)…………………………………………………………………………………….
 51
3-16 ترکیب 4-(3-(4-(3-(2-آمینو تیازول-4-ایل)فنوکسی)بوتوکسی)فنیل)تیازول-2-آمین (e4)……………………………………………………………………………………………..
 52
3-17 ترکیب 4-(3-(5-(3-(2-آمینو تیازول-4-ایل)فنوکسی)پنتیل‌اُکسی)فنیل)تیازول-2-آمین (f4)……………………………………………………………………………………………….
  
3-18 ترکیب 4-(3-(6-(3-(2-آمینو تیازول-4-ایل)فنوکسی)هگزیل‌اُکسی)فنیل)تیازول-2-آمین (g4)…………………………………………………………………………………………53
 54
3-19 ترکیب4-(3-(6-(3-(2-آمینو تیازول-4-ایل)فنوکسی)متیل)بنزیل‌اُکسی)فنیل)تیازول-2-آمین (h4) ……………………………………………………………………………………….
55
3-20 ترکیب 4-(نفتالن-6-ایل)تیازول-2-آمین (7) …………………………………………..
56
3-21 تست زیستی………………………………………………………………………………
 
فصل چهارم: طیف‌ها
58
طیفIR  1،΄1-((بوتان-4،1-دی‌ایل‌بیس(اُکسی)بیس(4،1-فنیلن))دی‌اتانون…………………..
58
طیف IR 1،΄1-((پنتان-1،5-دی‌ایل‌بیس(اُکسی)بیس(4،1-فنیلن))دی‌اتانون……………………
59
طیف IR 1،΄1-((هگزان-1،6-دی‌ایل‌بیس(اُکسی)بیس(4،1-فنیلن))دی‌اتانون…………………
59
طیف IR 4،΄4-((4،1-فنیلن‌بیس‌(متیلن)بیس(اکسی)بیس(4،1-فنیلن)دی‌اتانون………………..
60
طیف IR 3،΄3-((بوتان-4،1-دی‌ایل‌بیس(اُکسی)بیس(1،3-فنیلن))دی‌اتانون…………………..
60
طیف IR 3،΄3-((پنتان-1،5-دی‌ایل‌بیس(اُکسی)بیس(1،3-فنیلن))دی‌اتانون……………………
61
طیف IR 3،΄3-((هگزان-1،6-دی‌ایل‌بیس(اُکسی)بیس(1،3-فنیلن))دی‌اتانون…………………
61
طیف IR 3،΄3-((4،1-فنیلن)بیس(متیلن) بیس(اُکسی)بیس(1،4-فنیلن))دی‌اتانون…………….
62
طیف IR 4-(4-(4-(4-(2-آمینو تیازول-4-ایل)فنوکسی)بوتوکسی)فنیل)تیازول-2-آمین……
 62
طیف 1H NMR 4-(4-(4-(4-(2-آمینو تیازول-4-ایل)فنوکسی)بوتوکسی)فنیل)تیازول-2-آمین………………………………………………………………………………………………
 
