1-6 روش تحقیق.. 4

1-7 گردآوری اطلاعات… 5

1-8 روش تجزیه و تحلیل اطلاعات… 5

1-9 ساختار پایان‌نامه. 6

فصل دوم: مبانی نظری و ادبیات موضوع تحقیق.. 7

2-1 مقدمه‌. 8

۲-۲ مبانی نظری پژوهش…. 9

۲-۲-۱ مزیت نسبی از دیدگاه ریکاردو. 9

۲-۲-2 مزیت نسبی از دیدگاه ساموئلسون. 10

2-2-3. سود خالص اجتماعی و هزینه منفعت اجتماعی.. 11

2-2-4 شاخص هزینه منابع داخلی.. 13

۲-۲-5 شاخص لایزنر. 15

۲-۲-6 شاخص تکامل یافته بالاسا 16

۲-۲-7 شاخص مزیت نسبی آشکارشده متقارن (SRCA) 17

۲-۳ برنامه­ریزی منطقه­ای و آمایش سرزمین.. 18

2-۳-۱ تاریخچه برنامه­ریزی در ایران. 20

2-۳-۲ ساختار برنامه­ریزی منطقه­ای در ایران. 21

2-۳-۳ جایگاه آمایش در نظام برنامه­ریزی کشور. 22

2-۳-۴ مروری بر تاریخچه و سیر تحولات آمایش سرزمین در ایران. 24

2-۳-۴-1 مطالعه­های انجام شده در ایران تا اوایل دهه 1350. 24

2-۳-۴-2 مطالعه­های ستیران.. 25

2-۳-۴-3 مطالعه­های انجام شده طرح پایه آمایش سرزمین اسلامی ایران.. 26

2-۳-۵ ضرورت انجام آمایش…. 27

2-۳-۶ زمینه‌های قانونی مطالعه­های آمایش…. 29

۲-۳-7 آمایش سرزمین و توازن منطقه­ای.. 30

2-۳-8 برنامه آمایش سرزمین و ارتباط آن با دیگر برنامه­ها 33

2-۳-9 تنگناهای برنامه­ریزی آمایش سرزمین.. 35

2-۴ آمایش سرزمین و مزیت نسبی.. 36

2-۵ مروری بر مطالعه­های تجربی.. 37

2-۵-1 مطالعه­های انجام شده در سایر کشورها 37

2-۵-2. مطالعه­های انجام شده در ایران. 38

2-۶ آشنایی مقدماتی با استان لرستان.. 40

2-6-1 موقعیت جغرافیایی.. 41

2-6-2 جمعیت… 41

2-6-3 بررسی وضعیت اقتصادی لرستان به تفکیک بخش‌های اقتصادی.. 42

2-6-3-1 کشاورزی.. 42

۲-6-3-2 صنعت… 44

2-6-3-3 معدن.. 45

2-6-3-4 بازرگانی خارجی.. 47

2-6-3-5 گردشگری.. 48

2-7 جمع‌بندی.. 50

فصل سوم: روش تحقیق.. 52

۳-1 مقدمه. 53

3-2 روش تحقیق.. 54

3-2-1 روش شناسایی مزیت نسبی ارزش افزوده­ای و پرسش‌نامه. 54

3-2-2 روش تحلیل ساختاری.. 56

3-3 وضعیت بازار کار و تولید ناخالص استان لرستان.. 59

3-3-1. بازار کار (اشتغال و بیکاری) 59

3-3-2 تولید ناخالص داخلی.. 61

3-4 جمع­بندی.. 64

فصل چهارم: تحلیل یافته‌ها. 65

\ برای دانلود متن کامل پایان نامه ها اینجا کلیک کنید

۴-1. مقدمه. 66

4-2 تحلیل یافته­ها 67

4-2-1 بررسی تغییرات ساختاری بخش­های اقتصادی استان لرستان.. 67

4-2-1 -1 یافته­های شاخص تغییرات ساختاری به تفکیک 4 بخش عمده اقتصادی.. 68

4-2-1-2 یافته­های شاخص تغییرات ساختاری به تفکیک ۱۵ بخش عمده اقتصادی.. 69

4-2-2 بررسی مزیت نسبی ارزش افزوده­ای بخش­های اقتصادی استان لرستان. 71

4-2-2-1 یافته­های مزیت نسبی ارزش افزوده­ای بخش­های اقتصادی به تفکیک 4 بخش عمده اقتصادی.. 71

4-2-2-2. یافته­های مزیت نسبی ارزش افزودهای بخش­های اقتصادی به تفکیک 15 بخش اقتصادی.. 72

4-2-2-3 یافته­های مزیت نسبی ارزش افزوده‌ای بخش­های اقتصادی به تفکیک 72 رشته فعالیت اقتصادی.. 75

4-3 جهت‌گیری آمایش در استان لرستان.. 76

4-3-1 راهبردهای بلندمدت اسناد توسعه استان لرستان. 76

4-3-2 تحلیل مقایسه­ای مزیت های منطقه­ای و جهت‌گیری‌های آمایش…. 78

4-5 جمع­بندی.. 86

فصل پنجم: خلاصه، نتایج و پیشنهادها 88

۵-1. مقدمه. 89

۵-2 خلاصه. 90

۵-3 نتیجه‌گیری.. 91

۵-4 پیشنهادها 94

پیوست­ها. 97

منابع و مأخذ.. 107

 

فهرست جداول

جدول 2-1- سهم اشتغال بخش‌های اقتصادی لرستان در برنامه سوم و چهارم و متوسط نرخ رشد سالانه ارزش افزوده بخش‌های اقتصادی در طول سال­های ۱۳۷۹-۸۳ و ۱۳۸۴-۸۸

جدول 2-2- شاخص­های کلی بخش صنعت لرستان طی برنامه­های سوم و چهارم

جدول 2-3- عملکرد شاخص­های بخش گردشگری در دوره­های ۱۳۷۹ تا ۱۳۸۳ و ۱۳۸۴ تا ۱۳۸۸

جدول 3-1- متغیرهای اشتغال و بیکاری در استان لرستان در سال­های ۸۸-۱۳۷۹ (درصد/هزار نفر)

جدول 3-2- سهم فرصت‌های شغلی اعلام شده بخش خصوصی استان لرستان در سال­های ۱۳۷۹-۸۸ (درصد)

جدول 3-3-  سهم ارزش افزوده و اشتغال بخش­های اقتصادی لرستان در سال­های 83-1379 (درصد)

جدول 3-4-  سهم ارزش افزوده و اشتغال بخش­های اقتصادی لرستان در سال­های ۱۳۸۴-۸۸ (درصد)

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت


فرم در حال بارگذاری ...