آزمودنیها به آزمون کوپر اسمیت پاسخ دادند. و همچنین پرسشنامه ای تهیه و در اختیار والدین آنها قرار گرفت تا نظرات خود را منعکس نمایند در ارتباط با فرزندان خود.

فرضیاتی که در این پژوهش مورد بررسی قرار گرفته در ارتباط با عزت نفس اجتماعی ، خانوادگی تحصیلی ، فرزندان دارای مادر شاغل در مقابل فرزندان دارای مادر غیرشاغل است که نتایج نشان می دهد عزت نفس فرزندان مادران شاغل بیش از عزت نفس فرزندان مادران غیرشاغل است البته در بعضی موارد مانند عزت نفس تحصیلی و والدین و در بقیه فرضیه ها تفاوتی معنادار وجود ندارد و هر دو گروه یکسان هستند.

در این پژوهش از روش علی مقایسه ای استفاده شده و شاگردان به طور تصادفی ساده انتخاب و اطلاعات از طریق نتایج آزمون کوپر اسمیت جمع آوری شده است.

(پرسشنامه در قسمت ضمائم موجود می باشد.)

 


مقدمه

« شکست و ناتوانی انسان فقط یک دلیل دارد که آن هم ایمان نداشتن به واقعیت خود است. »

 

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت


فرم در حال بارگذاری ...