فصل اول: کلیات تحقیق

مقدمه……………………………………………………………………………………………………………….. 3

1-1 بیان مسأله…………………………………………………………………………………………………… 4

1-2. اهداف تحقیق…………………………………………………………………………………………….. 7

1-3 سوالات تحقیق…………………………………………………………………………………………….. 7

1-3-1 سوال اصلی…………………………………………………………………………………………….. 7

1-3-2 سوالات فرعی…………………………………………………………………………………………. 7

1-4 فرضیات تحقیق…………………………………………………………………………………………… 8

1-5 روش تحقیق……………………………………………………………………………………………….. 8

1-6  روش های جمع آوری اطلاعات ………………………………………………………………………. 9

1-7 جامعه آماری……………………………………………………………………………………………….. 10

1-8 حجم نمونه و روش محاسبه آن……………………………………………………………………….. 10

1-9 ابزار گردآوری داده ها ………………………………………………………………………………….. 11

1-10 قلمرو تحقیق…………………………………………………………………………………………….. 11

1-10 -1 قلمرو موضوعی تحقیق …………………………………………………………………………. 11

1-10-2 قلمرو مكانی تحقیق ………………………………………………………………………………. 11

1-10-3 قلمرو زمانی تحقیق………………………………………………………………………………… 11

1-11 روش تجزیه و تحلیل داده ها ………………………………………………………………………. 11

1-12 تعاریف عملیاتی………………………………………………………………………………………… 12

1-12-3 فناوری اطلاعات  …………………………………………………………………………………. 13

فصل دوم :ادبیات و پیشینه تحقیق

2-1 مقدمه ……………………………………………………………………………………………………….. 15

2-2 بخش دوم:توسعه اقتصادی……………………………………………………………………………… 16

2-2-1 مفاهیم رشد و توسعه ……………………………………………………………………………….. 16

2-2-2  تعاریف توسعه اقتصادی درغرب ……………………………………………………………….. 18

2-2-3  تئوریهای توسعه اقتصادی ازد یدگاه اندیشمندان …………………………………………….. 21

2-2-4  معیارهای اندازه‌گیری توسعه اقتصادی ………………………………………………………….. 27

2-3 بخش دوم : بازده سرمایه گزاری………………………………………………………………………. 29

2-3-1 مقدمه……………………………………………………………………………………………………. 29

2-3-2 سرمایه گذاری…………………………………………………………………………………………. 31

2-3-3 انواع سرمایه گذاری…………………………………………………………………………………… 31

2-3-4 محیط سرمایه گذاری…………………………………………………………………………………. 33

2-3-5 ابزار های قابل معامله…………………………………………………………………………………. 34

2-3-6 فرآیند سرمایه گذاری…………………………………………………………………………………. 35

2-3-7 بازده……………………………………………………………………………………………………… 37

2-3-8 اجزای بازده…………………………………………………………………………………………….. 37

2-3-9 عوامل مؤثر بر ریسك و بازده سرمایه گذاری در محصولات مالی……………………………. 39

2-4  پیشینه تحقیق……………………………………………………………………………………………… 47

1-2-4) تحقیقات داخلی ……………………………………………………………………………………. 47

2-2-4) تحقیقات خارجی……………………………………………………………………………………. 48

فصل سوم:روش تحقیق

3-1 مقدمه………………………………………………………………………………………………………… 56

3-2 روش تحقیق……………………………………………………………………………………………….. 57

3-2-1)  تحقیقات بنیادی…………………………………………………………………………………….. 57

3-2-2)  تحقیقات کاربردی………………………………………………………………………………….. 57

3-2-3) تحقیقات عملی………………………………………………………………………………………. 58

3-3) ماهیت و روش پژوهش……………………………………………………………………………….. 58

3-3-1) تحقیقات تاریخی……………………………………………………………………………………. 58

