فهرست مطالب:

مقدمه. 1

تعریف مسئله. 1

سؤالات اصلی.. 2

سابقه و پیشینه تحقیق.. 2

ضرورت انجام تحقیق.. 3

فرضیه ها 3

هدفها و کاربردهای مورد انتظار از انجام پژوهش…. 4

بیان روش تحقیق.. 4

فصل اول : کلیات

1-1 . معنای كیهان شناسی.. 6

1-2 . تاریخچه و سیر تحولی کیهان شناسی.. 6

1-3.  معنای عالم.. 8

1-3-1. عالم در لغت… 8

1-3-2. عالم در اصطلاح كیهان شناسی.. 9

1-3-3. عالم در اصطلاح ملاصدرا 9

1-4 . مهبانگ یا انفجار بزرگ…. 10

1-5 . معنای حدوث وقدم. 11

1-5-1. حدوث در لغت… 11

1-5-2.قدم در لغت… 11

1-5-3. معنای حدوث و قدم در اصطلاح.. 12

1-5-4 . معنای حدوث و قدم در نزد ملاصدرا 12

1-5-5.  حدوث عالم.. 13

1-6 . مبادی نظریه حدوث در عالم.. 13

1-7 . زندگی نامه. 14

1-7-1. اینشتین.. 14

1-7-2. هابل.. 15

1-7-3. ملاصدرا 16

1-7-3-1. وجوه امتیازعمده حکمت فلسفی ملاصدرا 18

1-7-3-2 .روش فلسفی ملاصدرا 19

1-7-3-3 .آراء خاص او. 20

1-7-3-4. برخی از آثار ملاصدرا 20

فصل دوم : آغاز آفرینش جهان در كیهان شناسی جدید

2-1. سیمایی از جهان کنونی از منظر کیهان شناسی.. 23

2-2. جهان در کیهان شناسی قدیم.. 24

2-3. آغاز کیهان شناسی جدید. 25

2-3-1. مسئله آغاز در کیهان شناسی جدید. 26

2-4 . دلایلی بر وجود انفجار بزرگ…. 28

2-4-1.جهان در حال انبساط.. 29

2-4-1-1. طیف امواج.. 29

2-4-1-2 .پدیده دوپلر. 30

2-4-1-3 .انبساط ‌عالم‌ و قانون ‌هابل‌ 32

2-4-1-3-1 . ماهیت‌انبساط‌ 36

2-4-2. فراوانی هسته های سبك ( هلیوم و دوتریم ) 40

2-4- 3 . تابش زمینه ای كیهانی.. 43

2-4-4. نوترینو های زمینه ای.. 46

2- . 5مدلهای دیگر جهان در کیهان شناسی.. 51

2-5- .1عالم ایستای اینشتین.. 51

2-5-2  .جهان پایا 52

2-6 . برخی از اشكالات و پرسش های بدون پاسخ در مدل انفجار بزرگ…. 53

2-6-. 1 مسئله­ی توزیع ماده. 53

2-6- 2 . مسئله­ی پاد ماده. 54

2-6-3 . مسئله­ی تشكیل ساختار كهكشان ها 56

2-6-4 . مسئله­ی  افق.. 58

2-6-5 . مسئله­ی  همواری.. 59

2-7. جهان تورمی  ، موفقیت ها و مشكلات… 60

. 8-2آغاز آفرینش جهان. 64

2-.9  چگونگی تحول  عالم.. 67

2-9-1  .هندسه عالم.. 68

2-9-2 . نقش چگالی در تحول و تعیین  سرنوشت عالم.. 73

فصل سوم :  آغاز آفرینش جهان از منظر ملاصدرا

3- 1 . بررسی مسئله­ی آغاز قبل از ملاصدرا 80

3-1- 1 . بررسی مسئله­ی آفرینش در فلسفه یونان. 80

3-1-1-1. آفرینش در دوره­ی  ما قبل  سقراط.. 80

3-1-1- 2 . دوره بعد از سقراط.. 82

3-1-2 . بررسی مسئله آغاز از دیدگاه متكلمان و فیلسوفان اسلامی.. 84

3-1-2 -1. بررسی مسئله­ی  آغاز از دیدگاه متکلمان. 86

3-1-2-1-1 . تصویر حدوث عالم از دیدگاه متکلمان. 86

3-1- 2-1-2. اشکالات سخن متکلمان. 87

3-1-2-1- 3. چاره جویی متکلمان. 88

3-1-2-2 . نظرکلی فلاسفه درباره­ی  عالم.. 89

برای دانلود متن کامل پایان نامه ها اینجا کلیک کنید