طیف 13C NMR 4-(4-(4-(4-(2-آمینو تیازول-4-ایل)فنوکسی)بوتوکسی)فنیل)تیازول-2-آمین……………………………………………………………………………………………64
64
طیف IR 4-(4-(5-(4-(2-آمینو تیازول-4-ایل)فنوکسی)پنتیل‌اُکسی)فنیل)تیازول-2-آمین……
 65
برای دانلود متن کامل پایان نامه ها اینجا کلیک کنید />طیف 1H NMR 4-(4-(5-(4-(2-آمینو تیازول-4-ایل)فنوکسی)پنتیل‌اُکسی)فنیل)تیازول-2-آمین……………………………………………………………………………………………….
 66
طیف 13C NMR 4-(4-(5-(4-(2-آمینو تیازول-4-ایل)فنوکسی)پنتیل‌اُکسی)فنیل)تیازول-2-آمین……………………………………………………………………………………………….
67
طیف IR 4-(4-(6-(4-(2-آمینو تیازول-4-ایل)فنوکسی)هگزیل‌اُکسی)فنیل)تیازول-2-آمین….
 67
طیف 1H NMR 4-(4-(6-(4-(2-آمینو تیازول-4-ایل)فنوکسی)هگزیل‌اُکسی)فنیل)تیازول-2-آمین……………………………………………………………………………………………
 68
طیف 13C NMR 4-(4-(6-(4-(2-آمینو‌تیازول-4-ایل)فنوکسی)متیل)بنزیل‌اُکسی)فنیل) تیازول-2-آمین…………………………………………………………………………………..
70
طیف IR 4-(3-(4-(3-(2-آمینو تیازول-4-ایل)فنوکسی)بوتوکسی)فنیل)تیازول-2-آمین…….
 70
طیف 1H NMR 4-(3-(4-(3-(2-آمینو تیازول-4-ایل)فنوکسی)بوتوکسی)فنیل)تیازول-2-آمین……………………………………………………………………………………………….
 74
طیف 13C NMR 4-(3-(4-(3-(2-آمینو تیازول-4-ایل)فنوکسی)بوتوکسی)فنیل)تیازول-2-آمین………………………………………………………………………………………………
75
طیف IR 4-(3-(5-(3-(2-آمینو تیازول-4-ایل)فنوکسی)پنتیل‌اُکسی)فنیل)تیازول-2-آمین…..
 75
طیف 1H NMR 4-(3-(5-(3-(2-آمینو تیازول-4-ایل)فنوکسی)پنتیل‌اُکسی)فنیل)تیازول-2-آمین………………………………………………………………………………………………
 77
طیف 13C NMR 4-(3-(5-(3-(2-آمینو تیازول-4-ایل)فنوکسی)پنتیل‌اُکسی)فنیل)تیازول-2-آمین……………………………………………………………………………………………..
77
طیف IR 4-(3-(6-(3-(2-آمینو تیازول-4-ایل)فنوکسی)هگزیل‌اُکسی)فنیل)تیازول-2-آمین…
 78
طیف 1H NMR 4-(3-(6-(3-(2-آمینو تیازول-4-ایل)فنوکسی)هگزیل‌اُکسی)فنیل)تیازول-2-آمین…………………………………………………………………………………………..
 79
طیف 13C NMR 4-(3-(6-(3-(2-آمینو تیازول-4-ایل)فنوکسی)هگزیل‌اُکسی)فنیل)تیازول-2-آمین…………………………………………………………………………………………..
 80
طیف 1H NMR 4-(3-(6-(3-(2-آمینو تیازول-4-ایل)فنوکسی)متیل)بنزیل‌اُکسی)فنیل)تیازول-2-آمین…………………………………………………………………………………
 80
طیف IR 4-(3-(6-(3-(2-آمینو‌تیازول-4-ایل)فنوکسی)متیل)بنزیل‌اُکسی)فنیل)تیازول-2-آمین. …………………………………………………………………………………………….
 81
طیف 13C NMR 4-(3-(6-(3-(2-آمینو‌تیازول-4-ایل)فنوکسی)متیل)بنزیل‌اُکسی)فنیل)تیازول-2-آمین…………………………………………………………………………………..
82
طیف IR 4-(نفتالن-6-ایل)تیازول-2-آمین…………………………………………………….
83
طیف 1H NMR 4-(نفتالن-6-ایل)تیازول-2-آمین…………………………………………..
84
طیف 13C NMR 4-(نفتالن-6-ایل)تیازول-2-آمین…………………………………………..
85
مراجع…………………………………………………………………………………………….
 

صفحه
عنوان
16
شمای 1-1 سنتز تیازول از روش هانش……………………………………
16
شمای 1-2 سنتز 2-آمینو تیازول-5-کربوکسامید……………………………….
18
شمای 1-3 شرایط ارلن مایر……………………………………………….
18
شمای 1-4 سنتز تیازول با استفاده از α-توسیل کتون­…………………………..
19
شمای 1-5 سنتز تیازول از روش گابریل……………………………………
20
شمای 1-6 سنتز مشتقات 1،3-تیازول-4-تیول………………………………
21
شمای 1-7 سنتز تیازول­ها از α-تیوسیانات و کتون……………………………
22
­شمای 1-8 سنتز 2-کلرو-5-کلرو متیل تیازول……………………………….
22
شمای 1-9 سنتز 5-هیدروکسی متیل تیازول…………………………………
23
شمای 1-10 سنتز تیازول­ها از α-آمینو نیتریل­ها………………………………
23
شمای 1-11 مکانیسم سنتز کوک-هلبرون……………………………………
23
شمای 1-12 سنتز 5-آمینو تیازول­ها از مشتقات دی­تیو فنیل استیک اسید……………
24
شمای 1-13 سنتز مشتقات تیازول بر پایه پیرازول……………………………
25
شمای 1- 14 سنتز تک‌ظرفی تیازول‌ها در فاز آبی……………………………
25
شمای 1- 15 سنتز تیازول از ایندانون………………………………………..
26
شمای 1- 16 سنتز تیازول با استفاده از کاتالیزگر سزیم کربنات……………………
26
شمای 1- 17 سنتز تیازول با استفاده از تیواوره نامتقارن………………………………..
 