3-3-2) تحقیقات توصیفی ………………………………………………………………………………….. 59

3-3-3)  تحقیقات همبستگی………………………………………………………………………………… 59

3-3-4)  تحقیقات علیّ ……………………………………………………………………………………… 60

3-3-5) تحقیقات تجربی ……………………………………………………………………………………. 60

3-4 روش های جمع آوری اطلاعات ……………………………………………………………………….. 60

3-5  فرضیات تحقیق………………………………………………………………………………………….. 61

3-6 قلمرو تحقیق………………………………………………………………………………………………. 62

3-6 -1 قلمرو موضوعی تحقیق…………………………………………………………………………….. 62

3-6-2  قلمرو مكانی تحقیق…………………………………………………………………………………. 62

3-6-3  قلمرو زمانی تحقیق ………………………………………………………………………………… 63

3-7 جامعه آماری……………………………………………………………………………………………….. 63

3-8 حجم نمونه و روش محاسبه آن……………………………………………………………………….. 64

3-9 ابزار گردآوری داده‌ها……………………………………………………………………………………. 65

3-10 تعاریف عملیاتی………………………………………………………………………………………… 65

3-11 روش تجزیه و تحلیل داده‌ها…………………………………………………………………………. 67

فصل چهارم:تجزیه و تحلیل آماری

4-1 مقدمه………………………………………………………………………………………………………… 69

4-2 رویکرد فراتحلیل…………………………………………………………………………………………. 70

4-3-1 بررسی فرضیه اول……………………………………………………………………………………. 72

4-3-2 بررسی فرضیه دوم……………………………………………………………………………………. 75

4-3-3 بررسی فرضیه سوم…………………………………………………………………………………… 77

فصل پنجم: نتیجه گیری وپیشنهادها

5-1 مقدمه………………………………………………………………………………………………………… 81

5-2 یافته‌های تحقیق…………………………………………………………………………………………… 81

5-3 تفسیر و نتیجه‌گیری………………………………………………………………………………………. 83

5-4 پیشنهادها…………………………………………………………………………………………………… 85

5-5 محدودیت‌ها……………………………………………………………………………………………….. 86

منابع………………………………………………………………………………………………………………… 87

چکیده:

هدف تحقیق: هدف این مقاله بررسی رابطه توسعه اقتصادی و فناوری اطلاعات می‌باشد. امروزه رشد روزافزون فناوری اطلاعات و تاثیر چشم گیر آن در افزایش بهره وری سازمانهای دولتی و خصوصی در سطح جهان، حركت جهانی را به سمت بهره گیری از انواع مختلف موجب شده است

روش تحقیق: این پژوهش از نظر هدف کاربردی و بر اساس چگونگی بدست آوردن داده های مورد نظر می توان در زمره تحقیق توصیفی به شمار آورد. متغیرهای این پژوهش توسعه اقتصادی (درآمد سرانه، نرخ بیکاری و بهره‌وری) و استفاده از فناوری اطلاعات می‌باشد. جامعه آماری تحقیق کارکنان شرکت‌های فعال در بورس می‌باشند. که تعداد این کارکنان حدود1000 نفر می‌باشند. تعیین حجم نمونه نیز بااستفاده از فرمول (کوکران) انتخاب می شود. حجم نمونه با سطح خطای 0.05 برابر 385 می‌باشد. جهت جمع‌آوری اطلاعات از دو پرسشنامه توسعه اقتصادی (15سوالی) و فنآوری اطلاعات (10 سوال) استفاده شد. جهت آزمون فرضیات تحقیق از آزمون ضریب همبستگی پیرسون استفاده شد.

یافته ها : با توجه به نتایج تحقیق بین استفاده فناوری اطلاعات در سطح بنگاه و درآمدسرانه رابطه معناداری وجود دارد. همچنین بین استفاده فناوری اطلاعات و نرخ بیکاری رابطه معنی‌داری وجود. و با توجه به نتایج می‌توان گفت بین استفاده  فناوری اطلاعات در کشورها و بهره وری  رابطه معنی‌داری وجود دارد.

