دانلود متن کامل پایان نامه اثربخشی طرحواره درمانی بر تنیدگی تحصیلی و رضایت از زندگی تحصیلی
 

دانشگاه آزاد اسلامی
واحد کرمانشاه
دانشکده تحصیلات تکمیلی
پایان نامه جهت دریافت درجه کارشناسی ارشد رشته روانشناسی عمومی (M.A)
 
عنوان
اثربخشی طرحواره درمانی بر تنیدگی تحصیلی و رضایت از زندگی تحصیلی
استاد راهنما
دکتر کیوان کاکابرائی
برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست  مطالب

        عنوان                  صفحه

چکیده 1

فصل یکم: مقدمه پژوهش

1-1- مقدمه. 3

2-1- بیان مساله. 6

3-1- ضرورت پژوهش…. 10

1 – 4 – اهداف پژوهش…. 14

5 -1- فرضیه‏های پژوهش: 15

6- 1- تعاریف مفهومی و عملیاتی پژوهش…. 15

6-1-1-تعاریف مفهومی.. 15

6-1-2- تعاریف عملیاتی متغیرها: 16

طرحواره درمانی: 16

فصل دوم: پیشینه پژوهش

2-1- طرح واره 18

2-2- ضرورت پدیدآیی طرحواره درمانی.. 20

2-3- تعریف یانگ از طرحواره 21

2-4- تدوین طرحواره درمانی.. 21

2-5- تاریخچه سازه طرحواره 22

2-6- کنش‌های طرحواره 22

2-7- تداوم طرحواره 23

2-8- ترمیم طرحواره 23

2-9-چارچوب نظری مدل مبتنی بر طرحواره 24

2-10- ویژگیهای طرحواره‌های‌‌ناسازگار اولیه. 25

2-11- عملکردهای طرحواره 27

2-12- تداوم طرحواره 27

2-13- بهبود طرحواره 28

2-14- پاسخ‌ها و راهبردهای مقابله‌ای ناسازگار. 29

2-15- اجتناب از طرحواره 30

2-16- تسلیم شدن در برابر طرحواره 30

2-17-پاسخ‌های مقابله‌ای.. 31

2-18- سبک‌های طرحواره 32

2-19- جبران افراطی طرحواره 33

2-20- تجارب اولیه زندگی.. 34

2-21- خلق و خوی هیجانی.. 37

2-22- طرحواره‌های ناسازگار اولیه. 38

2-23- تجربه‌های اولیه زندگی.. 38

2-24- سرشت هیجانی.. 39

2-25- جنسیت… 45

2-26- تنیدگی تحصیلی.. 46

2-27- رضایت از زندگی تحصیلی.. 52

\ برای دانلود متن کامل پایان نامه ها اینجا کلیک کنید

2-28- پیشینه‌ی پژوهش…. 56

2-28-1-  خارج از کشور: 56

2-28-2- داخل کشور. 63

فصل سوم: روش پژوهش

3-1- روش : 67

3-2- جامعه، نمونه و روش نمونه‌گیری.. 68

3-2-1- جامعه. 68

3-2-2- گروه نمونه و شیوهی گزینش آن. 68

3-3- ابزار گرد‌آوری اطلاعات… 68

3-3-1- فهرست تنیدگی دوران دانشجویی : 68

3-3-2 – مقیاس چند بعدی رضایت از زندگی دانشجویی: 69

3-3-3-  فرم کوتاه پرسشنامه طرحواره‌های‌ یانگ (YSQ-SF). 70

3-4- روش اجرا 71

3-5- روش تجزیه وتحلیل داده‌ها 74

فصل چهارم:یافته‌های پژوهش

4-1- یافته‌های پژوهشی.. 76

4-1-1- یافته‌های توصیفی.. 76

4-1-2- یافته‌های مربوط به فرضیه‌های پژوهش…. 79

فصل پنجم:بحث و نتیجه‌گیری

5-1- بحث و نتیجه گیری.. 84

5-1-1- فرضیه اول پژوهش: 84

5-1-2- فرضیه دوم پژوهش: 86

5-2- محدودیتهای پژوهش…. 88

5-3- پیشنهادهای پژوهشی.. 88

5-4- پیشنهادهای کاربردی.. 89

منابع.. 90

پیوست‌ها 104

چکیده

در این پژوهش، اثربخشی طرحواره درمانی بر تنیدگی تحصیلی و رضایت از زندگی تحصیلی دانشجویان دانشگاه علوم و تحقیقات کرمانشاه مورد بررسی قرارگرفته­است. پژوهش حاضر از نوع نیمه آزمایشی است. در این پژوهش با استفاده از روش نمونه­گیری هدفمند، تعداد 39 دانشجوی دارای تنیدگی تحصیلی انتخاب شدند. که به دو گروه آزمایش و گواه تقسیم شدند. دادههای پژوهش با استفاده از پرسشنامه­های فهرست تنیدگی دوران دانشجویی گادزلا،  مقیاس چند بعدی رضایت از زندگی دانشجویی هبنر، و فرم کوتاه پرسشنامه طرحواره‌های‌ یانگ (YSQ-SF) گردآوری شد. برای تجزیه و تحلیل دادهها، از تحلیل کوواریانس چند متغیری استفاده گردید. نتایج پژوهش نشان داد که طرحواره درمانی می‌تواند باعث کاهش تنیدگی تحصیلی (04/0p<  و  48/9f=  ) و نیز افزایش رضایت از زندگی دانشجویی(01/0p<  و  91/13f= ) دانشجویان شود.

کلید واژه‌­ها : طرحواره درمانی،  رضایت از زندگی تحصیلی ، تنیدگی تحصیلی

1-1- مقدمه

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت


فرم در حال بارگذاری ...