اردیبشت ماه 90

 

 

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :
فهرست مطالب  
عنوان        صفحه
چکیده…………………………………………………………………………………………………………………………………..
فصل اول : کلیات
مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………………
بیان مسئله………………………………………………………………………………………………………………………………
اهمیت و ضرورت تحقیق………………………………………………………………………………………………………..
هدف های پژوهش…………………………………………………………………………………………………………………
فرضیه های پژوهش………………………………………………………………………………………………………………..
متغیرها…………………………………………………………………………………………………………………………………
تعریف واژه ها و اصطلاحات…………………………………………………………………………………………………..
فصل دوم: مبانی نظری و پیشنه تحقیق
مبانی نظری…………………………………………………………………………………………………………………………..
پیشینه تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………
فصل سوم: روش تحقیق
جامعه آماری………………………………………………………………………………………………………………………….
نمونه آماری…………………………………………………………………………………………………………………………..
روش های نمونه گیری…………………………………………………………………………………………………………….
ابزار گرد آوری داده ها…………………………………………………………………………………………………………….
روش تجزیه و تحلیل داده ها…………………………………………………………………………………………………….
روش های تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………
فصل چهارم: یا فته های تحقیق
داده های توصیفی…………………………………………………………………………………………………………………
فرضیه ها…………………………………………………………………………………………………………………………….

فصل پنجم: نتیجه گیری
نتایج:…………………………………………………………………………………………………………………………………….
مقایسه نتایج پژوهش با پژوهش های

 

مشابه……………………………………………………………………………………
پیشنهادات: ……………………………………………………………………………………………………………………………
محدودیتها: …………………………………………………………………………………………………………………………..
منابع: ………………………………………………………………………………………………………………………………….
ضمایم: ………………………………………………………………………………………………………………………………

چکیده :
هدف پژوهش حاضر تعیین رابطه بررسی میزان عملکرد تحصیلی دانش آموزان دارای والدین باسودو دانش آموزان با والدین بی سواد شهرستان ایذه در سال 91-90
می باشد . این مطالعه روی 100 نمونه تصادفی خوشه ایی  انجام شد. ابزارهای مورد استفاده برای جمع آوری اطلاعات شامل پرسشنامه وضعیت میزان سوادوالدین ، آزمون های تحصیلی و موفقیت تحصیلی این گروه از دانش اموزان  ،وآزمون های ویژه ارزیابی درامد شامل شاخص توده دانش آموزان  و بود. از آزمون ضریب همبستگی پیرسون برای بررسی ارتباط بین متغیرها استفاده شد. یافته های پژوهشی نشان داد که بین وضعیت تحصیلی و سواد و بی سواد بودن والدین دانش آموزان  ارتباط معنی داری وجود داشت.
در این تحقیق دو نوع پرسشنامه یكی خاص سواد والدین  دانش آموزان  با موفقیت تحصیلی بالا و دانش آموزان با افت تحصیلی  استفاده شده است و اطلاعات جمع آوری شده در قالب جداول فراوانی و نمودارها و آزمونهای آماری توصیف و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته اند. نتایج این تحقیق نشان می دهد كه فقر خانواده مهمترین عامل افت تحصیلی دانش آموزان  وضعیت مالی والدین می باشد ..

بیان مساله :

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت


فرم در حال بارگذاری ...