(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
فهرست مطالب
عنوان صفحه
چکیده………………………………….. 1
مقدمه………………………………….. 2
فصل اول: کلیات………………………….. 3
1-1 بیان مسأله………………………….. 4
1-2 اهمیت و ضرورت تحقیق………………….. 5
1-3 اهداف تحقیق…………………………. 7
1-3-1 اهداف کلی…………………………. 7
1-3-2 اهداف جزیی………………………… 8
1-4 سوالات تحقیق…………………………. 8
1-5 فرضیه‌های تحقیق………………………. 8
1-6 تعریف واژه ها، مفاهیم و متغیرها……….. 9
1-6-1 پیگ………………………………. 9
1-6-2 دلایل خرابی پیگ ها و راه های پیشگیری از آن 10
1-6-3 معادله برنولی (معادله انرژی)………… 11
1-6-4 معادله ناویر– استوکس……………….. 11
1-6-5 معادله پیوستگی…………………….. 12
1-6-6 معادله مومنتوم…………………….. 12

1-6-7 گروه های بی بعد……………………. 13
1-6-8 قضیه باکینگهام…………………….. 14
1-6-9 نیروی شناوری………………………. 14
1-6-10 نیروی پسا و نیروی برا……………… 15
1-6-11 نرم افزار فلوئنت………………….. 15
فصل دوم: ادبیات وپیشینه تحقیق…………….. 17
2-1 مقدمه………………………………. 18
2-2 تاریخچه پژوهش……………………….. 19
2-3 چارچوب نظری تحقیق………………….. 20
2-4 مدل تحلیلی تحقیق………………………. 21
فصل سوم: روش تحقیق………………………. 23
3-1 مقدمه………………………………. 24
3-2 روش و طرح تحقیق……………………… 24
3-3 فرآیند تحقیق………………………… 25
3-4 نمونه، روش نمونه گیری و حجم نمونه……… 25
3-5 ابزار گردآوری داده ها ( اطلاعات )………. 25
3-5-1 روایی ابزار جمع آوری داده ها………… 26
3-5-2 پایایی ابزار جمع آوری داده ها……….. 26
3-6 روش گردآوری داده ها………………….. 26
3-7 روش تجزیه و تحلیل داده ها…………….. 27
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها………….. 28
4-1 مقدمه………………………………. 29
4-2 تحلیل سرعت و گرادیان فشار…………….. 30
4-3 نتایج تحلیلی و تجربی ………………… 38
4-4 بررسی اثر نیروی پسا و تنش برشی………… 41
4-5 نتایج و نمودارها…………………….. 44
4-6 بررسی اثر برا……………………….. 48
4-7 نتایج تجربی…………………………. 52
4-8 مدل های فیزیکی در فلوئنت……………… 60
4-9 معادلات پایستگی جرم…………………… 61
4-10 معادلات پایستگی مومنتوم………………. 61
4-11 مدل های اغتشاشی…………………….. 63
فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات …………. 66
5-1 تجزیه و تحلیل نتایج تحقیق…………….. 67
5-1-1 تحلیل سرعت………………………… 69
5-1-2 تحلیل فشار………………………… 73
5-1-3 بررسی تنش برشی…………………….. 78
5-1-4 بررسی نیروهای وارد برجسم……………. 82
5-1-5 بررسی نیروی پسای برشی………………. 82
5-1-6 بررسی نیروی پسای فشاری……………… 86
5-2 مقایسه نتایج با کاربرد عملی پیگ ها…….. 94
5-3 بحث و نتیجه گیری…………………….. 95
5-4 پیشنهادات…………………………… 99
5-4-1 حذف فرض شناوری در مدل سازی و حل عددی…. 99
5-4-2 بررسی اثر وزن جسم در شیب ها…………. 99
5-4-3 بررسی و طراحی پیگ ها در گذر از خم ها…. 100
5-4-4 بررسی حرکت پیگ در زمان رسوب زدایی……. 100
5-4-5 تحلیل حرکت پیگ در سیال دو فازی………. 100
5-4-6 بررسی جریان سیال در زمان پیگ رانی برای انتقال دو فاز مجزا………………………………………. 101
منابع و مآخذ……………………………. 102
فهرست منابع…………………………….. 103
چکیده‌ی انگلیسی………………………….. 1


