عنوان                                            صفحه
چکیده 1

فصل اول: کلیات تحقیق

1-1- بیان مساله. 3

1-2- اهمیت و ضرورت انجام تحقیق.. 4

1-3- سؤالات تحقیق.. 5

1-4- اهداف… 5

1-5- تعاریف و کلیات… 6

1-6- جمع بندی و جنبه جدید بودن و نوآوری در تحقیق.. 12

فصل دوم: مروری بر ادبیات و پیشینه تحقیق

2-1- مرور منابع. 14

2-1-1- بررسی پژوهش‌های انجام شده در داخل کشور. 14

2-1-2- بررسی پژوهش‌های انجام شده در خارج از کشور. 19

فصل سوم: مواد و روش‌ها

3-1- مواد و روش‌ها 22

3-1-1- مواد. 22

3-1-1-1- رویشگاه زاگرس… 22

3-1-1-2- زیست بوم استان ایلام. 22

3-1-1-3- منطقه مورد مطالعه. 23

3-1-1-4- اقلیم. 23

3-1-1-5- زمین‌شناسی.. 25

3-2- روش انجام تحقیق.. 26

3-2-1- تهیه نقشه‌های عوامل فیزیوگرافی.. 26

3-2-2- نمونه‌بردای خاک.. 27

3-2-2-1- آزمایشات خاک.. 28

3-2-3- جامعه آماری، روش نمونه‏گیری و حجم نمونه. 28

3-2-4- متغیر‌های مورد بررسی.. 28

3-2-5- روش‌ها و ابزار تجزیه و تحلیل داده‏ها 29

فصل چهارم: نتایج

4-1- نتایج.. 31

4-1-1- تهیه نقشه عوامل فیزیوگرافی.. 31

4-2- تهیه نقشه شبکه آماربرداری.. 33

4-3- پوشش گیاهی.. 34

4-4- مشخصات رویشی توده مورد مطالعه. 34

4-4-1- آنالیز همبستگی میان خصوصیات رویشی.. 37

4-5- بررسی مشخصه‌های کمی و کیفی بادام کوهی تحت تأثیر عوامل فیزیوگرافی: 38

4-5-1- ارتفاع از سطح دریا 38

4-5-2- جهت‌های جغرافیایی.. 39

4-5-3- شیب دامنه. 40

4-6- وضعیت خاک منطقه مورد مطالعه. 42

4-6-1- بررسی وضعیت خاک در طبقات مختلف ارتفاعی.. 42

4-6-2- بررسی وضعیت خاک در جهت‌های مختلف جغرافیایی.. 42

4-6-3- بررسی وضعیت خاک در شیب‌های مختلف… 43

4-6-4- ضریب همبستگی بین متغیر‌های رویشی و خصوصیات خاک.. 44

فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری

5-1- بحث و نتیجه گیری.. 47

5-2- پیشنهادات… 49

منابع. 50

فهرست جدول‌ها
عنوان………………………………………………………………………………………………………              صفحه

جدول 1-1- لیست گیاهان شناسایی شده در تیپ Amygdalusarabica- Annual \ برای دانلود متن کامل پایان نامه ها اینجا کلیک کنید grasses 10

جدول 1-2 لیست گیاهان شناسایی شده در تیپ AmygdalusarabicQuercusbrantii- 11

جدول 4-1- لیست فلورستیک گونه‌های گیاهی منطقه مطالعاتی.. 34

جدول 4-2- نتایج اندازه‌گیری مشخصه‌‌های رویشی توده بادام کوهی.. 35

جدول 4-3- آنالیز همبستگی میان پارامتر‌های رویشی بادام کوهی منطقه مورد مطالعه. 37

جدول 4-4- نتایج تجزیه و تحلیل مشخصه‌های رویشی بادام کوهی در ارتباط با طبقات مختلف ارتفاعی  38

جدول 4-6- نتایج تجزیه و تحلیل مشخصه‌های رویشی بادام کوهی در ارتباط با جهت‌های جغرافیایی  39

جدول 4-7- مقایسه‌ی میانگین تأثیر عامل جهت دامنه بر مشخصه‌های كمی بادام کوهی.. 40

جدول 4-8- نتایج تجزیه و تحلیل مشخصه‌های رویشی بادام کوهی در ارتباط با درصد شیب   41

جدول 4-9- مقایسه‌ی میانگین تأثیر عامل شیب بر مشخصه‌های كمی بادام کوهی.. 41

جدول 4-10- مقایسه مشخصه‌های خاک در طبقات مختلف ارتفاعی.. 42

جدول 4-11- مقایسه مشخصه‌های خاک در جهات جغرافیایی.. 43

جدول 4-12- مقایسه مشخصه‌های خاک در شیب‌های مختلف… 44

جدول 4-13- ضریب همبستگی بین مشخصه‌های رویشی و خصوصیات خاک.. 45

فهرست شکل‌ها
عنوان………………………………………………………………………………………….              صفحه

شکل 1-1- نمایی از درختچه بادام کوهی در منطقه مورد مطالعه (ذخیره‌گاه بادام کلم بدره) 9

