***  *** ***
دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته زیست‌شناسی
گرایش : علوم گیاهی
عنوان : اثر بسترهای مختلف کاشت برپاسخ های فیزیولوژیکی و بیوشیمیاییBorzicactus aurantiacus
دانشگاه شیراز
دانشکده علوم
پایان نامه کار­­­­­شناسی ارشد
در رشته ­ی زیست‌شناسی-علوم گیاهی
اثر بسترهای مختلف کاشت برپاسخ های فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی
Borzicactus aurantiacus
استاد راهنما:
دکتر ساسان محسن زاده
شهریور 1393
برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده

در پژوهش حاضر اثر بسترهای مختلف کاشت برپاسخ های فیزیولوژیکی(رشد اندام هوایی و زمینی)، بیوشیمیایی (فعالیت آنتی اکسیدان، میزان ترکیبات فنلی، پرولین و قند) و اثرات ضدباکتری Borzicactus aurantiacus مورد بررسی قرار گرفت. کل نمونه­های برزی­کاکتوس که در بسترهای متفاوت کشت شده بودند با آب شسته، سپس خشک شدند و جهت آنالیزهای فیزیولوژیکی مورد استفاده قرار گرفت. نمونه گیاهان مورد آزمایش پس از شستشو، حذف گل و لای و قسمت‌های زائد در دمای اتاق به دور از نور مستقیم خورشید خشک گردیدند سپس از نظر پتانسیل آنتی اکسیدانی، میزان ترکیبات فنلی مورد بررسی قرار گرفتند. پتانسیل آنتی اکسیدانی با استفاده از DPPH(1,1-diPHeny1-2-picryl-hydrazyl)، میزان ترکیبات فنلی توسط Folin-Ciocalteu بررسی شدند. بیشترین طول ساقه مربوط به بسترکشت D و بیشترین وزن تر در بستر کشت C مشاهده شد. وزن خشک ساقه و وزن اشباع ساقه اثر معنی داری در سطح احتمال %5/0 مشاهده نشد. بیشترین تعداد ریشه در بستر کشت H، بیشترین وزن اشباع ریشه مربوط به بستر کشت E، بیشترین طول ریشه، وزن تر ریشه، وزن خشک ریشه در بستر کشت F مشاهده شد. بالاترین پتانسیل آنتی اکسیدانی و بالاترین میزان ترکیبات فنلی در بستر کشت G مشاهده شد. یک ارتباط بین پتانسیل آنتی اکسیدانی با میزان ترکیبات فنلی گیاهان مورد مطالعه مشاهده شد. با توجه به پتانسیل آنتی اکسیدانی برزی کاکتوس می توان در صنعت تغذیه، داروسازی مورد استفاده قرار گیرند. بیشترین مقدار پرولین در بستر کشت C و بیشترین مقدار قند محلول در بستر کشت H بود که اختلاف معنی داری با بقیه بستر های کشت داشت. بیشترین میزان کلروفیل، بیشترین میزان کارتنوئید بیشترین میزان آنتو­سیانین در بستر­کشت E بدست آمد. عصاره هیدرو الکلی گرفته شده از اندام هوایی بیشترین اثر مهار کنندگی را بر روی  Pseudomonas aeruginosa و E.coli گذاشته است. بهترین بستر­کشت برای کاشت برزی­کاکتوس بستر کشت  Cو D توصیه می شود.

کلمات کلیدی: Borzicactus aurantiacus، بستر­کشت، پتانسیل آنتی­اکسیدانی، ترکیبات فنلی، خاصیت ضد­باکتریایی

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                   صفحه

فصل اول: مقدمه

1-1-برزی کاکتوس     2

1-2-رده بندی برزی کاکتوس     2

1-3-خصوصیات گیاهشناسی و اكولوژیكی    3

1-4- اهمیت ویژه پیوندزدن در کاکتوسها 4

1-5-موارد استفاده از گیاه کاکتوس     4

1-6-خاک و عناصر غذایی مورد نیاز  5

1-6-1-خاک    5

1-6-2-ویژگی های فیزیکی    6

1-6-3-ویژگیهای شیمیایی    8

1-6-3-1-اسیدیته محیط    8

1-6-3-2-نمکهای محلول   10

1-6-3-3-عناصر غذایی    10

1-7-اجزای تشکیل دهنده بسترکشت    11

1-7-1- زغال   11

1-7-2–پیت ماس(peat mass)  11

1-7-3- پرلیت    12

1-7-4-کوکوپیت (الیاف نارگیل)  13

1-7-6-ماسه  14

1-7-7-ورمی کمپوست    15

1-7-8-رس     16

1-7-9-خاک برگ    17

1-8-بررسی فعالیت های زیستی    18

1-8-1-گونه های فعال اکسیژن(ROS)    18

1-8-1-1-تنش اکسیداتیو در گیاهان و عوامل ایجاد کننده آن   19

1-8-1-2-سیستم های آنتی اکسیدانی آنزیمی    20

عنوان                                                                                                   صفحه

