فهرست مطالب

چکیده. ج

فصل اول.. 1

1-1- مقدمه. 2

1-2- بیان مساله. 3

1-3- ضرورت تحقیق.. 5

1-4- اهداف تحقیق.. 7

1-4-1- اهداف کلی.. 7

1-4-2- اهداف جزئی.. 7

1-5- فرضیه های تحقیق.. 7

1-5-1- فرضیه اصلی.. 7

1-5-2- فرضیه های فرعی.. 8

1-6- قلمرو تحقیق.. 8

1-7- تعریف متغیرهای تحقیق.. 9

1-7-1- تعریف مفهومی متغیرهای تحقیق.. 9

1-7-2- تعریف عملیاتی متغیرهای تحقیق.. 10

فصل دوم. 12

2-1 مقدمه. 13

2-2 مبانی نظری.. 14

2-2-1 کارآفرینی.. 14

2-2-1-1 ویژگی های سازمان های کارآفرین.. 19

2-2-1-2 کارآفرینی سازمانی.. 19

2-2-1-3 تعاریف کارآفرینی سازمانی.. 19

2-2-1-4 الگوهای کارآفرینی سازمانی.. 21

2-2-1-5 ابعاد کارآفرینی سازمانی.. 21

2-2-1-6 عوامل مؤثر بر کارآفرینی سازمانی.. 22

2-2-1-7 ویژگی های کارآفرینان.. 22

2-2-1-8 مهارت های کارآفرینی.. 29

2-2-2 بهره وری.. 34

2-2-2-1 بهره وری چیست؟. 34

2-2-2-2  تعریف بهره وری.. 34

2-2-2-3  جریان تکامل مفهوم بهره وری در اقتصاد. 36

2-2-2-4 دیدگاههای مختلف در مورد بهره وری.. 37

2-2-2-5 انواع شاخصهای اصلی بهره وری.. 40

2-2 -2-6 مزایا و محدودیتهای کاربردی.. 40

2-2 -2-7 مدلها و رویکردهای بهبود بهره وری.. 43

2-2 -2-8 مدل جامع مدیریت عوامل موثر بر بهره وری نیروی انسانی.. 46

2-2 -2-9 اهمیت بهره وری.. 50

2-2 -2-10 عوامل پنج گانه مؤثر بر بهره وری.. 50

2-2 -2-11 شاخصهای ارزیابی بهره وری نیروی کار. 52

2-2-2-12  نقش منابع انسانی و نیروی کار. 54

2-2 -2-13 بهره وری و راهبرد منابع انسانی.. 55

2-2 -2-14 توسعه منابع انسانی.. 55

2-2 -2-15 عوامل مؤثر بر بهره وری نیروی کار. 57

2-2 -2-16 عوامل موثر بر بهره وری نیروی کار به منظور ارائه مدلهای مربوطه. 59

2-2 -2-17 تأثیر حقوق و دستمزد بر بهره وری.. 63

2-2 -2-18 مشارکت و بهره وری.. 64

2-2 -2-18-1 مدیریت مشارکتی.. 64

2-3 پیشینه تجربی.. 65

2-3-1پیشینه داخلی.. 65

2-3-2پیشینه خارجی.. 70

2-4- چهارچوب مفهومی پژوهش… 75

2-5-خلاصه فصل.. 78

فصل سوم. 79

3-1- مقدمه. 80

3-2- روش تحقیق.. 80

3-3- جامعه آماری.. 81

3-4- شیوه نمونه گیری و حجم نمونه. 81

3-5- روشهای گردآوری اطلاعات… 82

3-6-  پرسشنامه. 83

3-7- اجزای پرسشنامه. 84

3-8- روایی پرسشنامه. 85

3-9- پایایی.. 85

3-10- روشهای آماری مورد استفاده. 87

3-11- خلاصه فصل.. 89

 

فصل چهارم. 90

4-1- مقدمه. 91

4-2- تجزیه و تحلیل داده ها. 91

4-2-1- تحلیلهای توصیفی.. 92

4-2-2- تجزیه و تحلیل استنباطی.. 97

4-2-2-1-  بررسی فرض نرمال بودن داده ها. 98

4-2-2-2- آزمون فرضیه ها. 99

4-2-2-2-1- آزمون فرضیه اصلی.. 99

4-2-2-2-2- آزمون فرضیه اول فرعی.. 100

4-2-2-2-3- آزمون فرضیه دوم فرعی.. 101

4-2-2-2-4- آزمون فرضیه سوم فرعی.. 102

4-2-2-2-5- آزمون فرضیه چهارم فرعی.. 103

4-2-2-2-6- آزمون فرضیه پنجم فرعی.. 104

4-2-2-2-7- آزمون فرضیه ششم فرعی.. 105

4-2-2-2-8- آزمون فرضیه هفتم فرعی.. 106

4-2-2-2-9- آزمون فرضیه هشتم فرعی.. 107

4-2-2-2-10- یافته های جانبی.. 108

4-3-خلاصه فصل.. 116

فصل پنجم.. 117

5-1- مقدمه. 118

5-2- نتایج حاصل از فرضیه ها. 118

5-2-1- نتیجه حاصل از فرضیه اصلی.. 118

5-2-2- نتیجه حاصل از فرضیه فرعی اول.. 119

5-2-3- نتیجه حاصل از فرضیه فرعی دوم. 119

5-2-4- نتیجه حاصل از فرضیه فرعی سوم. 119

5-2-5- نتیجه حاصل از فرضیه فرعی چهارم. 120

5-2-6- نتیجه حاصل از فرضیه فرعی پنجم.. 120

5-2-7- نتیجه حاصل از فرضیه فرعی ششم.. 121

5-2-8- نتیجه حاصل از فرضیه فرعی هفتم.. 121

5-2-9- نتیجه حاصل از فرضیه فرعی هشتم.. 121

5-3- نتیجه گیری.. 123

5-4- کاربرد و پیشنهادات… 125

5-4-1- پیشنهادات به مدیران شرکت… 125

5-4-2- پیشنهادات به محققین آتی.. 126

5-5- محدودیت های تحقیق.. 126

پیوست… 128

منابع و مآخذ.. 138

 