 نتیجه گیری : با توجه به نتایج تحقیق می‌توان گفت استفاده از فناوری اطلاعات موجب کاهش استفاده نیروی انسانی می شود ودر کشورهایی که دارای درآمد سرانه بیشتر هستند بیشتر کاربرد دارد. همچنین استفاده از فناوری اطلاعات موجب کاهش اتلاف وقت و کاهش هزینه‌ها و افزایش بهره‌وری می‌باشد.

کلید واژه‌ها:  فناوری اطلاعات، بهره وری، بازده ، فناوری اطلاعات، توسعه اقتصادی. 

مقدمه

فناوری اطلاعات عنصری کلیدی در حذف محدودیت زمانی و مکانی، دسترسی بهتر به اطلاعات، به روز بودن و … است. به عبارت دیگر، فناوری، روش انجام کارها را دگرگون ساخته و باعث شده، بستری که بر کاغذ بنا شده بود، به بسترهای الکترونیکی تبدیل شود. تکنولوژی اطلاعات جهان امروزی را به مثابه یک دهکده به پهنای گیتی در آورده اند. به طوری که گویا بشر کنونی گام در جهانی دیگر نهاده است. طی دو دهه پایانی قرن بیستم، سه نوآوری مهم فاکس، تلفن همراه و اینترنت نشان داده است که چگونگی گسترش ارتباطات می تواند در ایجاد بازار تولید تاثیر داشته باشد و شیوه‌های کار و زندگی مردم را تغییر دهد.(صرافی زاده و محمد زاده، 1389)

رشد مترادف واژه Growth بوده و در معنی مطلق «تغییر كمی هر متغیر در مدت مشخص» اطلاق

 

می‌گردد. مثلاً قد یك فرد طی یك سال از 150 سانتی متر به 155 سانتی متر افزایش یابد، گفته می‌شود كه قد آن شخص 5 سانتی متر رشد داشته است یا تولید گندم از 10 میلیون تن در سال قبل به 11 میلیون در سال جاری افزایش یافته است، حال اگر این معنی و مفهوم به كل تولیدات كالاها و خدمات نهایی جامعه در یك مدت معین و مشخص تعمیم داده شود، به آن «رشد اقتصادی» گویند. بنابراین «تغییر در میزان تولید كالاها و خدمات نهایی تولید شده در جامعه در یك مدت معین را رشد اقتصادی گویند». (رحمت میرزایی،1382)

توسعه مترادف واژه Development بوده و نمود ظاهری آن سطح فرهنگی بالا، رفاه نسبی و استاندارد بالای درآمد برای اكثریت عظیمی از یك جامعه است. از لحاظ مفهوم علمی توسعه، «تحول تدریجی در ساختار فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی و سیاسی جامعه است كه متضمن رشدی خودجوش، مستمر و فراگیر در تولید است.» (جمعی از نویسندگان،1382) مییر در تعریف توسعه اقتصادی می‌گوید : توسعه اقتصادی روندی است كه طی آن درآمد حقیقی سرانه در بلندمدت افزایش می‌یابد (نرخ رشد درآمد واقعی سرانه بیشتر از نرخ رشد جمعیت می‌باشد(رحمت میرزایی،1382).

امروزه رشد روزافزون فناوری اطلاعات و تاثیر چشم گیر آن در افزایش بهره وری سازمانهای دولتی و خصوصی در سطح جهان، حركت جهانی را به سمت بهره گیری از انواع مختلف موجب شده است كه كشور ما، (MIS) سیستم های اطلاعاتی به ویژه سیستم اطلاعات مدیریت نیز در مسیر این حركت قرار گیرد. این حركت در داخل كشور پیش روی خود با تحولات، موفقیت‌ها، شكست‌ها، چالش‌ها و مقاومت های فراوانی مواجه بوده است . سازمان های دولتی به عنوان یك ابزار خوب مدیریتی و موثر در امر تصمیم گیری (MIS) و خصوصی زیادی از بهره گیری نموده اند و سازمان های بیشتری هم در این فرایند از مزایای آن بی بهره مانده اند(قاضی زاده فرد،1388)

بنابراین در این پژوهش هدف این است که از بین متغیرهای متعددی که اثر آن بر پارادوکس بهره وری مورد تأیید قرار گرفته است، بر متغیر توسعه اقتصادی در سطح ملی تمرکز شده و بررسی شود کدامیک از ابعاد آن بیشترین رابطه را با پاردوکس بهره وری دارد.