1-8-1-3-سیستم های آنتی اکسیدان غیر آنزیمی در گیاهان   20

1-8-2-ترکیبات فنلی    22

1-9-برخی از جنبه های کاربردی آنتی اکسیدان های گیاهی    22

مروری بر پژوهشهای پیشین   25

2-1-مطالعات انجام شده در زمینه اثر بستر کشت بر رشد اندام زمینی واندام هوایی    26

2-2-مطالعات انجام شده در زمینه اثر بستر کشت بر میزان ترکیبات بیوشیمیایی گیاهان   27

2-3-مطالعات انجام شده در زمینه کار میکروبی    31

\ برای دانلود متن کامل پایان نامه ها اینجا کلیک کنید

اهداف پژوهش:  32

3-1-مکان آزمایش     34

3-2-تهیه محیط کشت های مختلف برای کاشت برزی کاکتوس     34

3-3-گونه مورد مطالعه  35

3-4- شرح کلی آزمایش     35

3-5- دمای محیط آزمایش     36

3-6- نور محیط آزمایش     36

3-7- آزمایش های تاثیر بستر کشت بر رشد اندام زمینی واندام هوایی برزی کاکتوس     36

3-8-آزمایش های اثر بسترکشت بر مقدار كلروفیل وكاروتنوئید برزی کاکتوس     37

3-8-1-مواد و محلول های  مورد نیاز  37

3-8-2-اندازه گیری كلروفیل و كاروتنوئید   37

3-9-آزمایشهای اثر بستر کشت بر مقدار آنتوسیانین   38

3-9-1-مواد و محلولهای مورد نیاز  38

3-9-2-روش آزمایش     38

3-10-  آزمایش های اثر بستر کشت بر مقدار اسیدآمینه پرولین در اندام هوایی برزی کاکتوس     38

3-10-1-مواد و محلول های مورد نیاز  38

3-10-2- تهیه  محلول نین هیدرین   39

3-10-3- روش آزمایش     39

3-11- بررسی اثر بستر کشت بر مقدار قندهای محلول در اندام هوایی برزی کاکتوس     40

3-11-1- مواد و محلولهای مورد نیاز  40

3-11-2- تهیه معرف مس  قلیایی    40

عنوان                                                                                                   صفحه

3-11-3- تهیه محلول آرسنومولیبدات    40

3-11-4- روش آزمایش     41

3-12- آزمایش اثر بستر کشت بر میزان ترکیبات فنلی کل (Total phenolics)  42

3-12-1- مواد و محلول های مورد نیاز  42

3-12-2- روش آزمایش     42

3-12-3- تهیه محلول استاندارد  43

3-13-آزمایش اثر بستر کشت بر پتانسیل آنتی اکسیدانی بااستفاده از روش DPPH    43

3-13-1- مواد و محلول های مورد نیاز  44

3-13-2- روش آزمایش     44

3-13-3- تهیه محلول استاندارد  45

3-14-بررسی خاصیت ضد میکروبی اندام هوایی کاکتوس برزیکاکتوس طی روشهای متفاوت    45

3-14-1-فهرست وسایل مورد استفاده شده برای کار میکروبی    46

3-14-2-فهرست مواد استفاده شده برای کار ضد میکروبی    47

3-14-3-تهیه محیط کشت میکروبی    47

3-14-4-کشت 24 ساعته  48

استاندارد نیم مک فارلند   48

3-14-5-تهیه عصاره آبی    49

3-14-6-تهیه عصاره هیدروالکلی    49

3-14-7-سنجش انتشار دیسک   Disc diffusion   50

3-14-8-انتقال میکروب به محیط کشت    51

3-14-9-آمادهسازی دیسکهای حاوی عصاره گیاهی    51

3-14-10-نحوه خواندن و گزارش کردن   52

تجزیه و تحلیل آماری داده ها 53

4-1-نتایج اثر بسترهای کشت مختلف بر اندام هوایی برزیکاکتوس     55

4-1-1-اثر بسترکشتهای مختلف بر طول ساقه  56

4-1-2-اثر بسترکشتهای مختلف بر وزن تر ساقه  56

4-1-3-اثر بسترکشتهای مختلف بر وزن خشک ساقه  56

4-1-4-اثر بسترکشتهای مختلف بر وزن اشباع ساقه  56

عنوان                                                                                                   صفحه

4-2-نتایج اثر محیطهای کشت مختلف بر اندام زمینی برزیکاکتوس     57

4-2-1-اثر بسترکشتهای مختلف بر تعداد ریشه  57

4-2-2-اثر بسترکشتهای مختلف بر طول ریشه  57

4-2-3-اثر بسترکشتهای مختلف بر وزن تر ریشه  58

4-2-4-اثر بسترکشتهای مختلف بر وزن خشک ریشه  58

4-2-5-اثر بسترکشتهای مختلف بر وزن اشباع ریشه  58

4-3-نتایج بررسی اثر محیط کشت های مختلف بر میزان کلروفیل و کارتنوئید برزی کاکتوس     59

