برای آزمون فرضیه اول از مدل رگرسیونی و روش تفاضل میانگین ها استفاده شده است، بدین صورت که:
پایان نامه
H0 = تامین مالی از طریق سود انباشته (اندوخته) بیشتر از استقراض بر قیمت سهام تاثیر دارد.
H1 = تامین مالی از طریق سود انباشته (اندوخته) بیشتر از استقراض بر قیمت سهام تاثیر ندارد.
جدول (۴-۱) : تجزیه و تحلیل فرضیه اول
Model fitting results for: SINA10.x4
——————————————————————————–
Independent variable coefficient std. error t-value sig.level
——————————————————————————–
CONSTANT 5154.651639 1044.0176 4.9373 0.0002
SINA10.x1 -6.811192E-9 3.918004E-8 -0.1738 0.8645
SINA10.x3 -4.142311E-9 1.18766E-8 -0.3488 0.7324
——————————————————————————–
R-SQ. (ADJ.) = 0.0000 SE= 2790.534934 MAE= 1860.955684 DurbWat= 2.566
Previously: 0.0000 0.000000 0.000000 0.000
observations fitted, forecast(s) computed for 0 missing val. of dep. Var 17
۴-۳ تجزیه و تحلیل فرضیه اول:
باتوجه به محاسبات انجام شده توسط نرم افزار STATGRAF و تعیین رگرسیون چندگانه مشخص گردیده که تاثیر سود انباشته (اندوخته) بیشتر از استقراض بر قیمت سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس (صنایع غذایی) تاثیر دارد.یعنی H0 پذیرفته می شود.
در ضمن محاسبات بالا که ضریب همبستگی بین سود انباشته و استقراض و میانگین قیمت سالانه را نشان می دهد فقط شدت همبستگی را مشخص می کند و برای تفسیر معنا داری از ضریب تعیین R2 باید استفاده شود که ضریب تعیین سود انباشته برابر ۲(۴/۶-)= ۹۶/۴۰ و ضریب تعیین استقراض برابر۲( ۱/۴ – )= ۸۱/۱۶ می باشد که نشان می دهد از اثرات سود انباشته بیشتر از استقراض در قیمت سهام تاثیر دارد.
۴-۴ آزمون فرضیه دوم
H0 = تأمین مالی از طریق سود انباشته(اندوخته) بیشتر از استقراض بر بازده سهام تأثیر دارد.
H1 = تأمین مالی از طریق سود انباشته(اندوخته) بیشتر از استقراض بر بازده سهام تأثیر ندارد.
جدول مربوط به تجزیه و تحلیل
جدول (۴-۲) : تجزیه و تحلیل فرضیه دوم
Model fitting results for: SINA10.x5
——————————————————————————–
Independent variable coefficient std. error t-value sig.level
——————————————————————————–
CONSTANT 160.913555 46.720256 3.4442 0.0039
SINA10.x1 1.559243E-10 1.753324E-9 0.0889 0.9304
SINA10.x3 -2.93073E-10 5.31483E-10 -0.5514 0.5900
——————————————————————————–
R-SQ. (ADJ.) = 0.0000 SE= 124.877690 MAE= 89.599231 DurbWat= 2.194
Previously: 0.0000 2790.534934 1860.955684 2.566
observations fitted, forecast(s) computed for 0 missing val. of dep. var 17
۴-۵ تجزیه و تحلیل فرضیه دوم
باتوجه به محاسبات انجام شده توسط نرم افزار STATGRAF و تعیین رگرسیون چندگانه مشخص گردیده که تاثیر سود انباشته (اندوخته) بیشتر از استقراض بر بازده سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس (صنایع غذایی) تاثیر دارد.یعنی H0 مورد قبول واقع شد. یعنی ارتباط بین تامین مالی از طریق سود انباشته بر بازده سهام بیشتر از استقراض می باشد.
در محاسبات بالا که ضریب همبستگی بین سود انباشته و استقراض با میانگین بازده سالانه را نشان می دهد فقط شدت همبستگی را مشخص می کند و برای تفسیر معنا داری از ضریب تعیین R2 باید استفاده شود که ضریب تعیین سود انباشته برابر ۲(۹۳/۲-)= ۵۸/۸ و ضریب تعیین استقراض برابر۲( ۵۵/۱ )=۴/۲ می باشد بنابراین اثرات سود انباشته بیشتر از استقراض بر بازده سهام تاثیر دارد.
۴-۶ آزمون فرضیه سوم
H= میانگین بازده کل سالانه شرکت هایی که از طریق سود انباشته (اندوخته) تأمین مالی نموده اند بیشتر از میانگین بازده کل سالانه شرکت هایی که از طریق استقراض تأمین مالی نموده اند می باشد.
H1 = میانگین بازده کل سالانه شرکت هایی که از طریق سود انباشته (اندوخته) تأمین مالی نموده اند بیشتر از میانگین بازده کل سالانه شرکت هایی که از طریق استقراض تأمین مالی نموده اند نمی باشد.
جدول مربوط به تجزیه و تحلیل
جدول (۴-۳) : تجزیه و تحلیل فرضیه سوم
Two-Sample Analysis Results
—————————————————————————-
SINA50.x3 SINA50.x4 Pooled
Sample Statistics: Number of Obs. 16 16 32
Average 111.999 123.015 117.507

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت


فرم در حال بارگذاری ...