فهرست جدول ها
عنوان صفحه
جدول 1-1 انواع خرابی های خط لوله ……………… 6
جدول 4-1 داده های تجربی برای تعیین برا سیلندر در لوله 54
جدول 4-2 داده های تجربی برای تعیین برا سیلندر درلوله و ضرایب برا……………………………………….. 58

فهرست شکل ها
عنوان صفحه
شکل 1-1 تمیز کردن خطوط لوله به وسیله پیگ ها….. 9
شکل 4-1 هندسه جسم استوانه…………………. 30
شکل 4-2 سرعت ها در مختصات متحرک……………. 31
شکل 4-3 پروفیل سرعت و توزیع فشار روی سیلندر در ناحیه حلقوی 35
شکل 4-4 نمودار تغییرات نسبت سرعت بدون بعد با نسبت قطر وعدد رینولدز 39
شکل 4-5 نمودار تغییرات گرادیان فشار بدون بعد و نسبت قطر در اعداد رینولدز مختلف…………………………… 39
شکل 4-6 وابستگی گرادیان فشار بدون بعد با اعداد رینولدز ونسبت قطرهای مختلف………………………………….. 40
شکل 4-7 افت فشار نسبی به عنوان تابعی از عدد رینولدز و نسبت قطر 40
شکل 4-8 تغییرات نیروی پسا با عدد رینولدز وK برای کره 45
شکل 4-9 نیروی پسا برحسب نسبت طول به قطر…….. 45
شکل 4-10 تابع افت فشار بر حسب نسبت قطر……… 46
شکل 4-11 تغییرات نسبت سرعت بی بعد بامیانگین سرعت سیال برای سیلندر متحرک………………………………….. 46
شکل 4-12 تغییرات نسبت سرعت بی بعد با میانگین سرعت سیال برای کره متحرک………………………………….. 47

شکل 4-13 تغییرات گرادیان فشار بی بعد با میانگین سرعت سیال برای سیلندر متحرک……………………………. 47
شکل 4-14 تغییرات گرادیان فشار بی بعد با میانگین سرعت سیال برای کره متحرک………………………………….. 48
شکل 4-15 تغییرات لقی میان سیلندر و لوله با سرعت سیال 50
شکل 4-16 پروفیل سرعت نسبی جریان……………. 51
شکل 4-17 تغییرات ضریب برا با a وk در هنگام بلند شدن سیلندر 59
شکل 4-18 تغییرات ضریب برا با a وs وK در هنگام بلند شدن سیلندر 59
شکل 5-1 میدان سرعت برای نسبت قطر 5/0 وسرعت سیال 1 متر بر ثانیه………………………………………. 72
شکل 5-2 میدان سرعت برای نسبت قطر 5/0 وسرعت سیال 3 متر بر ثانیه………………………………………. 72
شکل 5-3 میدان سرعت برای نسبت قطر 7/0 وسرعت سیال 5 متر بر ثانیه………………………………………. 72
شکل 5-4 میدان سرعت برای نسبت قطر 7/0 وسرعت سیال 7 متر بر ثانیه………………………………………. 72
شکل 5-5 میدان فشار کل نسبی برای نسبت قطر 5/0 وسرعت سیال 1 متر بر ثانیه………………………………….. 74
شکل 5-6 میدان فشار کل نسبی برای نسبت قطر 5/0 وسرعت سیال 7 متر بر ثانیه………………………………….. 74
شکل 5-7 میدان فشار کل نسبی برای نسبت قطر 7/0 وسرعت سیال 5 متر بر ثانیه………………………………….. 74
شکل 5-8 میدان فشار کل نسبی برای نسبت قطر 7/0 وسرعت سیال 7 متر بر ثانیه………………………………….. 74


فهرست نمودارها
عنوان صفحه
نمودار5-1 مقایسه پروفیل سرعت برای استوانه ثابت و نسبت قطر 5/0 در لوله 12 اینچ با سرعت سیال 1 متربرثانیه……… 70
نمودار 5-2 مقایسه

 