شکل 3-1- موقعیت منطقه مورد مطالعه در کشور، استان و شهرستان. 23

شکل 3-2- آمبروترمیک حوزه كلم (ایستگاه هواشناسی ایلام طی دوره‌ی آماری 1392-1370) 25

شکل 3-3- نمایی از نمونهبرداری خاک در رویشگاه مورد مطالعه. 27

شکل 4-1- نقشه مدل رقومی ارتفاعی (DEM) منطقه مورد مطالعه. 31

شکل 4-3- نقشه کلاسه‌های شیب در منطقه مورد مطالعه. 32

شکل 4-4- نقشه جهات جغرافیایی در منطقه مورد مطالعه. 32

شکل 4-5- شبکه آماربرداری 200×200 متر و نحوه قرارگیری پلاتها 33

شکل 4-6- جانمایی قطعات نمونه آماربرداری بر روی تصاویر ماهوار‌ه‌ای Google Earth. 33

شکل4-7- تعداد در هکتار گونه بادام کوهی در قطعات نمونه منطقه مورد مطالعه. 36

شکل4-8- تعداد در طبقات قطری تاج گونه بادام کوهی در منطقه مورد مطالعه. 36

شکل 4-9- تعداد در طبقات ارتفاعی گونه بادام کوهی در منطقه مورد مطالعه. 36

شکل 4-10- رابطه رگرسیونی بین قطر تاج و ارتفاع درختچه‌های بادام کوهی در منطقه مورد مطالعه 37

فهرست نمودارها
عنوان………………………………………………………………………………………………………              صفحه

نمودار 4-1- مقایسه‌ی میانگین تأثیر عامل ارتفاع از سطح دریا بر مشخصه‌های كمی بادام کوهی  39

نمودار 4-2- مقایسه‌ی میانگین تأثیر عامل جهت دامنه بر مشخصه‌های كمی بادام کوهی.. 40

نمودار 4-3- مقایسه‌ی میانگین تأثیر عامل شیب بر مشخصه‌های كمی بادام کوهی.. 41

نمودار 4-4- مقایسه مشخصه‌های خاک در طبقات مختلف ارتفاعی.. 42

نمودار 4-5- مقایسه مشخصه‌های خاک در جهات جغرافیایی.. 43

نمودار  4-6- مقایسه مشخصه‌های خاک در شیب‌های مختلف… 44

نمودار 4-7- ضریب همبستگی بین مشخصه‌های رویشی و خصوصیات خاک.. 45

چکیده
در این مطالعه، ذخیره‌گاه بادام کوهی (Amygdalus Arabica Olive) منطقه کلم شهرستان بدره در استان ایلام که یک دخیره گاه تیپیک می‌باشد، مورد بررسی قرار گرفت. ابتدا در منطقه، محدوده ذخیره‌گاه بادامک، شناسایی و پلیگون آن به ‌صورت رقومی بسته شد. در داخل محدوده‌‌های مشخص شده شبکه آماربرداری به ابعاد 200×200 متر به‌ صورت منظم- سیستماتیک تصادفی طراحی و برای اندازه‌گیری درختچه‌ها و از قطعات نمونه دایره‌ای شکل با مساحتی به روش حداقل سطح تعیین گردید. نتایج اندازه گیری مشخصه‌های کمی و کیفی نشان داد که این مشخصه‌ها در حال نوسان بوده و برای بررسی وضعیت خاک رویشگاه مورد مطالعه، برخی مشخصه‌‌های فیزیکی و شیمیایی خاک از قبیل بافت خاک، ماده آلی، کربن آلی، اسیدیته، نیتروژن کل، وزن مخصوص ظاهری و هدایت الکتریکی (Ec) در مرکز هر قطعه نمونه مورد اندازه­گیری و مطالعه قرار گرفت. مقایسه میانگین‌ها در ارتباط با مشخصه ارتفاع از سطح دریا نشان داد که در ارتفاعات پائین منطقه مورد مطالعه که اکثراً در داخل دره واقع شده بودند (طبقه ارتفاعی 1000-900 متر)، تعداد درختچه­ها، تعداد جست­ها و وضعیت شادابی دارای میانگین بیش‌تری بوده و بالعکس در ارتفاعات بالاتر (طبقه ارتفاعی 1200-1100 متر) میانگین ارتفاع درختچه­ها و قطر تاج بیش‌تر بوده است. در ارتباط با عامل فیزیوگرافی جهت دامنه نتایج نشان داد که در جهت­‌های شرقی منطقه مورد مطالعه، تعداد درختچه­ها، تعداد جست­ها و ارتفاع و قطر تاج آنها دارای میانگین بیش‌تری بوده و در جهت­‌های شمالی وضعیت شادابی درختچه­ها نسبت به دیگر جهت‌ها بهتر بوده است. نتایج بررسی خصوصیات کمی و کیفی بادام کوهی در شیب­‌های مختلف نشان داد که در طبقات شیب 60-45 درصد بیش‌‌ترین تعداد درختچه و تعداد جست گروه دیده می­شود و در مناطق کم شیب از تعداد درختچه کاسته می­شود. در کلاسه‌‌های شیب 45-30 درصد ارتفاع، قطر تاج و وضعیت شادابی درختچه­‌های بادام کوهی از میانگین بالاتری برخوردار است.

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت


فرم در حال بارگذاری ...