4-4- نتایج بررسی اثر محیط کشت های مختلف بر میزان آنتوسیانین   61

4-5-نتایج بررسی اثر بسترکشت های مختلف بر میزان پرولین   62

4-6-نتایج بررسی اثر بسترکشت های مختلف بر میزان قندهای محلول   63

4-7-نتایج بررسی اثر بسترکشت های مختلف بر میزان ترکیبات فنلی کل   64

4-8-نتایج بررسی اثر بسترکشت های مختلف بر میزان پتانسیل آنتی اکسیدانی با استفاده از روش DPPH    65

4-9-نتایج بررسی اثر بسترکشت های مختلف بر میزان درصد مهار رادیکال‌های DPPH    66

4-10-اندازهگیری فعالیت ضدمیکروبی    67

4-10-1-روش انتشار دیسک     67

4-10-2-میکروب E.coli 68

4-10-3-میکروب Staphylococcus aureus  69

5-1-بررسی اثر بسترهای کشت مختلف براندام هوایی برزی کاکتوس     71

5-2-بررسی اثر بسترهای کشت مختلف براندام زمینی برزی کاکتوس     71

5-3-بررسی اثر بسترهای کشت مختلف بر میزان کلروفیل ، کارتنوئید و آنتوسیانین برزیکاکتوس     71

5-4-بررسی اثر بسترهای کشت مختلف بر میزان پرولین و قند برزی کاکتوس     72

5-5-بررسی میزان ترکیبات فنلی کل  (Total phenolics)  برزی کاکتوس     73

5-6-بررسی پتانسیل آنتی اکسیدانی نمونه های گیاهی با استفاده از روش DPPH    73

5-7-بررسی خاصیت ضد میکروبی اندام هوایی برزی کاکتوس با روشهای متفاوت    74

پیشنهادات پژوهشی آینده  75

فهرست منابع و مآخذ   76

 

 

 

 

فهرست جدول ها

 

 

عنوان                                                                                                     صفحه

 

جدول (1-1) فراهمی عناصر با   pHدر محیط کشت بر پایه پیت تغییر می کند. 9

جدول(1-2)آنالیز کود ورمی کمپوست گیلدا 16

جدول(1-3) تاثیر کلی ذرات اجزای خاک بر بعضی از خصوصیات و رفتار خاک ها 17

جدول (4-1) مقایسه میانگین اثر بسترهای کشت مختلف بر اندام هوایی برزیکاکتوس… 55

جدول(4-2) مقایسه میانگین اثر محیطهای کشت مختلف بر اندام زمینی برزیکاکتوس… 57

جدول(4-3) نتایج مربوط به هالهی عدم رشد(mm) بر میکروب E.coli 68

جدول(4-4)  نتایج مربوط به هالهی عدم رشد(mm) برمیکروب StaPHylococcus aureus. 69

 

فهرست نمودارها

 

 

عنوان                                                                                                     صفحه

نمودار(4-1) میزان کلروفیل در بسترکشتهای متفاوت   58

نمودار (4-2 ) میزان کارتنوئید در محیط کشتهای متفاوت   59

نمودار ( 4-3) میزان آنتو سیانین در محیط کشتهای متفاوت را نشان میدهد. 60

نمودار(4-4) اثر بستر کشت بر مقدار پرولین   61

نمودار(4-5) اثر بسترکشت های مختلف بر میزان قندهای محلول استخراج شده ازاندام هوایی   62

نمودار(4-6) میزان ترکیبات فنلی کل   63

نمودار (4-7) پتانسیل آنتی اکسیدانی نمونه های برزی کاکتوس    64

نمودار (4-8) اثر بسترکشت های مختلف بر میزان درصد مهار رادیکال‌های DPPH   65

-1-برزی کاکتوس
 

کاکتوس از واژه یونانی آن(kaktos) به معنای گیاه خار­دار یا سوزش­دار گرفته شده است. همگی دارای شیرابه و مقدار فراوانی رطوبت را در خود نگاه می­دارند و در شرایط سخت و نامساعد رشد می­کنند.کاکتوس­ها به سبب نداشتن برگ، کار اصلی برگ یعنی فتوسنتز و غذاسازی، تعریق و تعرق را به­وسیله ساقه­های خود که بند­بند، نیمه­گوشتی ودارای سبزینه اند، انجام می­دهند. خارها در رنگ­های گوناگون مسئولیت نگاه­داشت و حفاظت گیاه را بر عهده دارند. کاکتوس­ها از گروه گیاهان گوشتی  و از رده دولپه­ایهای جدا گلبرگ که سردسته تیره ویژه ای به نامCactaceae) ) می­باشند و با تیره­های دیگر دولپه­ایها، تفاوت­های کلی دارند. زیرا ساقه این گیاهان بسیار ضخیم و از حالت استوانه خارج و برگها نیز شکل اصلی خود را از دست داده­اند و به صورت خارها و تیغهای کوچکی در نقاط گوناگون در آمده­اند.

زادگاه و رویشگاه آنها قاره امریکا است و پس از رده ارکیده ها، بزرگترین تیره گیاهان را پدید آورده اند. در اندازه و شکلهای گوناگون دیده می شوند (مطلق زاده، 1388).

 

1-2-رده بندی برزی کاکتوس
 

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت


فرم در حال بارگذاری ...