برای رعایت حریم خصوصی اسامی استاد راهنما،استاد مشاور و نگارنده درج نمی شود
تکه هایی از متن به عنوان نمونه :
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده:
سازههای ساخته شده از دو پوسته سفت و قوی که با یک هسته سبک از هم جدا شدهاند،بـه عنـوان
سازههای ساندویچی شناخته میشوند.
یک واماندگی تغییر شکلی ، تغییری در ابعاد فیزیکی یا شکل قطعه است که بـرای از بـین رفـ تن یـا
تضعیف عملکرد آن کافی باشد. ترکی که نهایتاً منجر به دو یا چند تکه شدن یک جزء می شود، اصطلاحاً
شکست خوانده میشود.
هنگامیکه پانلهای ساندویچی تحت بارگذاری دینامیکی قرار میگیرند، مدهای واماندگی گوناگونی را
می توان فرض کرد . این مدها شامل تغییر شکل های الاستو -پلاستیکی شامل خمش،کمـانش، فرورفتگـی
ناشی از فشار، چین خوردگی محل اتصال پوسته و ه سته و جدایش بین هسته و پوسته میباشد.
پانل ساندویچی مانند یک تیر I شکل میباشد، ولی بر خلاف تیر در تمام جهات گسترده شده اسـت .
پوسته های پانل ساندویچی با بال تیر و هسته آن با جان تیر I شکل شباهت دارد . در پانل های ساندویچی
بر خلاف تیر استحکام خمشی در تمام صفحات XY,YZ,XZ وجود دارد . زمانیکه پانل سـاندویچی تحـت
ب

 

ارگذاری خمشی قرار م یگیرد، یکی از پوسته ها کشیده شده و پوسـته دیگـر فشـرده مـی شـود . هسـته،
پوستهها را کنار هم نگاه میدارد.

مقدمه

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت


فرم در حال بارگذاری ...