3-1-2-2-1 . نظریه­ی  ابن سینا در باب عالم.. 90

3-1-2- 2-2 . دیدگاه میرداماد درباره عالم.. 94

3-2 . بررسی مسئله آغاز  از منظر ملاصدرا 97

3-2-1. رابطه­ی حدوث زمانی و آفرینش…. 97

3-2-2. جایگاه  حركت جوهری در نظام هستی شناسی صدرا 98

3-2-2-1. تبیین حرکت جوهری ملاصدرا 99

3-2-2-2. دلایل وقوع حرکت در جوهر. 99

3-2-2-3 . بررسی آیات دال بر حرکت جوهری.. 102

3-2-3. حرکت جوهری و حدوث عالم.. 105

3-2-4.  اثبات حدوث زمانی عالم از طریق حرکت جوهری.. 109

3-2-4-1.  حادث بودن جهان. 109

3-2-4-2.  حادث زمانی بودن جهان. 111

3-2-4-3. مقصود ملاصدرا از حدوث زمانی کل عالم.. 111

3-2-5. جایگاه زمان در نزد ملاصدرا 113

3-2-6.  دلایل حکما برعدم  تناهی زمان. 116

3- 2-7 . بررسی چند اشکال بر حدوث زمانی عالم.. 117

3-2-7-1 . پاسخ اشکالات… 119

3-2-8.  حدوث یا قدم ماده نخستین عالم.. 123

3- 2-9 . بررسی آغاز آفرینش جهان. 126

3-3. تفاوت حدوث ملاصدرا با نظریه تکامل داروین.. 134

فصل چهارم :نتیجه گیری و مقایسه

4 -1. بازتاب نظریه انفجار بزرگ…. 177

4-2 . نقاط مشترک و اختلاف  نظریه انفجار بزرگ و حادث زمانی عالم.. 141

4-2-1 . رویكرد هماهنگی.. 141

4-2-2. رویکرد تقابل………………………………………………………………………..  142

4-3. تأثیر نظریه انفجار بزرگ بر اثبات خدا 143

4-3-1 . اثبات  فرازمانی و فرا مكانی بودن خدا 143

4-3-2. اثبات خدا از طریق نظم موجود در جهان. 144

4-4 . تأثیر نظریه حدوث زمانی عالم بر اثبات خدا 146

پیشنهاد های برای آینده. 147

فهرست منابع و مآخذ :    148

فهرست واژگان  :     …………………………………………………………………                 156

فهرست اشکال ، فرمول ها و نمودارها
35
شکل( 2-1) . ( توصیف انبساط جهان به کمک بالن )
45
شکل( 2-2 ). ( تصویر انفجار بزرگ )
15
فرمول ( 1-1). ( نسبیت عام اینشتین، رابطه جرم و انرژی )
29
فرمول ( 2-1) . (رابطه بین فرکانس و طول موج )
32
فرمول (2- 2 ). (رابطه بین تغییر طول موج وسرعت دور یا نزدیک شدن منبع)
32
فرمول ( 2-3) . (رابطه بین تغییر طول موج و سرعت دوریا نزدیک شدن منبع ، در سرعتهای بالا)
46
فرمول ( 2-4) .( قانون هابل)
47
فرمول ( 2-5) . (قانون هابل  )
47
فرمول ( 2-6) . زمان حاصل از دور شدن كهكشانها در مسافت های مختلف)
33
نمودار( 2-1 ).( نمودار هابل ، سرعت بر حسب فاصله)
68
نمودار( 2-2 ).( شکل خطی نمودار هابل ، نمودار سرعت بر حسب فاصله)
69
نمودار( 2-3) . ( نمودار هابل در آینده وقتی فضا زمان به علت حضور ماده اندكی خمیده است )
71
نمودار( 2-4) . (نمودار فاصله – زمان وقتی خمیدگی فضا زمان 1- است )
71
نمودار( 2- 5 ). (نمودار فاصله – زمان وقتی خمیدگی فضا زمان 1+ است )
72
نمودار ( 2-6) . (نمودار فاصله –زمان وقتی خمیدگی فضا زمان ، صفر است )

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت


فرم در حال بارگذاری ...