فهرست مطالب:

چکیده                                                                                                                            1

فصل اول ـ کلیات تحقیق                                                                                                   2

1 ـ 1                 مقدمه                                                                                                     2

1 ـ 2                 بیان موضوع تحقیق                                                                                    4

1 ـ 3                 طرح مسأله ی تحقیق                                                                                  4

1 ـ 4                 ضرورت و اهمیت تحقیق                                                                            5

1 ـ 5                 اهداف تحقیق                                                                                           6

1 ـ 6                 سؤالات تحقیق                                                                                         7

1 ـ 7                 تعریف عملیاتی واژه ها                                                                              7

1 ـ 8                روش کلی تحقیق                                                                                      9

1 ـ 9                قلمرو تحقیق                                                                                            9

1 ـ 10           ساختار تحقیق                                                                                              9

فصل دوم ـ مبانی نظری و پیشینه ی تحقیق                                                                            11

2 ـ 1                پیشگفتار                                                                                                            11

2 ـ 2                 مبانی و مفاهیم نظری                                                                                 12

2 ـ 2 ـ 1           اطلاعات ( جایگاه اطلاعات در سازمان )                                                        12

2 ـ 2 ـ 2           اطلاعات مورد نیاز در مورد رویدادها                                                             13

2 ـ 2 ـ 3           تعریف سیستم و اطلاعات حسابداری                                                             14

2 ـ 2 ـ 4           مربوط بودن اطلاعات حسابداری در تصمیم گیری                                            15

2 ـ 2 ـ 5           نقش ذهنیت تصمیم گیرنده از مفهوم حسابداری                                                            16

2 ـ 2 ـ 6           طبقه بندی تصمیم گیرندگان                                                                                    19

2 ـ 2 ـ 7           اطلاعات غیر حسابداری                                                                             21

2 ـ 2 ـ 8           تئوری اقتصادی اطلاعات                                                                            22

2 ـ 2 ـ 9           موانع فنی عدم استفاده مدیران از اطلاعات حسابداری                                        22

2 ـ 2 ـ 10          موانع فنی مربوط به كاركنان در عدم ارائه اطلاعات حسابداری مدیریت                  26

2 ـ 2 ـ 11          موانع فرهنگی عدم استفاده مدیران از اطلاعات حسابداری مدیریت                                    30

2 ـ 2 ـ 12          موانع رفتاری عدم استفاده مدیران از اطلاعات حسابداری                                                33

2 ـ 3                 پیشینه تحقیق                                                                                           36

2 ـ 3 ـ 1           مرور تحقیقات داخلی                                                                                 36

2 ـ 3 ـ 2           مرور تحقیقات خارجی                                                                               40

فصل سوم ـ روش ( متدولوژی ) تحقیق                                                                                  51

3 ـ 1                 پیشگفتار                                                                                                 51

3 ـ 2                 روش کلی تحقیق                                                                                      52

3 ـ 3                 تعریف جامعه ی آماری                                                                              52

3 ـ 4                 تعریف نمونه و کفایت آن                                                                           52

3 ـ 5                 روش نمونه گیری و دلیل انتخاب                                                                  53

3 ـ 6                 روش های گرد آوری داده ها و کاربرد                                                           53

3 ـ 7                 ابزار تحقیق و کاربرد                                                                                 54

3 ـ 8                 پایایی و روایی پرسش نامه                                                                          54

3 ـ 8 ـ 1           روایی پرسش نامه                                                                                     55

3 ـ 8 ـ 2           پایایی پرسش نامه                                                                                     56

3 ـ 9                 روش ها و ابزار تجزیه و تحلیل داده ها                                                          57

3 ـ 9 ـ 1           روش های آماری                                                                                      57

3 ـ 9 ـ 2           سایر روش ها                                                                                          58

3 ـ 9 ـ 3           مدل تحقیق                                                                                              64

3 ـ 9 ـ 4           نرم افزارهای مورد استفاده                                                                           64

فصل چهارم ـ یافته های تحقیق                                                                                          65

4 ـ 1                 پیشگفتار                                                                                                 65

4 ـ 2                 توصیف جامعه آماری                                                                                66

4 ـ 2 ـ 1           توصیف اطلاعات جمعیت شناختی پرسش نامه                                                 66