1-1 بیان مسأله

توسعه اقتصادی عبارتست از رشد اقتصادی همراه با تغییرات بنیادین در اقتصاد و افزایش ظرفیت‌های تولیدی اعم از ظرفیت‌های فیزیکی، انسانی و اجتماعی. در توسعه اقتصادی، رشد کمی تولید حاصل خواهد شد اما در کنار آن، نهادهای اجتماعی نیز متحول خواهند شد. توسعه اقتصادی دو هدف اصلی دارد: اول, افزایش ثروت و رفاه مردم جامعه (و ریشه‌كنی فقر), و دوم, ایجاد اشتغال, كه هر دوی این اهداف در راستای عدالت اجتماعی است. نگاه به توسعه اقتصادی در كشورهای پیشرفته و كشورهای توسعه‌نیافته متفاوت است. در كشورهای توسعه‌یافته, هدف اصلی افزایش رفاه و امكانات مردم است در حالیكه در كشورهای عقب‌مانده, بیشتر ریشه‌كنی فقر و افزایش عدالت اجتماعی مدنظر است.

فقر و ضعف اطلاعات موجب می شود سازمان ها و شرکتها نه تنها تصویر درست و كاملی  از آینده نداشته باشند، بلكه حتی نتوا نند نقاط قوت و ضعف و وضع گذشته و موجود سازمان را درست و كامل بشناسند. در نتیجه نه میتواند هدف گذاری صحیح بکنند و نه قادرند فعالیت‌های مناسبی را برای این سازمان‌ها طراحی نمایند و در نتیجه از منابع سازمان استفاده بهینه نخواهد شد. با وجود سرمایه گذاری‌های وسیع در حوزه فناوری اطلاعات، به دلایل گوناگون اطلاع دقیقی از حاصل این سرمایه گذاری ها در دست نیست اما شواهد نشان می‌دهد ناكامی در این سرمایه گذاری ها نسبت به توفیق در آنها رایج تر بوده و در سطح سازمانی و ملی كارایی و اثر بخشی مورد انتظار از سرمایه گذاری در این زمینه به دست نیامده است. (ادوارد،2002)

شاخص های توسعه را معمولاً با میزان پیشرفت آموزش و پرورش، افزایش درآمدسرانه، میزان امید به زندگی، بهداشت عمومی، فقرزدایی و میزان دسترسی به خدمات عمومی تعریف کرده اند. (سلیمی فر،1382). در این تحقیق سه شاخص بهره‌وری و نرخ بیکاری و درآمد سرانه به عنوان شاخصه‌‌های توسعه اقتصادی مورد بررسی قرار گرفته است. با توجه به مطالبی که بیان شد لزوم بررسی ارتباط توسعه اقتصادی و استفاده از  فناوری اطلاعات در بنگاه های اقتصادی مشخص می‌گردد.

1-2 اهداف تحقیق

هدف اصلی:

بررسی ارتباط بین توسعه اقتصادی کشور و میزان استفاده بنگاه های اقتصادی از فناوری اطلاعات.

اهداف فرعی:

بررسی ارتباط بین افزایش درآمد سرانه کشورو میزان استفاده بنگاه های اقتصادی از فناوری اطلاعات.

بررسی ارتباط بین افزایش بیکاری کشور و میزان استفاده بنگاه های اقتصادی از فناوری اطلاعات.

بررسی ارتباط بین افزایش بهره وری کشور و میزان استفاده بنگاه های اقتصادی از فناوری اطلاعات.

