(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده                                                                                                                               1

فصل اول: کلیات تحقیق

1-1)مقدمه                                                                                                                          3

1-2)بیان مساله                                                                                                                     4

1-3)ضرورت و اهمیت تحقیق                                                                                                  5

1-4)اهداف تحقیق                                                                                                                7

1-5)فرضیه ی تحقیق                                                                                                             7

1-6)سئوال تحقیق                                                                                                                 7

1-7)تعریف مفهومی و عملیاتی متغیرهای تحقیق                                                                             8

1-8)قلمرو تحقیق                                                                                                                 8

فصل دوم: ادبیات و پیشینه تحقیق

2-1)بخش اول: ادبیات تحقیق                                                                                                   10   

2-1-1)مقدمه                                                                                                                        11

2-1-2)تقسیم بندی انواع بیمه ها                                                                                                12

2-1-3)اصول حاکم بر قراردادهای بیمه                                                                                        13

2-1-4)پوشش همگانی خدمات سلامتی                                                                                       15

2-1-5)بیمه پایه                                                                                                                    17

2-1-6)اصل 29 قانون اساسی کشور                                                                                            17

2-1-7)قانون بیمه همگانی خدمات درمانی                                                                                    18

2-1-8)خدمات سازمان تامین اجتماعی                                                                                         20

2-1-9)قانون همکاری با کمیته امداد امام خمینی                                                                             21

2-1-10)ماده 22 قانون بودجه سال 1388 کل کشور                                                                         21

2-1-11)طرح خودگردانی بیمارستان ها                                                                                       21

2-1-12)بیمارستان                                                                                                                 22

2-1-13)سیستم اطلاعات بیمارستانی                                                                                           23

2-1-14)وزارت رفاه و تامین اجنماعی                                                                                         25

2-1-15)بیمه ارتش و نیروهای مسلح                                                                                           26

2-1-16)تورم و بیمه                                                                                                               27

2-1-17)ناظرین بیمارستانی                                                                                                      28

2-1-18)واحد نظارت بر اسناد و پیگیری درآمدهای بیمارستان                                                            28

2-1-19)کسورات                                                                                                                  29

2-1-20)تخلفات پژشکی                                                                                                         30

2-1-21)ارزشیابی بیمارستان های وابسته به دانشگاه علوم پزشکی                                                       30

بخش دوم: پیشینه تحقیق                                                                                                         31

فصل سوم: روش اجرای تحقیق

3-1)مقدمه                                                                                                                         38

3-2)نوع  و روش تحقیق                                                                                                        38

3-3)جامعه و نمونه آماری                                                                                                      39

3-4)روش و ابزار گردآوری داده ها                                                                                          40

3-5)تعیین اعتبار و اعتماد علمی ابزار گردآوری اطلاعات                                                                40

3-6)روش تجزیه و تحلیل داده ها                                                                                             41

 

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل اطلاعات

4-1)مقدمه                                                                                                                          43

4-2)آزمون واریانس به تفکیک در بیمارستان های مورد تحقیق                                                           47

4-4)آزمون تحلیل واریانس برای فرضیه های تحقیق                                                                        57

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات

5-1)نتایج آزمون فرضیه                                                                                                           62

5-3)یافته های تحقیق                                                                                                              63

5-4)پیشنهادات تحقیق                                                                                                            64

5-5)محدودیت های تحقیق                                                                                                       67

منابع و مواخذ                                                                                                                   68

 

فهرست جداول و نمودارها                                                          صفحه

جداول

3-1)جامعه و نمونه مورد نظر                                                                                                          39

 

4-1) توزیع فراوانی کسورات به تفکیک و نوع خدمت                                                                             44

4-2)توزیع فراوانی کسورات متغیرها به تفکیک علت و بیمارستان                                                               45

4-3) کسورات اعمال شده در بیمارستان های مورد تحقیق                                                                        46

4-4) جدول آزمون واریانس برای تمام بیمارستان ها                                                                               47

4-5) آزمون دانکن برای تمام بیمارستان ها                                                                                          48

4-6) تحلیل واریانس بیمارستان امام خمینی                                                                                         49

4-7) آزمون دانکن بیمارستان امام خمینی                                                                                           50

4-8) تحلیل واریانس بیمارستان بوعلی                                                                                               51

4-9) آزمون دانکن بیمارستان بوعلی                                                                                                  52

4-10) تحلیل واریانس بیمارستان علوی                                                                                              53

4-11) آزمون دانکن بیمارستان علوی                                                                                                 54

4-12) تحلیل واریانس بیمارستان فاطمی                                                                                             55

4-13) آزمون دانکن بیمارستان فاطمی                                                                           56

4-14)جدول تحلیل واریانس متغیرهای تحقیق                                                             57

4-15)آزمون دانکن تک عامله متغیر دارو                                                                   58

4-16) آزمون دانکن تک عامله متغیر آزمایش                                                              58

4-17) آزمون دانکن تک عامله متغیر مشاوره                                                               59

4-18) آزمون دانکن تک عامله متغیر رادیولوژی                                                           59

4-19) آزمون دانکن تک عامله متغیرشرح عمل                                                            60