4 ـ 3                 توصیف یافته ها                                                                                       69

4 ـ 4                 تحلیل هم خوانی نظرات                                                                             70

4 ـ 4 ـ 1           تحلیل هم خوانی نظرات مدیران با سمت های مختلف                                        70

4 ـ 4 ـ 2           تحلیل هم خوانی نظرات مدیران با سطح تحصیلات متفاوت                                72

4 ـ 5                 تحلیل عوامل                                                                                           74

4 ـ 5 ـ 1           سنجش تأثیر عوامل                                                                                   74

4 ـ 5 ـ 1 ـ 1      سنجش تأثیر عوامل فنی                                                                              74

4 ـ 5 ـ 1 ـ 2      سنجش تأثیر عوامل رفتاری                                                                         75

4 ـ 5 ـ 1 ـ 3      سنجش تأثیر عوامل فرهنگی                                                                                    76

 

4 ـ 5 ـ 2           رتبه بندی و ضریب اهمیت موانع اصلی با روش FAHP                                      77

4 ـ 5 ـ 3           رتبه بندی و ضریب اهمیت شاخص ها با روش FAHP                                       81

4 ـ 5 ـ 3 ـ 1      رتبه بندی و ضریب اهمیت شاخص های فنی                                                   81

4 ـ 5 ـ 3 ـ 2      رتبه بندی و ضریب اهمیت شاخص های رفتاری                                               84

4 ـ 5 ـ 3 ـ 3      رتبه بندی و ضریب اهمیت شاخص های فرهنگی                                              85

4 ـ 5 ـ 4           جمع بندی ساختار سلسله مراتبی                                                                   87

فصل پنجم ـ تلخیص ، نتیجه گیری و پیشنهادات                                                                     89

5 ـ 1                 پیشگفتار                                                                                                 89

5 ـ 2                 پاسخ به سؤالات پژوهش                                                                            90

5 ـ 2 ـ 1           پاسخ به سؤال فرعی اول                                                                             90

5 ـ 2 ـ 2           پاسخ به سؤال فرعی دوم                                                                             91

5 ـ 2 ـ 3           پاسخ به سؤال فرعی سوم                                                                            91

5 ـ 2 ـ 4           پاسخ به سؤال فرعی چهارم                                                                          92

5 ـ 2 ـ 5           پاسخ به سؤال فرعی پنجم                                                                           93

5 ـ 2 ـ 6           پاسخ به سؤال اصلی تحقیق                                                                          94

5 ـ 3                 مقایسه با نتایج تحقیقات مشابه                                                                     95

5 ـ 4                 نتیجه گیری                                                                                              96

5 ـ 4 ـ 1           نتایج مربوط به متغیرهای جمعیت شناختی                                                       96

5 ـ 4 ـ 2           موانع بکارگیری اطلاعات حسابداری کافی بر تصمیم گیری مدیران                                   96

5 ـ 4 ـ 3           نتایج حاصل از تحلیل هم خوانی نظرات                                                         97

5 ـ 5                 پیشنهادات                                                                                               98

5 ـ 5 ـ 1           پیشنهادات کاربردی مبتنی بر نتایج تحقیق                                                       98

5 ـ 5 ـ 2           پیشنهادات برای تحقیقات آتی                                                                      99

5 ـ 6                 محدودیت های تحقیق                                                                                100

فهرست منابع                                                                                                                   101

پیوست ها                                                                                                                       106

پرسش نامه                                                                                                                      107

چکیده انگلیسی                                                                                                                113

2 ـ 1                 جدول جمع بندی سوابق تحقیق                                                                    44

3 ـ 1                 محاسبه آلفای کرونباخ برای 19 سؤال پرسش نامه به صورت کلی                 57

3 ـ 1                 محاسبه آلفای کرونباخ برای تک تک سؤالات پرسش نامه                                   57

4 ـ 1                 آمار توصیفی متغیرهای سن و سابقه خدمت                                                    66

4 ـ 2                 جدول فراوانی اعضای جامعه آماری بر حسب سن                           66

4 ـ 3                 جدول فراوانی اعضای جامعه آماری بر حسب جنسیت                             67

4 ـ 4                 جدول فراوانی اعضای جامعه آماری بر حسب مدرک تحصیلی                 68

