مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………………………..  1

2-1) بیان مسأله………………………………………………………………………………………………………………………………………  1

1-3) حدود پژوهش…………………………………………………………………………………………………………………………………  2

1-4) سؤال‏‌ها و فرضیه ­ها­ی پژوهش……………………………………………………………………………………………………….   3

(5-1اهداف پژوهش……………………………………………………………………………………………………………………………….   3

(6-1  روش انجام پژوهش………………………………………………………………………………………………………………………   3

7-1) سازماندهی پژوهش………………………………………………………………………………………………………………………..   4

فصل دوم-ادبیات موضوع…………………………………………………………………………………………………………………..   5

2-1) مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………………………..   5

2-2) تعریف مفاهیم اولیه تحقیق………………………………………………………………………………………………………….    5

2-2-1) جهانی­شدن………………………………………………………………………………………………………………………………..   5

2-2-2) ابعاد جهانی­شدن……………………………………………………………………………………………………………………….    6

2-2-3) شاخص­های جهانی­شدن…………………………………………………………………………………………………………..   10

2-2-3-1) شاخص­های تركیبی…………………………………………………………………………………………………………….   10

2-2-3-2) شاخص­های غیر تركیبی………………………………………………………………………………………………………   13

2-2-4) نقد شاخص­های جهانی­شدن…………………………………………………………………………………………………….   15

2-2-5) شاخص جهانی­شدن KOF……………………………………………………………………………………………………….   17

2-2-5-1) شاخص جهانی­شدن اقتصادی KOF……………………………………………………………………………………   18

2-2-5-2) شاخص جهانی­شدن اجتماعی KOF…………………………………………………………………………………..   19

2-2-5-3) شاخص جهانی­شدن سیاسی KOF…………………………………………………………………………………….   20

2-3) تعریف تورم…………………………………………………………………………………………………………………………………….  20

2-3-1) طبقه بندی تورم……………………………………………………………………………………………………………………….­­­­­­­­­­­  20

2-3-1-1) طبقه بندی تورم بر مبنای درجه شدت…………………………………………………………………………….  20

2-3-1-2) طبقه بندی تورم بر مبنای نسبت افزایش قیمت­ها یا افزایش حجم پول…………………………..  21

2-3-1-3) طبقه بندی تورم بر مبنای متناوب و یا عارضه­ای بودن افزایش قیمت­ها …………………………  21

2-3-2) علل و ریشه ­های تورم………………………………………………………………………………………………………………. 21

2-3-2-1) علل عارضی تورم………………………………………………………………………………………………………………..  22

2-3-2-2) علل اقتصادی تورم……………………………………………………………………………………………………………… 22

4-2) نظریات مکاتب مختلف در مورد تورم………………………………………………………………………………………….  25

2-5) مبانی نظری جهانی­شدن اقتصادی و تورم………………………………………………………………………………….  27

2-6) ساز و کار­های اثر­گذاری فرایند جهانی­شدن بر تورم داخلی کشور­ها…………………………………………  29

2-6-1) جهانی­شدن، انگیزه مقامات پولی و

 

تورم………………………………………………………………………………..  29

2-6-2) یکپارچه­شدن نظام تجارت بین­الملل، کاهش نسبی برخی اقلام تجاری و تورم……………………  30

2-6-3) اثر جهانی­شدن بر حساسیت تورم نسبت به نوسانات تولید داخلی………………………………………  30

2-6-4) جهانی­شدن و اثرپذیری تورم داخلی کشورها از شکاف تولید خارجی……………………………………  31