پروفیل سرعت برای استوانه متحرک و نسبت قطر 5/0 در لوله 12 اینچ با سرعت سیال 1 متر بر ثانیه…. 71
نمودار 5-3 تغییرات سرعت سیال در مجاورت و دور از دیواره 73
نمودار 5-4 تغییرات فشار سیال در مجاورت دیواره، نسبت قطر 5/0 وسرعت سیال 1 متر بر ثانیه………………………. 75
نمودار 5-5 تغییرات فشار سیال در مجاورت دیواره، نسبت قطر 5/0 وسرعت سیال 7 متر بر ثانیه………………………. 75
نمودار 5-6 تغییرات فشار سیال در مجاورت دیواره، نسبت قطر 5/0 وسرعت سیال 5 متر بر ثانیه………………………. 76
نمودار 5-7 تغییرات فشار سیال در مجاورت دیواره، نسبت قطر 6/0 وسرعت سیال 5 متر بر ثانیه………………………. 76
نمودار 5-8 تغییرات فشار سیال برحسب عدد رینولدز برای نسبت قطرهای مختلف 76

نمودار 5-9 تغییرات فشار بی بعد برحسب عدد رینولدز برای نسبت قطرهای مختلف 77
نمودار 5-10 تغییرات تنش برشی روی دیواره استوانه برای نسبت قطر 5/0 وسرعت 5 متر بر ثانیه……………………… 79
نمودار 5-11 تغییرات تنش برشی روی دیواره استوانه برای نسبت قطر 5/0 وسرعت 7 متر بر ثانیه……………………… 79
نمودار 5-12 تغییرات تنش برشی روی دیواره استوانه برای نسبت قطر 7/0 وسرعت 5 متر بر ثانیه……………………… 79
نمودار 5-13 تغییرات تنش برشی روی دیواره استوانه برای نسبت قطر 7/0 وسرعت 7 متر بر ثانیه……………………… 79
نمودار 5-14 تغییرات تنش برشی روی دیواره استوانه برای نسبت قطر 5/0 وسرعت 5 متر بر ثانیه……………………… 80
نمودار 5-15 تغییرات تنش برشی روی دیواره استوانه برای نسبت قطر 5/0 وسرعت 7 متر بر ثانیه……………………… 80
نمودار 5-16 تغییرات تنش برشی روی دیواره استوانه برای نسبت قطر 7/0 وسرعت 5 متر بر ثانیه……………………… 80
نمودار 5-17 تغییرات تنش برشی روی دیواره استوانه برای نسبت قطر 7/0 وسرعت 7 متر بر ثانیه……………………… 80
نمودار 5-18 تغییرات نیروی برشی باسرعت و نسبت قطر برای استوانه ثابت 83
نمودار 5-19 تغییرات نیروی برشی باسرعت و نسبت قطر برای استوانه متحرک………………………………….. 83
نمودار 5-20 تغییرات نیروی برشی با سرعت برای نسبت قطر 5/0 در حالت های سکون و حرکت استوانه………………….. 84
نمودار 5-21 تغییرات نیروی برشی با سرعت برای نسبت قطر 8/0 در حالت های سکون و حرکت استوانه………………….. 84
نمودار 5-22 تغییرات نیروی برشی با نسبت قطر برای سرعت های مختلف در حالت سکون استوانه……………………….. 85
نمودار 5-23 تغییرات نیروی برشی با نسبت قطر برای سرعت های مختلف در حالت حرکت استوانه……………………….. 86
نمودار 5-24 تغییرات نیروی فشاری (پسا فشاری) باسرعت برای نسبت قطرهای مختلف در حالت سکون جسم…………………….. 87
نمودار 5-25 تغییرات نیروی فشاری (پسافشاری) با سرعت برای نسبت قطرهای مختلف در حالت حرکت جسم…………………… 87
نمودار 5-26 تغییرات فشار سیال با سرعت 1(m/s) و نسبت قطر 7/0 در حالت سکون جسم
………………………………………. 88
نمودار 5-27 تغییرات فشار سیال با سرعت 1(m/s) ونسبت قطر 7/0 در حالت حرکت جسم…………………………………. 88
نمودار 5-28 تغییرات نیروی فشاری با نسبت قطر برای سرعت های مختلف در حالت سکون استوانه…………………….. 89
نمودار 5-29 تغییرات نیروی فشاری با نسبت قطر برای سرعت های مختلف در حالت حرکت استوانه…………………….. 89
نمودار 5-30 تغییرات ضریب نیروی برشی با عدد رینولدز برای نسبت قطرهای مختلف در حالت سکون استوانه……………….. 90

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت


فرم در حال بارگذاری ...