4 ـ 5                 جدول فراوانی اعضای جامعه آماری بر حسب سمت                                       69

4 ـ 6                 بررسی دیدگاه های کارمندان با سمت های مختلف                                            71

4 ـ 7                 محاسبات تحلیل عوامل با سمت های مختلف                                                   71

4 ـ 8                 بررسی دیدگاه های کارمندان با سطح تحصیلات مختلف                                                72

4 ـ 9                 محاسبات تحلیل عوامل با سطح تحصیلات مختلف                                           73

4 ـ 10               تعاریف عملیاتی متغیر مستقل سؤال اول                                                         74

4 ـ 11               فراوانی پاسخ به سؤالات سؤال اول                                                               74

4 ـ 12               شاخص های متغیر عوامل رفتاری                                                                  75

4 ـ 13               فراوانی پاسخ به سؤالات سؤال دوم                                                               75

4 ـ 14               شاخص های متغیر عوامل فرهنگی                                                               76

4 ـ 15               فراوانی پاسخ به سؤالات سؤال سوم             76

4 ـ 16               اعداد فازی متناظر با ارجحیت‌ها درمقایسات زوجی                                          77

4 ـ 17               تعیین درجه اهمیت موانع اصلی از دید پاسخگوی اول                                         78

4 ـ 18               ماتریس مقایسات زوجی فازی عوامل اصلی از دید پاسخگوی اول           78

4 ـ 19               اولویت بندی عوامل اصلی با بهره گرفتن از روش FAHP                                         81

4 ـ 20               تعیین درجه اهمیت شاخص های موانع فنی                                                      82

4 ـ 21               اولویت بندی شاخص های موانع فنی با بهره گرفتن از روش FAHP      83

4 ـ 22               تعیین درجه اهمیت شاخص های موانع رفتاری                                                 84

4 ـ 23               اولویت بندی شاخص های موانع رفتاری با بهره گرفتن از روش FAHP                        85

4 ـ 24               تعیین درجه اهمیت شاخص های موانع فرهنگی                                                86

4 ـ 25               اولویت بندی شاخص های موانع رفتاری با بهره گرفتن از روش FAHP                        86

4 ـ 26               فراوانی پاسخ به سؤالات عوامل اصلی             87

4 ـ 27               فراوانی پاسخ به سؤالات تحقیق             88

5 ـ 1                 اولویت بندی شاخص های عوامل فنی                                                            92

5 ـ 2                 اولویت بندی شاخص های عوامل رفتاری                                                        92

5 ـ 3                 اولویت بندی شاخص های عوامل فرهنگی                                                       93

5 ـ 4                 درجه اهمیت شاخص های عوامل فنی                                                            93

5 ـ 5                 درجه اهمیت شاخص های عوامل فرهنگی                                                       94

5 ـ 6                 درجه اهمیت شاخص های عوامل رفتاری                                                       94

5 ـ 7                 جدول نهایی تحقیق                                                                                   97

پ ـ 1               اولویت بندی و تعیین درجه اهمیت هر یک از موانع اصلی                                   109

پ ـ 2               اولویت بندی و تعیین درجه اهمیت شاخص های عوامل فنی                         110

پ ـ 3               اولویت بندی و تعیین درجه اهمیت شاخص های عوامل رفتاری                 111

پ ـ 4               اولویت بندی و تعیین درجه اهمیت شاخص های عوامل فرهنگی             112

3 ـ 1           تقاطع 1M و 2M                                                                                            62

4 ـ 1           وضعیت افراد پاسخ دهنده بر حسب سن                                                                67

4 ـ 2           وضعیت افراد پاسخ دهنده بر حسب جنسیت                                                          67

4 ـ 3           وضعیت افراد پاسخ دهنده بر حسب مدرک تحصیلی              68

4 ـ 4           خروجی نرم افزار Expert Choice اولویت بندی نهایی شاخص های موانع فنی              83

4 ـ 5           خروجی نرم افزار Expert Choice اولویت بندی نهایی شاخص های موانع رفتاری          85

4 ـ 6           خروجی نرم افزار Expert Choice اولویت بندی نهایی شاخص های موانع فرهنگی        86

چکیده

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت


فرم در حال بارگذاری ...