4-20) آزمون دانکن تک عامله متغیر بیهوشی                                                              60

 چکیده

امروزه مراكز بهداشتی ودرمانی بالاخص بیمارستان ها بخش عمده ای ازمنابع تخصیص یافته به فصل بهداشت ودرمان را به خود اختصاص داده اند. بنابراین كنترل این منابع به منظور استفاده صحیح و كارآمد و جلوگیری از هدر رفتن آنها از وظایف مهم مدیریت به شمارمیرود. بیمارستان ها از مهمترین مراکز ارائه دهنده خدمات درمانی هستند . بنابراین بررسی چگونگی استفاده ازامکانات ومنابع موجود در این بخش ومیزان کارایی آنها دارای اهمیت بسزایی است. تحقیق حاضر با هدف شناخت علل کسورات بیمه ای (بیمه خدمات درمانی) در پرونده ی بیماران بستری بیمارستان های دولتی اردبیل صورت گرفته است . این تحقیق از نوع توصیفی  و از شاخه مطالعات میدانی است . جامعه آماری پژوهش را پرونده های کسور خورده بیماران بستری در چهار بیمارستان دولتی شهرستان اردبیل (امام خمینی، علوی، فاطمی و بوعلی) که به تعداد 11889 پرونده را شامل شده، تشکیل می دهند. حجم نمونه به تعداد 400 پرونده در هر یک از چهار بیمارستان تعیین گردید. گردآوری داده ها با بهره گرفتن از یک چک لیست استاندارد انجام گرفت. تجزیه و تحلیل داده ها با بهره گرفتن از محاسبه آزمون تحلیل واریانس و آزمون دانکن و با بهره گرفتن از نرم افزار SPSS صورت پذیرفت. یافته ها نشان دادند تفاوت معناداری بین علل کسورات در بیمارستان ها وجود دارد. یافته ها همچنین نشان دادند که در بخش دارو، رادیولوژی و آزمایشگاه بیمارستان ها دارای بیشترین کسورات بوده است.

کلمات کلیدی: کسورات بیمه ای، بیمارستان، اردبیل

 

فصل اول 

 

کلیات تحقیق
1-1)مقدمه

امروزه حفظ و ارتقای سطح سلامت و تندرستی جامعه از امور مهم زیر بنایی، توسعه وپیشرفت جامعه در نظر گرفته شده و میل به توسعه اجتماعی، سیاسی و اقتصادی به مفهوم ارتقای سطح زندگی از اولویت های هر جامعه و آمال هر ملتی به شمار رفته و جزء لاینفک گرایش های تکامل انسانی می باشد. در عصر حاضر که سلامت انسانها از هر زمان دیگری در معرض صدمه ها و حوادث گوناگون قراردارد نقش مهم بیمارستان ها و مراکز درمانی در باز گرداندن سلامت آحاد جامعه به عنوان مراکز علمی و تخصصی در فرآیند مراقبت های درمانی بیش از پیش نمایان می شود.

در تمامی کشورها بیمارستان ها به عنوان منبعی اجتماعی حیاتی و ضروری تلقی می شوند که باید در راستای منافع جامعه اداره شوند. با عنایت به این ویژگی، مدیریت بیمارستان دارای یک مسئولیت اجتماعی برای تهیه و تدارک خدمات بهداشتی مورد نیاز در جامعه ، در سطح قابل قبولی از کیفیت و با کمترین قیمت و هزینه ی ممکن است. بین 50 تا 80 درصد منافع بهداشتی بخش دولتی در کشورهای در حال توسعه، توسط بیمارستان ها مصرف می شود. با درک بهتر و دقیقتر هزینه های مربوط به فعالیت های مختلف ، مدیران می توانند کارایی بخش ها و دپارتمان های بیمارستان و نیز خود بیمارستان را به عنوان یک کل و یک مجموعه اعتدال بخشند. همچنین راه های مربوط به هزینه ها می توانند به سیاست گذاران در تصمیم گیری درباره ی بهترین مراقبت درمانی ارائه شده در بیمارستان ها و نیز موازنه و معارضه بین خدمات پیشگیری و خدمات درمانی اولیه و ثانویه کمک کنند(محمدی و همکاران، 1392).

در وضعیت کنونی که بسیاری از بیمارستان ها در تنگنای مالی قرار دارند، کسورات بالای بیمارستانی به هیچ وجه مورد پذیرش مدیران نیست. چون این مساله باعث پایین آمدن کیفیت خدمات و در نهایت نارضایتی بیماران از بیمارستان خواهد گردید(خرمی و همکاران، 1392).

با افزایش هزینه های بخش بهداشت و درمان، سیاست گذاران بخش سلامت بر پرهزینه ترین بخش خدمات یعنی خدمات بیمارستانی تمرکز می کنند. خدمات بیمارستانی تقریبا نیمی از هزینه های کل بخش بهداشت را به خود اختصاص می دهند. بنابراین ارتقا کارایی این خدمات از طریق کاهش هزینه ها و استفاده از ظرفیت های بالقوه موسسات بهداشت و درمان ضروری به نظر می رسد(فکاری و همکاران، 1389).

 

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت


فرم در حال بارگذاری ...