 
صفحه
عنوان
27
شمای 1-18 سنتز مشتقات تیازول با استفاده از مشتقات کربوتیوآمید……………..
27
شمای 1-19 سنتز تیازول با استفاده از پیپیرازین تیوآمید……………………….
28
شمای 1-20 سنتز تیازول تیوسمی‌کاربازون…………………………………
29
شمای 1-21 سنتز بیس تیازول در شرایط بدون حلال……………………………
33
شمای 2-1 تهیه مشتقات بیس تیازول………………………………………..
34
شمای 2-2 تهیه مشتق مونو تیازول………………………………………….
37
شمای 2-3 مکانیسم واکنش……………………………………………….
 

صفحه
عنوان
15
شکل 1-1 تیامین (1)، سولفاتیازول (2)، ریلوزول (3)………………………
39
جدول 2-1 محصولات مونو و بیس تیازول تهیه شده..………………………
41
جدول 2-2 نتایج تعیین حساسیت باکتریها توسط سنتز شده به روشMIC..…….
چکیده:
تیازول‌ها کاربرد‌های متنوعی مانند ضد‌باکتری، ضد‌سرطان، ضد HIV، ویتامین B1، پنی‌سیلین‌ها، ضد‌آلرژی، ضد‌فشار‌خون، ضد‌التهاب و درمان شیزوفرنی دارند. در این تحقیق سنتز مشتقات جدید تیازول و بیس تیازول‌ها با اتصال‌های مختلف به روش کلیک شیمی و شیمی سبز مورد بررسی قرار گرفت. ابتدا سنتز بیس استوفنون‌ها (b3-a3) از طریق واکنش 4-هیدروکسی و 3-هیدروکسی استوفنون با اتصال‌های o-بوتیل، o-پنتیل، o-هگزیل و o-آریل در حضور K2CO3 به عنوان باز و DMF به عنوان حلال انجام شد، بعد از جداسازی و خالص‌سازی ترکیبات شناسایی شدند. سپس بیس تیازول‌ها (h4-a4) از واکنش بیس-استوفنون‌ها با برم و تیواوره در اتانول خشک تحت رفلاکس بدست آمدند. ساختار محصولات سنتز شده پس از جداسازی و خالص‌سازی با طیف‌ بینی IR،  1H NMR و C NMR 13 شناسایی شدند.

کلیدواژه: بیس تیازول، بیس استوفنون، تیواوره

فصل اول
1- مقدمه
1-1 تیازول[1]
تیازول یا 1،3-تیازول ترکیب هتروسیکلی است که دو اتم نیتروژن و گوگرد به عنوان بخشی از حلقه پنج عضوی آروماتیک آن هستند. تیازول و مشتقات آن 3،1-آزویی است که یک نیتروژن و یک هترواتم دیگر در 5 عضوی بجای نیتروژن دیگر آن جایگزین شده است. سیستم حلقه تیازول در بسیاری از ترکیبات طبیعی یافت شده است و از اهمیت بیولوژیکی ویژه‌ای برخوردار است. حلقه تیازول در تیامین[2] (1) (ویتامین B1 که برای عملکرد طبیعی و متابولیسم کربوهیدرات حیاتی است)، آنتی‌بیوتیک­های پنی‌سیلین[3] و باسیتراسین[4] وجود دارد. تیازول­ها همچنین به عنوان یک حد‌واسط در تولید بسیاری از داروهای سنتزی مثل داروی ضد میکروبی سولفاتیازول[5] (2)، داروی ضد تشنج ریلوزول[6] (3)، ضد افسردگی پرامی­پکسول[7]، داروی ضد آسم سینالوکست[8]،و همچنین قارچ­کش­ها و رنگ­ها استفاده ‌می‌شوند (شمای1-1)] 1-8[.

شکل 1-1 تیامین (1)، سولفاتیازول (2)، ریلوزول (3)

1-2 سنتز
1-2-1 سنتز تیازول­ها از ترکیبات α-هالوکربونیلو مشتقات آن (سنتزهانش[1])
متداول­ترین روش سنتزتیازول­ها روش هانش است که یک ترکیبα-هالوکربونیل (4) با تیوآمید (5) (یا تیو اوره برای سنتز مشتقات 2-آمینو) واکنش می­دهد. واکنش با حمله هسته دوستی سولفور به اتم کربن دارای هالوژن پیش می­رود. سپس حد واسط غیر حلقوی نمک α-s-آلکیل ایمینیم (7) بعد از یک انتقال پروتون، متحمل حلقه‌زایی و بدنبال آن حذف آب شده و محصول تیازول مورد نظر(6) تهیه می‌شود (شمای 1-1). این واکنش علاوه بر تیوآمیدها (5) با تیواوره­ها، تیو سمی­کاربازیدها و همچنین سایر ترکیبات حاوی ساختمان N-C=S نیز انجام می­پذیرد ]11-9[.

شمای 1-1 سنتز تیازول از روش هانش

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت


فرم در حال بارگذاری ...