2-7) مروری بر مطالعات تجربی……………………………………………………………………………………………………………  31

2-7-1) پژوهش‏‌های خارجی……………………………………………………………………………………………………………….  32

2-7-2) پژوهش‏های داخلی………………………………………………………………………………………………………………….  34

فصل سوم-روش تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………  38

3-1) مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………………………  38

3-2) معرفی الگوی اقتصاد­سنجی…………………………………………………………………………………………………………   38

3-3) روش پژوهش……………………………………………………………………………………………………………………………….   39

3-4) مزایای استفاده از داده­های تابلویی…………………………………………………………………………………………….   39

3-5) روش­های تخمین مدل داده­های تابلویی…………………………………………………………………………………..   40

3-6) انواع آزمون­ها………………………………………………………………………………………………………………………………   04

3-7) متغیر­های موجود در الگو…………………………………………………………………………………………………………..   41

3-8) توصیف اطلاعات…………………………………………………………………………………………………………………………   42

فصل چهارم- یافته­ های تحقیق……………………………………………………………………………………………………..   53

4-1) مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………….   53

4-2) تجزیه و تحلیل رابطه­ جهانی­شدن و تورم…………………………………………………………………………….    53

4-3) نتایج حاصل از برآورد مدل برای کشورهای منتخب………………………………………………………………    53

4-3-1) آزمون مانایی در داده‏های ترکیبی……………………………………………………………………………………….    53

4-3-2) آزمون F لیمر……………………………………………………………………………………………………………………….    54

4-3-3) آزمون هاسمن ……………………………………………………………………………………………………………………..    55

4-3-4) برآورد مدل برای کشورهای منتخب……………………………………………………………………………………    55

فصل پنجم- نتیجه­گیری و پیشنهادات………………………………………………………………………………………    57

5-1) مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………………   57

5-2) نتیجه­گیری………………………………………………………………………………………………………………………………..   58

5-3) پیشنهادها………………………………………………………………………………………………………………………………….   59

منابع و مآخذ…………………………………………………………………………………………………………………………………….   60

پیوست­ها…………………………………………………………………………………………………………………………………………..   64

پیوست الف) خروجی نرم‎افزار ایویوز حاصل از آزمون مانایی متغیرهای مدل………………………………….    64

پیوست ب) خروجی نرم‎افزار Eviews حاصل از آزمون F لیمر…………………………………………………….    65

پیوست ج) خروجی نرم‎افزار Eviews حاصل از آزمون هاسمن…………………………………………………….    65

پیوست د)خروجی نرم‎افزار Eviews حاصل از برآورد با بهره گرفتن از روش اثرات تصادفی……………..    66

چکیده­ی انگلیسی……………………………………………………………………………………………………………………………….   67

فهرست جدولها

جدول(2-1): خلاصه مطالعات تجربی انجام شده در رابطه با جهانی­شدن اقتصادی و تورم……………………   36

جدول (3-1): اطلاعات شاخص جهانی­شدن اقتصادیKOF برای کشورهای منتخب…………………………..   43

جدول (3-2): اطلاعات شاخص تورم برای کشورهای منتخب ………………………………………………………………..  44

جدول(3-3): اطلاعات میانگین تورم وشاخص جهانی­شدن اقتصادی KOF در کشورهای منتخب……..   50

جدول(4-1): نتایج آزمون ریشه واحد LLC  برای متغیرهای پژوهش………………………………………………….   54

جدول(4-2)- نتایج حاصل از آزمون F لیمر برای کشورهای منتخب…………………………………………………….   54

جدول(4-3)- نتایج حاصل از آزمون هاسمن برای کشورهای منتخب……………………………………………………   55

جدول (4-4)- نتایج حاصل از برآورد مدل برای کشورهای منتخب……………………………………………………….   55

فهرست نمودارها

نمودار (3-1): روند تورم کشور الجزایر………………………………………………………………………………………………………  45

نمودار( 3-2): روند تورم کشور بحرین………………………………………………………………………………………………………  45

نمودار (3-3): روند تورم کشور مصر………………………………………………………………………………………………………….  46

نمودار (3-4): روند تورم کشور ایران…………………………………………………………………………………………………………  46

نمودار (3-5): روند تورم کشور اردن…………………………………………………………………………………………………………  46

نمودار (3-6): روند تورم کشور کویت……………………………………………………………………………………………………….  47

نمودار (3-7): روند تورم کشور عمان……………………………………………………………………………………………………….  47

نمودار (3-8): روند تورم کشور قطر………………………………………………………………………………………………………….  47

نمودار (3-9): روند تورم کشور عربستان………………………………………………………………………………………………….  48

نمودار (3-10): روند تورم کشور سودان………………………………………………………………………………………………….  48

نمودار (3-11): روند تورم کشور تونس……………………………………………………………………………………………………  48

نمودار (3-12): روند تورم کشور امارات…………………………………………………………………………………………………..  49

نمودار (3-13): روند تورم کشور یمن………………………………………………………………………………………………………  49

نمودار (3-14): روند تورم کشور مراکش………………………………………………………………………………………………….  49

نمودار3-15) میانگین شاخص جهانی­شدن اقتصادی در کشورهای منتخب خاورمیانه و شمال آفریقا…  50

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت


فرم در حال بارگذاری ...