1-3 سوالات تحقیق

1-3-1 سوال اصلی

پرسش اصلی که در این تحقیق مطرح شده است این است که، « آیا  بین توسعه اقتصادی و میزان استفاده بنگاه های اقتصادی از فناوری اطلاعات ارتباط معناداری وجود دارد؟ »

1-3-2 سوالات فرعی

بین افزایش درآمد کشورو میزان استفاده بنگاه های اقتصادی از فناوری اطلاعات ارتباط معناداری وجود دارد؟

بین افزایش نرخ بیکاری کشور و میزان استفاده بنگاه های اقتصادی از فناوری اطلاعات ارتباط معناداری وجود دارد؟

بین افزایش بهره وری کشور و میزان استفاده بنگاه های اقتصادی از فناوری اطلاعات ارتباط معناداری وجود دارد؟

1-4 فرضیات تحقیق

فرضیه اصلی:

بین توسعه اقتصادی کشور و میزان استفاده بنگاه های اقتصادی از فناوری اطلاعات ارتباط معناداری وجود دارد.

فرضیه‌های فرعی:

بین افزایش درآمد سرانه کشور و میزان استفاده بنگاه های اقتصادی از فناوری اطلاعات ارتباط معناداری وجود دارد.

بین افزایش نرخ بیکاری کشور و میزان استفاده بنگاه های اقتصادی از فناوری اطلاعات ارتباط معناداری وجود دارد.

بین افزایش بهره وری و میزان استفاده بنگاه های اقتصادی از فناوری اطلاعات ارتباط معناداری وجود دارد.

1-5 روش تحقیق

این پژوهش از نظر هدف کاربردی و بر اساس چگونگی بدست آوردن داده‌های مورد نظر می‌توان در زمره تحقیق توصیفی به شمار آورد، و چون داده‌های مورد نظر از طریق نمونه‌گیری از جامعه، برای بررسی توزیع ویژگی‌های جامعه آماری انجام می شود این تحقیق از شاخه پیمایشی [1]صورت می‌پذیرد.

1-6  روش های جمع آوری اطلاعات

جمع­آوری داده­ ها در این تحقیق ترکیبی از روش­های کتابخانه­ای و میدانی است. مطالعات کتابخانه‌ای: روش­های کتابخانه­ای در تمامی تحقیقات مورد استفاده قرار می­گیرد. در این تحقیق نیز محقق برای جمع­آوری ادبیات و سوابق موضوع از منابع فارسی و لاتین کتابخانه‌ای، مقالات، کتابهای مورد نیاز و نیز پایگاه های معتبر علمی در شبکه جهانی اینترنت استفاده و نتایج مطالعات خود را در ابزار مناسب اعم از فیش، جدول و فرم، ثبت و نگهداری کرده ودر پایان کار نسبت به طبقه ­بندی و بهره ­برداری از آن­ها اقدام نموده است.

تحقیقات میدانی: روش­های میدانی به روش­هایی اطلاق می­گردد که محقق برای گردآوری داده ناگزیر است به محیط بیرون برود و با مراجعه به افراد یا محیط و نیز برقراری ارتباط با واحد تحلیل (یعنی افراد در این پژوهش)، اطلاعات مورد نیاز خود را جمع­آوری کند. در این روش محقق می‌تواند جهت جمع آوری داده ها از پرسشنامه استاندارد استفاده نموده و یا پرسشنامه ای را با توجه به مدل، فرضیات اصلی و زیر فرضیات طراحی نموده و پس از تعیین روایی و پایایی، از آن بهره برداری نماید.

1-7 جامعه آماری

مجموعه‌ای از افراد یا اشیاء که حداقل دارای یک صفت مشترک باشند، تشکیل یک جامعه آماری را می‌دهند. این صفت مشترک را صفت مشخصه جامعه می‌نامیم که در بین تمام افراد جامعه وجود دارد. جامعه آماری تحقیق کارکنان شرکتهای فعال در بورس می باشند. که تعداد این کارکنان حدود1000نفر می باشند.

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت


فرم در حال بارگذاری ...