 

 

 

فهرست جداول

جدول2-1: مهارت­های کارآفرینی و میزان اهمیت هر کدام از آنها ……………………………………………………………………………….29

جدول2-2: مهارت های فنی …………………………………………………………………………………………………………………………………..31

جدول 2-3: مهارت های مدیریتی …………………………………………………………………………………………………………………………. 32

جدول2-4: مهارت های کارآفرینی ………………………………………………………………………………………………………………………… 32

جدول2-5: مهارت های بلوغ شخصیتی ……………………………………………………………………………………………………………………33

جدول 3-1- انتخاب حجم نمونه ……………………………………………………………………………………………………………………………82

جدول 3-2- طیف لیکرت ……………………………………………………………………………………………………………………………………..84

جدول 3-3- اجزای پرسشنامه به تفکیک هر بعد ………………………………………………………………………………………………………84

جدول 3-5- پایایی پرسشنامه به تفکیک هر بعد ……………………………………………………………………………………………………….86

جدول 4-1- فراوانی نمونه تحقیق بر حسب جنسیت ………………………………………………………………………………………………..92

جدول 4-2- فراوانی نمونه تحقیق بر حسب نوع قرارداد ……………………………………………………………………………………………93

جدول 4-3- فراوانی نمونه تحقیق بر حسب تحصیلات …………………………………………………………………………………………….94

جدول 4-4- فراوانی نمونه تحقیق بر حسب سابقه ……………………………………………………………………………………………………95

جدول 4-5- فراوانی نمونه تحقیق بر حسب سن ………………………………………………………………………………………………………96

جدول 4-6- آزمون بررسی نرمال بودن داده­ها ………………………………………………………………………………………………………….98

جدول4-7- آزمون بررسی رابطه بهره وری و مهارت های کارآفرینانه ……………………………………………………………………….100

جدول4-8- آزمون بررسی رابطه بهره وری و ریسک پذیری  …………………………………………………………………. ………………101

جدول4-9- آزمون بررسی رابطه بهره وری و کانون کنترل ……………………………………………………………………………………….102

جدول4-10- آزمون بررسی رابطه بهره وری و نیاز به موفقیت …………………………………………………………………………………103

جدول4-11- آزمون بررسی رابطه بهره وری و سلاست فکری …………………………………………………………………………………104

جدول4-12- آزمون بررسی رابطه بهره وری و عملگرایی ………………………………………………………………………………………..105

جدول4-13- آزمون بررسی رابطه بهره وری و تحمل ابهام ………………………………………………………………………………………106

جدول4-14- آزمون بررسی رابطه بهره وری و رویاپردازی ………………………………………………………………………………………107

جدول4-15- آزمون بررسی رابطه بهره وری و چالش طلبی …………………………………………………………………………………….108

جدول 4-16-  آزمون مقایسه میانگین یک جامعه برای مهارت های کارآفرینی و ابعاد آن …………………………………………….109

جدول 4-17-  آزمون مقایسه میانگین دو جامعه برای مهارت های کارآفرینی و بهره وری …………………………………………..113

جدول 4-18-  آزمون مقایسه میانگین دو جامعه برای ابعاد مهارت های کارآفرینانه ……………………………………………………114

 

 

فهرست اشکال و نمودار

شکل 1-1- مدل مفهومی تحقیق ……………………………………………………………………………………………………………………………..4

شکل 2-1: فرایند کارآفرینی از نظر فرهنگی و صفرزاده ……………………………………………………………………………………………..22

شکل2-2: بهره­وری از دیدگاه سیستمی ……………………………………………………………………………………………………………………37

شکل 2-3 : مدل گودوین در مورد بهبود بهره­وری …………………………………………………………………………………………………….44

شکل 2-4: مدل هرشاور و راش ……………………………………………………………………………………………………………………………..45

شکل 2-5 : مدل جامع مدیریت یهره­وری نیروی انسانی …………………………………………………………………………………………….47

شکل2-6: عوامل موثر بر بهره­وری ………………………………………………………………………………………………………………………….61

شکل 2-7- مدل مفهومی تحقیق …………………………………………………………………………………………………………………………….77

نمودار 4-1- فراوانی نمونه تحقیق بر حسب جنسیت ………………………………………………………………………………………………..93

نمودار 4-2- فراوانی نمونه تحقیق بر حسب نوع قرارداد ……………………………………………………………………………………………94

نمودار 4-3- فراوانی نمونه تحقیق بر حسب تحصیلات …………………………………………………………………………………………….95

نمودار 4-4- فراوانی نمونه تحقیق بر حسب سابقه ……………………………………………………………………………………………………96

نمودار 4-5- فراوانی نمونه تحقیق بر حسب سن ………………………………………………………………………………………………………97

 

 

 

 

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت


فرم در حال بارگذاری ...